IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 09:53 07/10/2021 9,813 Lượt Xem

Cài đặt lớp Employee gồm các thông tin:

-       Họ tên             (String)

-       Giới tính          (String) (Nhận 3 giá trị Nam, Nữ, Ko biết)

-       Quê quán        (String)

-       Chức vụ          (String)

-       Lương             (double) => Dữ liệu là số dương

 

Cài đặt 2 constructors.

Cài đặt các phương thức set/get cho các thuộc tính

Cài đặt hàm nhập, hiển thị.

Cài đặt lớp Test, có hàm main:

Khai báo 2 đối tượng của lớp.

1 đối tượng gọi constructor có tham số. 1 đối tượng gọi constructor không có tham số (phải gọi hàm nhập để lấy thông tin).

Gọi hàm hiển thị để hiển thị kết quả.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 18:04 28/09/2021


#Program.cs


using System;

namespace EmployeeManagement
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee e = new Employee();
      e.input();
      e.display();

      Employee e1 = new Employee("Amane", "Female", "Angeles", "The One", 11.222);
      e1.display();
    }
  }
}


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace EmployeeManagement
  {
  public class Employee
  {
    private string name;
    public string Name { get { return name; } 
      set { 
        while (string.IsNullOrEmpty(value)) {
          Console.WriteLine("Empty Input");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.name = value;
      } }
    private string gender;
    public string Gender { get { return gender; } set {
        List<string> g = new List<string> { "Male", "Female", "Other" };
        while (!g.Contains(value, StringComparer.OrdinalIgnoreCase))
        {
          Console.WriteLine("Input a valid gender.");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.gender = value;
        } }
    private string address;
    public string Address {
      get { return address; }
      set
      {
        while (string.IsNullOrEmpty(value))
        {
          Console.WriteLine("Empty Input");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.address = value;
      }
    }
    private string title;
    public string Title {
      get { return title; }
      set
      {
        while (string.IsNullOrEmpty(value))
        {
          Console.WriteLine("Empty Input");
          value = Console.ReadLine();
        }
        this.title = value;
      }
    }
    private double salary;
    public double Salary { get { return salary; } set { this.salary = value; } }
    public Employee()
    {

    }

    public Employee(string Name, string Gender, string Address, string Title, double Salary)
    {
      this.Name = Name;
      this.Gender = Gender;
      this.Address = Address;
      this.Title = Title;
      this.Salary = Salary;
    }

    public void input() {
      Console.WriteLine("Enter employee name: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter gender: ");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter address: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter title: ");
      Title = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter salary: ");
      
      string input = Console.ReadLine();
      bool check()
      {
        try { double.Parse(input); } 
        catch (Exception e) { return false; }
        return true;
      }

      while (string.IsNullOrEmpty(input) || check() == false)
      {
        Console.WriteLine("Please input a numeric input");
        input = Console.ReadLine();
      }
      Salary = double.Parse(input);
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Name: {0}\nGender: {1}\nAddress: {2}\nTitle: {3}\nSalary: {4}\n", Name, Gender, Address, Title, Salary);
    }
  }

}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 16:45 25/05/2021


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1432
{
  class Employee
  {
    public string fullname { get; set; }
    public string gender { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string position { get; set; }
    public double salary { get; set; }

    public Employee() { }

    public Employee(string fullname, string gender, string address, string position, double salary)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.gender = gender;
      this.address = address;
      this.position = position;
      this.salary = salary;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap Ho Ten: ");
      fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Chon Gioi Tinh: ");
      
      Console.WriteLine("1. Nam");
      Console.WriteLine("2. Nu");
      Console.WriteLine("3. Khong biet");
      int choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      switch (choose)
      {
        case 1:
          gender = "Nam";
          break;
        case 2:
          gender = "Nu";
          break;
        case 3:
          gender = "Khong biet";
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Chon lai!!!");
          break;
      }

      Console.WriteLine("Nhap Dia chi: ");
      address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap chuc vu: ");
      position = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Luong( > 0): ");
      salary = double.Parse(Console.ReadLine());
      if(salary < 0)
      {
        Console.WriteLine("Yeu cau nhap luong lon hon 0");
      }
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Ho Ten: {0}, Gioi tinh: {1}, Dia chi: {2}, Chuc vu: {3}, Luong: {4}",
              fullname, gender, address, position, salary);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace bai1432
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");

      Employee E1 = new Employee("TRAN VAN A", "NAM", "HA NOI", "QUAN LI", 1000000);
      E1.display();

