IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sách C# - Book project C# - CSDL

Chương trình quản lý sách C# - Book project C# - CSDL

by GokiSoft.com - 14:25 28/10/2021 2,047 Lượt Xem

Thiết kế database đặt tên library gồm các bảng sau

- Book: gồm các column -> id tự tăng, bookName, price, authorName

Viết menu chương trình sau

1. Thêm 1 sách vào CSDL

2. Sửa 1 sách theo id trong CSDL

3. Hiển thị toàn bộ sách trong CSDL

4. Xoá sách trong CSDL

5. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 22:08 20/10/2021


#Program.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using Ex2474.DAO;
using Ex2502.Model;

namespace Ex2502
{
  delegate void SwitchCase();
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      SwitchCase[] options = { Create, Update, Read, Delete, Exit };

      int choose;

      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (choose <= options.Length && choose > 0)
        {
          options[choose - 1]();
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Try Again!!!");
        }
      } while (choose != 5);
    }

    private static void Create()
    {
      Book tmp = new Book();
      tmp.Input();

      BookDAO.Create(tmp);
    }

    private static void Update()
    {
      Console.WriteLine("Enter iD: ");
      int id = int.Parse(Console.ReadLine());

      Book bookcheck = BookDAO.Read(id);
      if (bookcheck != null)
      {
        bookcheck.Input();
        BookDAO.Update(bookcheck);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("No Available ID = " + id);
      }
    }

    private static void Read()
    {
      List<Book> books = BookDAO.GetBookList();
      List<Book> dataList = books;

      Console.WriteLine("==== List of Books =====");
      foreach (Book tmp in dataList)
      {
        tmp.Display();
      }
    }

    private static void Delete()
    {
      Console.WriteLine("Enter iD: ");
      int id = int.Parse(Console.ReadLine());

      Book userDelete = BookDAO.Read(id);
      if (userDelete != null)
      {
        BookDAO.Delete(userDelete.ID);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay nguoi dung vs ID = " + id);
      }
    }

    private static void Exit()
    {
      Console.WriteLine("Exitingg....");
    }

    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("\n1. Create a Book into database");
      Console.WriteLine("2. Update a Book in database");
      Console.WriteLine("3. Read ALL Book in Database");
      Console.WriteLine("4. Delete Book in Databae");
      Console.WriteLine("5. Exit");
      Console.Write("Choose: ");
    }
  }
}

#BookDAO.cs

using Ex2502.Model;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Ex2474.DAO
{
  class BookDAO
  {
    public static List<Book> GetBookList()
    {
      List<Book> booksList = new List<Book>();
      // Open connect
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "select * from book";

      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while (reader.Read())
      {
        Book tmp = new Book();
        tmp.ReadData(reader);

        booksList.Add(tmp);
      }

      //Close connection
      conn.Close();

      return booksList;
    }

    public static void Create(Book book)
    {
      // Open connect
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query

      string sql = "insert into book(bookName,price,authorName)values(" +
        "@bookname, @price, @authorname)";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@bookname", book.BookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@price", book.Price);
      command.Parameters.AddWithValue("@authorname", book.AuthorName);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close 
      conn.Close();
    }

    public static void Update(Book book)
    {
      //Open connect
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query

      string sql = "update book set bookName = @bookName, price = @price, authorName = @authorName where id = @ID";

      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@bookname", book.BookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@price", book.Price);
      command.Parameters.AddWithValue("@authorname", book.AuthorName);
      command.Parameters.AddWithValue("@ID", book.ID);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close
      conn.Close();
    }

    public static Book Read(int ID)
    {
      Book bookRead = null;
      //Open connect
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query

      string sql = "select * from book where id = @ID";

      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@ID", ID);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      if (reader.Read())
      {
        bookRead = new Book();
        bookRead.ReadData(reader);
      }

