IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sách C# - Book project C# - CSDL

Chương trình quản lý sách C# - Book project C# - CSDL

by GokiSoft.com - 14:25 28/10/2021 1,798 Lượt Xem

Thiết kế database đặt tên library gồm các bảng sau

- Book: gồm các column -> id tự tăng, bookName, price, authorName

Viết menu chương trình sau

1. Thêm 1 sách vào CSDL

2. Sửa 1 sách theo id trong CSDL

3. Hiển thị toàn bộ sách trong CSDL

4. Xoá sách trong CSDL

5. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nam20021608 [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 20:55 10/10/2021


#Program.cs


using System;
using lap9.Model;
using lap9.DataBase;
using lap9.Utily;
using System.Collections.Generic;
using lap9.View;
namespace lap9
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      BookMenu menu = new BookMenu();
      menu.Menu();
    }
  }
}


#BookMenu.cs


using System;
using lap9.Model;
using lap9.DataBase;
using lap9.Utily;
using System.Collections.Generic;
namespace lap9.View
{
  class BookMenu
  {
    public void Menu()
    {
      int choose;
      do
      {
        Console.WriteLine("1. Them sach");
        Console.WriteLine("2. Chinh sua thông tin sach");
        Console.WriteLine("3. Hien thi sach ");
        Console.WriteLine("4. Xoa sach");
        Console.WriteLine("5. Thoat");
        choose = Utility.ReadInt();
        switch (choose)
        {
          case 1: 
            Insert();
            break;
          case 2:
            Update();
            break;
          case 3: 
            View();
            break;
          case 4:
            Delete();
            break;
          case 5:
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap lai !");
            break;
        }
      } while (choose !=5);
    }
    static void View(){
      List<Books> list = BookDAO.GetBooks();

      Console.WriteLine("====== Book list =====");
      foreach(Books std in list)
      {
        std.Display();
      }
    }
    static void Insert(){
      Console.WriteLine("Nhap so sach muon them: ");
      int c = Utility.ReadInt();
      for(int i= 0 ; i< c ; i++){
        Console.WriteLine("=====Them thong tin sach ["+i+1+"]=====");
        Books books = new Books();
        books.Input();
        BookDAO.Insert(books);
      }
    }
     static void Update()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma sach can tin :");
      int id = Utility.ReadInt();
      Books find = BookDAO.FindId(id);
      if(find != null)
      {
        Console.WriteLine("====Sach can tim====");
        find.Display();
        Console.WriteLine("====Nhap thong tin can sua====");
        find.Input();
        BookDAO.Update(find);
        Console.WriteLine("Sua thanh cong !");
      }else
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay sach co id: " + id);
      }
    }
    static void Delete()
    {
      List<Books> bookList = BookDAO.GetBooks();
      Console.WriteLine("Nhap ma sach can xoa :");
      int id = Utility.ReadInt();
      Books find = BookDAO.FindId(id);
      if(find != null)
      {
        foreach(Books b in BookDAO.GetBooks())
        {
          if (b.id.Equals(id))
          {
            Console.WriteLine("Thong tin sach muon xoa :");
            b.Display();
            Console.WriteLine("1. Xoa sach");
            Console.WriteLine("2. Huy xoa sach");
            int waning = Utility.ReadInt();

            switch (waning)
            {
              case 2: 
                Console.WriteLine("Huy xoa sach thanh cong ");
                break;
              case 1:
                BookDAO.Delete(id);
                Console.WriteLine("Xoa thanh cong");
                break;
              default:
                Console.WriteLine("Nhap lai !");
                break;
            }
            
          }
        }
        
      }else
      {
        Console.WriteLine("No Find Book");
      }
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
namespace lap9.Utily
{
  class Utility{
    public static float ReadFloat()
    {
      float value;
      while(true)
      {
        try
        {
          value = float.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        } catch(Exception)
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }
    }
    public static int ReadInt()
    {
      int value;
      while(true)
      {
        try
        {
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        } catch(Exception)
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }
    }
  }
}


#Books.cs


using System;
using lap9.Utily;
namespace lap9.Model
{
  class Books{
    public int id{get; set;}
    public String bookName{get; set;}
    public float price{get; set;}
    public String authorName{get; set;}
    public Books(){}
    public Books(int id , String name , float price , String author){
      this.id = id;
      this.bookName = name;
      this.price = price;
      this.authorName = author;
    }
    public void Input(){
      Console.WriteLine("Nhap Ten sach: ");
      bookName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia sach: ");
      price = Utility.ReadFloat();
      Console.WriteLine("Nhap tac gia: ");
      authorName = Console.ReadLine();
    }

    public void Display(){
      Console.WriteLine("ID : {0} , BookName: {1} , Gia sach: {2} , Tac gia: {3}",id,bookName,price,authorName);
    }
  }
}


#BookDAO.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using lap9.Model;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace lap9.DataBase
{
  class BookDAO
  {
    public static List<Books> GetBooks(){
      List<Books> list = new List<Books>();
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();

      String sql = " Select * from books";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql ,conn);
      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while(reader.Read()){
        int id = int.Parse(reader["bookid"].ToString());
        String bookname = reader["bookname"].ToString();
        float price = float.Parse(reader["price"].ToString());
        String author = reader["author"].ToString();

        Books b = new Books(id,bookname,price,author);
        list.Add(b);  
      }
      conn.Close();
      return list;
    }

    public static void Insert(Books books){
      MySqlConnection connection = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      connection.Open();
      String sql = "INSERT INTO books(bookname, price, author) VALUES ( @bookname , @price , @author )";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql,connection);
      command.Parameters.AddWithValue("@bookname", books.bookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@price",books.price);
      command.Parameters.AddWithValue("@author",books.authorName);
      command.ExecuteNonQuery();
      connection.Close();
    }
    public static Books FindId(int id){
      Books books = null;
      MySqlConnection connection = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      connection.Open();
      String sql = "SELECT * from books WHERE bookid = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql,connection);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", id);
      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while(reader.Read()){
        String bookname = reader["bookname"].ToString();
        float price = float.Parse(reader["price"].ToString());
        String author = reader["author"].ToString();
        books = new Books(id,bookname,price,author);
      }
      connection.Close();
      return books;
      
    }
    public static void Update(Books books){
      MySqlConnection connection = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      connection.Open();
      String sql = "UPDATE books SET bookname = @bookname , price = @price , author = @author WHERE bookid = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, connection);
      command.Parameters.AddWithValue("@bookname", books.bookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@price",books.price);
      command.Parameters.AddWithValue("@author",books.authorName);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", books.id);
      command.ExecuteNonQuery();
      connection.Close();
    }
     public static void Delete(int id)
    {
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();
      string sql = "DELETE FROM books ";
      sql += "WHERE bookid = @Id";
      MySqlCommand cm = new MySqlCommand(sql, conn);
      cm.Parameters.AddWithValue("@Id", id);
      cm.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
    }

  }
}


#Config.cs


using System;
namespace lap9.DataBase
{
  public class Config
  {
    static string HOST = "localhost";
    static string PORT = "3306";
    static string DATABASE = "book";
    static string USERNAME = "root";
    static string PASSWORD = "";

    public static string getConnectionString()
    {
      string connString = String.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None",
        HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);
      return connString;
    }
  }
}


#Book.sql


CREATE DATABASE book;
USE book;

CREATE TABLE books(
	bookid INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
	bookname VARCHAR(50) ,
	price FLOAT,
	author VARCHAR(50)
);

INSERT INTO books(bookname, price, author)
VALUES ('Titanic', 100, 'Join wick');


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!