IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sách C# - Book project C# - CSDL

Chương trình quản lý sách C# - Book project C# - CSDL

by GokiSoft.com - 14:25 28/10/2021 1,800 Lượt Xem

Thiết kế database đặt tên library gồm các bảng sau

- Book: gồm các column -> id tự tăng, bookName, price, authorName

Viết menu chương trình sau

1. Thêm 1 sách vào CSDL

2. Sửa 1 sách theo id trong CSDL

3. Hiển thị toàn bộ sách trong CSDL

4. Xoá sách trong CSDL

5. Thoát

Bình luậnPhân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!