      //Close 
      conn.Close();
      return bookRead;
    }

    public static void Delete(int ID)
    {
      //Open connect 
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query

      string sql = "delete from book where id = @ID";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      command.Parameters.AddWithValue("@id", ID);
      command.ExecuteNonQuery();
      //Close
      conn.Close();
    }
  }
}
#Config.cs


using System;

namespace Ex2474.DAO
{
  public class Config
  {
    static string HOST = "localhost";
    static string PORT = "3306";
    static string DATABASE = "C2010L";
    static string USERNAME = "root";
    static string PASSWORD = "";

    public static string GetConnectionString()
    {
      return string.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None",
        HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);
    }
  }
}
#Book.csusing MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Ex2502.Model
{
  class Book
  {
    public int ID { get; set; }
    public string BookName { get; set; }
    public int Price { get; set; }
    public string AuthorName { get; set; }

    public Book()
    {

    }

    public Book(int iD, string bookName, int price, string authorName)
    {
      ID = iD;
      BookName = bookName;
      Price = price;
      AuthorName = authorName;
    }

    public void Input()
    {
      Console.Write("Import Book Name:");
      BookName = Console.ReadLine();

      Console.Write("Import Author Name:");
      AuthorName = Console.ReadLine();

      Console.Write("Import Price:");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void ReadData(MySqlDataReader reader)
    {
      ID = int.Parse(reader["ID"].ToString());
      BookName = reader["BookName"].ToString();
      AuthorName = reader["Author Name"].ToString();
      Price = int.Parse(reader["Price"].ToString());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ID: {0}, Book Name: {1}, Author Name: {2}, Price: {3}",
        ID, BookName, AuthorName, Price);
    }
  }
}


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 00:44 20/10/2021


#Book.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace BT2474_QLBook_mySQL_
{
  class Book
  {
    public int ID { get; set; }
    public string BookName { get; set; }
    static int _price;
    /*
    public int Price { 
      get{
        return _price;
          }
      set {
        if (value < 0)
        {
          Console.WriteLine("Gia khong duoc < 0 ");
        }
        else { _price = value; }
      }
    }*/
    public int Price { get; set; }
    public string AuthorName { get; set; }

    public Book()
    {
    }

    public Book(int iD, string bookName, int price, string authorName)
    {
      ID = iD;
      BookName = bookName;
      Price = price;
      AuthorName = authorName;
    }


    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten cuon sach: ");
      BookName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia tien: ");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap ten tac gia: ");
      AuthorName = Console.ReadLine();
      
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("ID : {0}, Ten Sach: {1}, Gia : {2}, Tac Gia: {3} ", ID, BookName, Price, AuthorName);
    }

    public void ReadData(MySqlDataReader reader)
    {
      ID = int.Parse(reader["id"].ToString());
      BookName = reader["bookName"].ToString();
      Price = int.Parse(reader["price"].ToString());
      AuthorName = reader["authorName"].ToString();
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using BT2474_QLBook_mySQL_.DAO;
using System.Collections.Generic;

namespace BT2474_QLBook_mySQL_
{
  class Program
  {
    delegate void SwitchCase();
    static void Main(string[] args)
    {
      SwitchCase[] option = { Insert, Update, Display, Delete, ExitProgram };

      int choose;

      do {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        if(choose <= option.Length && choose > 0)
        {
          option[choose - 1]();

        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      
      } while (choose != 5);
    }

    private static void Insert()
    {
      Book b = new Book();
      b.Input();

      BookDAO.Insert(b);
    }

    private static void Update()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID can sua : ");
      int id = int.Parse(Console.ReadLine());

      Book bookcheck = BookDAO.Find(id);
      if(bookcheck != null)
      {
        bookcheck.Input();
        BookDAO.Update(bookcheck);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay nguoi dung voi ID = " + id);
      }
    }

    private static void Display()
    {
      List<Book> booksList = BookDAO.GetBookList();

      Console.WriteLine("=== Danh sach cac quyen sach ===");
      foreach(Book b in booksList)
      {
        b.Display();
      }
    }

    private static void Delete()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ID can xoa: ");
      int id = int.Parse(Console.ReadLine());

      Book bookFind = BookDAO.Find(id);
      if (bookFind != null)
      {
        BookDAO.Delete(bookFind.ID);
        Console.WriteLine("Da xoa thanh cong!!!");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay quyen sach voi ID = " + id);
      }
    }

    private static void ExitProgram()
    {
      Console.WriteLine("Thoat chuong trinh!!!");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("1. Them 1 sach vao CSDL");
      Console.WriteLine("2. Sua 1 sach theo id trong CSDL");
      Console.WriteLine("3. Hien thi toan bo sach trong CSDL");
      Console.WriteLine("4. Xoa sach trong CSDL");
      Console.WriteLine("5. Thoat!!!");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#BookDAO.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using MySql.Data.MySqlClient;
using BT2474_QLBook_mySQL_.Connect;

namespace BT2474_QLBook_mySQL_.DAO
{
  class BookDAO
  {
    public static List<Book> GetBookList()
    {
      List<Book> booksList = new List<Book>();
      // Open connect
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query
      string sql = "select * from book";