      Employee E2 = new Employee();
      E2.input();
      E2.display();
    }
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 18:54 22/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace baitap_21_thg_5
{
  class Employee
  {
    public string Hovaten { set; get; }
    public string Gioitinh { set; get; }
    public string Chucvu { set; get; }
    public string Quequan { set; get; }
    public Double Luong { set; get; }

    public Employee()
  {
  }
    public Employee(String Hovaten, String Gioitinh, String Chucvu, String Quequan, Double Luong)
    {
      this.Hovaten = Hovaten;
      this.Gioitinh = Gioitinh;
      this.Chucvu = Chucvu;
      this.Quequan = Quequan;
      this.Luong = Luong;
    }
    public void nhap() {
      Console.WriteLine("Nhap ho va ten: ");
      Hovaten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh: ");
      int luachon;
      Console.WriteLine(" 1 Nam ");
      Console.WriteLine(" 2 Nu ");
      Console.WriteLine(" 3 khac ");
      Console.WriteLine("Nhap su lua chon :");
      luachon = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      switch (luachon){
        case 1:
          Gioitinh = " Nam ";
          break;
        case 2:
          Gioitinh = " Nu ";
          break;
        case 3:
          Gioitinh = " Khac ";
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Nhap sai");
          break;
      }
      Console.WriteLine("Nhap chuc vu: ");
      Chucvu = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap que quan: ");
      Quequan = Console.ReadLine();
      while (Luong <= 0) { 
      Console.WriteLine("Nhap luong (Lon hon 0) = ");
      Luong = Double.Parse(Console.ReadLine());
      }
    }
    public void hienthi() {
      Console.WriteLine("Ten : " + Hovaten + " , Gioitinh = " + Gioitinh + " , Chuc vu = " + Chucvu + " , Que quan = " + Quequan + " , Luong = " + Luong);
    }
  }
}using System;

namespace baitap_21_thg_5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Employee e1 = new Employee();
      e1.nhap();
      e1.hienthi();
      Employee e2 = new Employee("Nguyen van A","Nam","Nhan vien","Ha Noi",2000000);
      e2.hienthi();
    }
  }
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 21:27 21/05/2021


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace les4bt2
{
  class Test
  {
    static Employee emp = new Employee();
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Infor Employee");
      Ob1();
      Ob2();

    }
    public static void Ob1()
    {
      emp.Name = "Tran Van Lam";
      emp.Gender = "Male";
      emp.Address = "Hana";
      emp.Position = "CEO";
      emp.Wage = 999999999999999;
      Console.WriteLine(emp.Name);
      Console.WriteLine(emp.Gender);
      Console.WriteLine(emp.Address);
      Console.WriteLine(emp.Position);
      Console.WriteLine(emp.Wage);
    }
    public static void Ob2()
    {
      emp.Input();
      emp.Display();
    }
    
  }
}


#Employee.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace les4bt2
{
  class Employee
  {
    public string Name { get; set; }
    public string _Gender;
    public string Gender
    {
      get
      {
        return _Gender;
      }
      set
      {
        if (value.Equals("Male") || value.Equals("Female") || value.Equals("Undefined"))
        {
          this._Gender = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("!!!");
        }
      }
    }
    public string Address { get; set; }
    public string Position { get; set; }
    public double Wage { get; set; }

    public Employee()
    {

    }
    public Employee(string Name, string Gender, string Address, string Position, double Wage )
    {
      this.Name = Name;
      this.Gender = Gender;
      this.Address = Address;
      this.Position = Position;
      this.Wage = Wage;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input Name");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Gender:");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Address:");
      Address = Console.ReadLine();            
      Console.WriteLine("Input Position:");
      Position = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Wage:");
      Wage = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Employe : {0}, {1}, {2}, {3}, {4},", Name, Gender, Address,Position, Wage);
    }
  }
}


Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 15:09 01/06/2020using System;
using System.Text;

namespace Quan_ly_cong_nhan
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      Console.WriteLine("Hello World!");
      Console.WriteLine("====================Quản lý công nhân======================");
      Congnhan();
    }
    static void Congnhan()
    {
      Employee employee = new Employee();
      employee.Fullname = "Nguyễn Thành Lâm";
      employee.Gender = "Nam";

      Console.WriteLine(employee.Fullname);
      Console.WriteLine(employee.Gender);

      employee.input();
      employee.display();
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Quan_ly_cong_nhan
{
  class Employee
  {
    public string Fullname { get; set; }
    private string _gender;
    public string Gender {
      get
      {
        return _gender;
      }
      set
      {
        if(value.Equals("Nam") || value.Equals("Nữ") || value.Equals("không biết"))
        {
          this._gender = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhập sai giới tính");
        }
      }
    }
    public string Address { get; set; }
    public string Position { get; set; }
    private double _salary;
    public double Salary {
      get
      {
        return _salary;
      }
      set
      {
        if(value > 0)
        {
          this._salary = value;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Lương của bạn phải lớn hơn 0");
        }
      }
    }

    public Employee()
    {

    }

    public void input()
    {
      Console.Write("Nhập tên: ");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine();
      Console.Write("Nhập giới tính: ");
      Gender = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine();
      Console.Write("Nhập địa chỉ: ");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine();
      Console.Write("Nhập chức vụ: ");
      Position = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine();
      Console.Write("Nhập lương: ");
      Salary = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine();

    }

    public void display ()
    {
      Console.WriteLine("{0},{1},{2},{3},{4}", Fullname, Gender, Address, Position, Salary);
    }

  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!