IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 09:53 07/10/2021 9,882 Lượt Xem

Cài đặt lớp Employee gồm các thông tin:

-       Họ tên             (String)

-       Giới tính          (String) (Nhận 3 giá trị Nam, Nữ, Ko biết)

-       Quê quán        (String)

-       Chức vụ          (String)

-       Lương             (double) => Dữ liệu là số dương

 

Cài đặt 2 constructors.

Cài đặt các phương thức set/get cho các thuộc tính

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Cài đặt lớp Test, có hàm main:

Khai báo 2 đối tượng của lớp.

1 đối tượng gọi constructor có tham số. 1 đối tượng gọi constructor không có tham số (phải gọi hàm nhập để lấy thông tin).

Gọi hàm hiển thị để hiển thị kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 18:54 22/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace baitap_21_thg_5
{
  class Employee
  {
    public string Hovaten { set; get; }
    public string Gioitinh { set; get; }
    public string Chucvu { set; get; }
    public string Quequan { set; get; }
    public Double Luong { set; get; }

    public Employee()
  {
  }
    public Employee(String Hovaten, String Gioitinh, String Chucvu, String Quequan, Double Luong)
    {
      this.Hovaten = Hovaten;
      this.Gioitinh = Gioitinh;
      this.Chucvu = Chucvu;
      this.Quequan = Quequan;
      this.Luong = Luong;
    }
    public void nhap() {
      Console.WriteLine("Nhap ho va ten: ");
      Hovaten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh: ");
      int luachon;
      Console.WriteLine(" 1 Nam ");
      Console.WriteLine(" 2 Nu ");
      Console.WriteLine(" 3 khac ");
      Console.WriteLine("Nhap su lua chon :");
      luachon = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      switch (luachon){
        case 1:
          Gioitinh = " Nam ";
          break;
        case 2:
          Gioitinh = " Nu ";
          break;
        case 3:
          Gioitinh = " Khac ";
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Nhap sai");
          break;
      }
      Console.WriteLine("Nhap chuc vu: ");
      Chucvu = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap que quan: ");
      Quequan = Console.ReadLine();
      while (Luong <= 0) { 
      Console.WriteLine("Nhap luong (Lon hon 0) = ");
      Luong = Double.Parse(Console.ReadLine());
      }
    }
    public void hienthi() {
      Console.WriteLine("Ten : " + Hovaten + " , Gioitinh = " + Gioitinh + " , Chuc vu = " + Chucvu + " , Que quan = " + Quequan + " , Luong = " + Luong);
    }
  }
}using System;

namespace baitap_21_thg_5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee e1 = new Employee();
      e1.nhap();
      e1.hienthi();
      Employee e2 = new Employee("Nguyen van A","Nam","Nhan vien","Ha Noi",2000000);
      e2.hienthi();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!