      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while (reader.Read())
      {
        Book b = new Book();
        b.ReadData(reader);

        booksList.Add(b);
      }

      //Close connection
      conn.Close();

      return booksList;
    }

    public static void Insert(Book b)
    {
      // Open connect
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query

      string sql = "insert into book(bookName,price,authorName)values(" +
        "@bookname, @price, @authorname)";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@bookname", b.BookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@price", b.Price);
      command.Parameters.AddWithValue("@authorname", b.AuthorName);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close 
      conn.Close();
    }

    public static void Update(Book b)
    {

      // Open connect
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query

      string sql = "update book set bookName = @bookname, price = @price,authorName = @authorname where id = @id";
      
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      
      command.Parameters.AddWithValue("@bookname", b.BookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@price", b.Price);
      command.Parameters.AddWithValue("@authorname", b.AuthorName);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", b.ID);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close 
      conn.Close();
    }

    public static void Delete(int id)
    {
      // Open connect
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query

      string sql = "delete from book where id = @id";

      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
     
      command.Parameters.AddWithValue("@id", id);

      command.ExecuteNonQuery();

      //Close 
      conn.Close();
    }

    public static Book Find(int id)
    {
      Book bookFind = null;
      // Open connect
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.GetConnectionString());
      conn.Open();

      //Query

      string sql = "select * from book where id = @id";

      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);

      command.Parameters.AddWithValue("@id", id);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      if (reader.Read())
      {
        bookFind = new Book();
        bookFind.ReadData(reader);
      }

      //Close 
      conn.Close();

      return bookFind;
    }
  }
}


#Config.cs


using System;

namespace BT2474_QLBook_mySQL_.Connect
{
  class Config
  {
    static string HOST = "localhost";
    static string PORT = "3306";
    static string DATABASE = "Library";
    static string USERNAME = "root";
    static string PASSWORD = "";

    public static string GetConnectionString() {
      return string.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None",
        HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);
    }
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 22:19 19/10/2021


#Book.cs


using MySql.Data.MySqlClient;

namespace _2474.Models
{
  internal class Book
  {
    public int id { get; set; }
    public string bookName { get; set; }
    public float price { get; set; }
    public string authorName { get; set; }

    public Book()
    {
    }

    public Book(int id, string bookName, float price, string authorName)
    {
      this.id = id;
      this.bookName = bookName;
      this.price = price;
      this.authorName = authorName;
    }

    public Book(MySqlDataReader reader)
    {
      this.id = int.Parse(reader["id"].ToString());
      this.bookName = reader["bookName"].ToString();
      this.price = float.Parse(reader["price"].ToString());
      this.authorName = reader["authorName"].ToString();
    }
    public void Input()
    {
      System.Console.WriteLine("nhap bookName : ");
      this.bookName = System.Console.ReadLine();
      System.Console.WriteLine("nhap price : ");
      this.price = lib.Utility.ReadFloat();
      System.Console.WriteLine("nhap authorName : ");
      this.authorName = System.Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      System.Console.WriteLine(this);
    }
    public override string ToString()
    {
      return "Book{" + "id=" + id + ", bookName=" + bookName + ", price=" + price + ", authorName=" + authorName + '}';
    }
  }
}


#Book.cs


using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Collections.Generic;

namespace _2474.DAO
{
  internal class Book
  {
    public static List<Models.Book> SELECT()
    {
      List<Models.Book> dataList = new List<Models.Book>();

      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.Get);
      conn.Open();

      string sql = "SELECT * FROM book";

      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

      while (reader.Read())
        dataList.Add(new Models.Book(reader));

      conn.Close();

      return dataList;
    }

    public static void INSERT(Models.Book book)
    {
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.Get);
      conn.Open();

      string sql = "INSERT INTO `book` (`bookName`, `price`, `authorName`) " +
        "VALUES (@bookName, @price, @authorName)";

