IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
×

Lý Thuyết

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C#

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 15:10 02/06/2021 4,621 Lượt Xem

Xây dựng menu chương trình như sau

1. Nhập thông tin khách sạn

2. Hiển thị thông tin khách sạn

3. Đặt phong nghỉ

4. Tìm phòng còn trống

5. Thống kê doanh duy khách sạn

6. Tìm kiếm thông tin khách hàng.

7. Thoát chương trình

Yêu cầu :

1. Thiết kế lớp đối tượng khách hàng gồm các thuộc tính (Số CMTND, họ tên, tuổi, giới tính, quê quán)

- Thiết kế get/set cho thuộc tính

- Tạo hàm tạo ko đối và đầy đủ đối số

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin

2. Thiết kế lớp Hotel gồm các thuộc tính : tên, địa chỉ, loại khách sạn (VIP, Bình dân,...), danh sách các Room, mã khách sạn


- Thiết kế get/set cho thuộc tính

- Tạo hàm tạo ko đối và đầy đủ đối số

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin

3. Thiết kế lớp Room gồm các thuộc tính : Tên phòng, giá tiền, tầng, số người tối đa ở, mã phòng

- Thiết kế get/set cho thuộc tính

- Tạo hàm tạo ko đối và đầy đủ đối số

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin

4. Thiết kế lớp Book gồm các thuộc tính : ngày book, ngày trả phòng, Số CMTND người book, mã khách sạn, mã phòng

Chú ý : Số CMTND -> nếu chưa tồn tại -> nhập thông tin KH đó

Mã khách sạn -> Nếu ko tồn tại, yêu cầu nhập đúng khách sạn đã có

Mã Phòng -> yêu cầu nhập đúng mã phòng của KH mà người dùng muốn book -> Nếu nhập sai, yêu cầu nhập đúng mới dừng.

Chú thích menu :

Khi người dùng chọn 1 : Hỏi người dùng số khách sạn cần nhập => Khi nhập mỗi khách sạn thì yêu cầu

- Nhập thông tin khách sạn đó

- Hỏi người dùng nhập số phòng cần nhập cho khách sạn đó => Nhập thông tin từng phòng

Khi người dùng chọn 2 : In toàn bộ thông tin liên quan tới KS

Khi người dùng chọn 3 : Nhập thông tin đặt phòng (Book)

Khi người dùng chọn 4: Nhập vào 1 ngày book và ngày trả phòng, in ra tất cả các phòng có thể đap ứng đc yêu cầu trên

Khi người dùng chọn 5 : In ra tổng tiền mà mỗi khách sạn kiếm được ra màn hình.

Khi người dùng chọn 6 : Nhập Số CMTND khách hàng => In ra tất cả các khách sạn mà khách hàng này đã tới.

Khi người dùng chọn 7 : Thoát chương trình.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:55 03/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace DevelopHoteProject.Modal
{
  class Hotel
  {
    public List<Room> RoomList { get; set; }
    public string Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }

    public string Lever { get; set; }

    public string Address { get; set; }

    public Hotel() { }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:55 03/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace DevelopHoteProject.Modal
{
  class Customer
  {
    public string IdentifyNumber { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public DateTime Birthday { get; set; }

    public string Gender { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public Customer() { }

    public Customer(string IdentifyNumber, string Name, DateTime Birthday, string Gender, string Address)
    {
      this.IdentifyNumber = IdentifyNumber;
      this.Name = Name;
      this.Birthday = Birthday;
      this.Gender = Gender;
      this.Address = Address;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so CMT Khach Hang:");
      IdentifyNumber = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Ten Khach Hang:");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Ngay Sinh Khach Hang theo Ngay/Thang/Nam");
      string str = Console.ReadLine();
      Birthday = ToDateTimeFromString(str);

      Console.WriteLine("Nhap Gioi tinh Khach Hang:");
      Gender = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Dia chi Khach Hang:");
      Address = Console.ReadLine();
    }

    public string ToStringFromDateTime(DateTime datetime)
    {
      string date_str = datetime.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
      return date_str;
    }

    public DateTime ToDateTimeFromString(string dateStr)
    {
      DateTime Date = DateTime.ParseExact(dateStr, "dd/MM/yyyy HH:mm:ss",
                    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);

      return Date;
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:55 03/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using DevelopHoteProject.Modal;

namespace DevelopHoteProject
{
  class Program
  {
    public static List<Hotel> HotelList = new List<Hotel>();
    public static List<Customer> CustomerList = new List<Customer>();
    public static List<Book> BookList = new List<Book>();
    static void Main(string[] args)
    {
  
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:55 03/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using DevelopHoteProject.Modal;

namespace DevelopHoteProject
{
  class Program
  {
    public static List<Hotel> HotelList = new List<Hotel>();
    public static List<Customer> CustomerList = new List<Customer>();
    public static List<Book> BookList = new List<Book>();
    static void Main(string[] args)
    {
  
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 15:54 03/06/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace DevelopHoteProject.Modal
{  
  class Room
  {
    public string Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public int Floor { get; set; }
    public int MaxPeople { get; set; }

    public Room() { }

    public Room(string Id, string Name, float Price, int Floor, int MaxPeople)
    {
      this.Id = Id;
      this.Name = Name;
      this.Price = Price;
      this.Floor = Floor;
      this.MaxPeople = MaxPeople;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so ID cua phong:");
      Id = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap Ten Phong:");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gia phong: ");
      float Price = float.Parse(Console.ReadLine());
      

      Console.WriteLine("Nhap Tang:");
      Floor = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap so nguoi toi da:");
      MaxPeople = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }


    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ID Phong: {0}, Ten Phong: {1}, Gia Phong: {2}, Tang: {3}, So nguoi toi da {4}", Id,Name, Price,Floor,MaxPeople);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!