      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@bookName", book.bookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@price", book.price);
      command.Parameters.AddWithValue("@authorName", book.authorName);

      command.ExecuteNonQuery();

      conn.Close();
    }

    internal static void UPDATE(Models.Book book)
    {
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.Get);
      conn.Open();

      string sql = "UPDATE `book` SET `bookName` = @bookName, `price` = @price, `authorName` = @authorName WHERE `book`.`id` = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@bookName", book.bookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@price", book.price);
      command.Parameters.AddWithValue("@authorName", book.authorName);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", book.id);

      command.ExecuteNonQuery();

      conn.Close();
    }

    public static void DELETE(int id)
    {
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.Get);
      conn.Open();

      string sql = "DELETE FROM `book` WHERE `book`.`id` = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", id);

      command.ExecuteNonQuery();

      conn.Close();
    }
  }
}


#Config.cs


namespace _2474.DAO
{
  internal class Config
  {
    private string HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD;

    public static string Get
    {
      get
      {
        return Config.GetInstance().ToString();
      }
    }

    public Config()
    {
      HOST = "localhost";
      PORT = "3306";
      DATABASE = "library";
      USERNAME = "root";
      PASSWORD = "";
    }

    private static Config _instance;

    public static Config GetInstance()
    {
      if (_instance == null)
      {
        _instance = new Config();
      }
      return _instance;
    }

    public override string ToString()
    {
      return string.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None", HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);
    }
  }
}


#Program.cs


using _2474.Models;
using lib;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace _2474
{
  internal class Program
  {
    private static void Main(string[] args)
    {
      SwitchCase[] menu = { ShowMenu, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, Exit };
      Utility.Menu(menu);
    }

    private static void Exit()
    {
      Environment.Exit(0);
    }

    private static void DELETE()
    {
      Console.WriteLine("nhap id DELETE : ");
      DAO.Book.DELETE(Utility.ReadInt());
    }

    private static void UPDATE()
    {
      Console.WriteLine("nhap id UPDATE : ");
      Book book = new Book();
      book.id = Utility.ReadInt();
      book.Input();
      DAO.Book.UPDATE(book);
    }

    private static void INSERT()
    {
      Book book = new Book();
      book.Input();
      DAO.Book.INSERT(book);
    }

    private static void SELECT()
    {
      List<Book> books = DAO.Book.SELECT();
      foreach (var item in books)
      {
        item.Display();
      }
    }

    private static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Hiển thị toàn bộ sách trong CSDL\n" +
      "\n" +
      "2. Thêm 1 sách vào CSDL\n" +
      "\n" +
      "3. Sửa 1 sách theo id trong CSDL\n" +
      "\n" +
      "4. Xoá sách trong CSDL\n" +
      "\n" +
      "5. Thoát");
    }
  }
}


#Utility.cs


using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.IO;

namespace lib
{
  internal delegate void SwitchCase();

  internal class Utility
  {
    public static void Menu(SwitchCase[] menu)
    {
      int choose;
      while (true)
      {
        menu[0]();
        choose = Utility.ReadInt();
        if (choose <= menu.Length)
        {
          menu[choose]();
        }
        else Console.WriteLine("Dau vao khong hop le! ");
      }
    }

    public static int ReadInt()
    {
      int integer;
      while (true)
      {
        try
        {
          integer = int.Parse(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return integer;
    }

    public static float ReadFloat()
    {
      float _float;
      while (true)
      {
        try
        {
          _float = float.Parse(System.Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return _float;
    }

    public static DateTime ReadDate()
    {
      DateTime date;
      while (true)
      {
        try
        {
          date = ConvertDateTime(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return date;
    }

    public static string ConvertDateTime(DateTime myDate)
    {
      return myDate.ToString("dd-MM-yyyy");
    }

    public static DateTime ConvertDateTime(string str)
    {
      return DateTime.ParseExact(str, "dd-MM-yyyy", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
    }

    public static T ReadfileJson<T>(string path)
    {
      return JsonConvert.DeserializeObject<T>(System.IO.File.ReadAllText(path));
    }

    public static void SavefileJson(object obj, string path)
    {
      System.IO.File.WriteAllText(path, JsonConvert.SerializeObject(obj));
      Console.WriteLine("save file json is success!");
    }

    public static void SaveObject(object serialize, string path)
    {
      using (Stream stream = File.Open(path, FileMode.Create))
      {
        new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter().Serialize(stream, serialize);
        Console.WriteLine("save file object is success!");
      }
    }

    public static object ReadObject(string path)
    {
      using (Stream stream = File.Open(path, FileMode.Open))
      {
        return new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter().Deserialize(stream);
      }
    }
  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 17:31 11/10/2021


#Program.cs


using System;
using BookManageSQL.Utils;
using BookManageSQL.Models;
using BookManageSQL.Database;
using System.Collections.Generic;

namespace BookManageSQL
{
  public class Program
  {
    public static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Add Book\n" +
        "2. Edit Book\n" +
        "3. Display Books\n" +
        "4. Delete Book\n" +
        "5. Exit\n");
    }
    private static void UpdateBook()
    {
      Console.WriteLine("Input ID of book to edit: ");
      int id = Utility.ReadInt();

      Book bFind = BookDAO.FindByID(id);

      if (bFind != null)
      {
        BookDAO.Update(bFind);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Cannot find any suitable books");
      }
    }
    private static void DeleteBook()
    {
      Console.WriteLine("Input the ID of Book to delete:");
      int d = Utility.ReadInt();

      Book bFind = BookDAO.FindByID(d);

      if (bFind != null)
      {
        BookDAO.DeleteBook(d);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Cannot find Books");
      }
    }
    private static void InsertBook()
    {
      Console.WriteLine("Input book info:");
      Book b = new Book();
      BookDAO.Insert(b);
      Console.WriteLine("Book Added!");
    }
    private static void DisplayBooks()
    {
      List<Book> BookList = BookDAO.GetBookList();

      Console.WriteLine("====== Danh sach sinh vien");
      foreach (Book b in BookList)
      {
        b.Display();
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      do
      {
        ShowMenu();
        choose = Utility.ReadInt();
        switch (choose)
        {
          case 1:
            InsertBook();
            break;
          case 2:
            UpdateBook();
            break;
          case 3:
            DisplayBooks();
            break;
          case 4:
            DeleteBook();
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("Exited!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Wrong Input!");
            break;
        }
      } while (choose != 5);
    }
  }
}


#BookDAO.cs


using BookManageSQL.Models;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BookManageSQL.Database
{
  public class BookDAO
  {
    public static List<Book> GetBookList()
    {
      List<Book> BookList = new List<Book>();
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();

      string sql = "SELECT * FROM `Library`";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

      while (reader.Read())
      {
        int id = int.Parse(reader["Id"].ToString());
        string bookname = reader["BookName"].ToString();
        int price = int.Parse(reader["Price"].ToString());
        string authorname = reader["AuthorName"].ToString();

        Book b = new Book(id, bookname, price, authorname);
        BookList.Add(b);
      }
      conn.Close();

      return BookList;
    }

    public static void Insert(Book b)
    {
      b.Input();
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();

      string sql = "INSERT INTO `Book`(BookName, Price, AuthorName)" +
        "VALUES(@BookName, @Price, @AuthorName)";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@BookName", b.BookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@Price", b.Price);
      command.Parameters.AddWithValue("@AuthorName", b.AuthorName);

      command.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
    }

    public static void Update(Book b)
    {
      b.Input();
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();

      string sql = "UPDATE `Book` SET " +
        "BookName = @BookName, Price = @Price, AuthorName = @AuthorName " +
        "WHERE Id = @Id;";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@BookName", b.BookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@Price", b.Price);
      command.Parameters.AddWithValue("@AuthorName", b.AuthorName);
      command.Parameters.AddWithValue("@Id", b.ID);

      command.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
    }

    public static Book FindByID(int id)
    {
      Book b = null;
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();

      string sql = "SELECT * FROM `Book` WHERE Id = @Id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@Id", id);

      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

      if (reader.Read())
      {
        string BookName = reader["BookName"].ToString();
        float Price = float.Parse(reader["Price"].ToString());
        string AuthorName = reader["AuthorName"].ToString();

        b = new Book(id, BookName, Price, AuthorName);
      }
      conn.Close();

      return b;
    }

    public static void DeleteBook(int id)
    {
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();

      string sql = "DELETE FROM `Book` WHERE Id = @Id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, conn);
      command.Parameters.AddWithValue("@Id", id);
      command.ExecuteNonQuery();

      conn.Close();
    }
  }
}


#Config.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BookManageSQL.Database
{
  public class Config
  {
    static string HOST = "localhost";
    static string PORT = "3306";
    static string DATABASE = "library";
    static string USERNAME = "root";
    static string PASSWORD = "";

    public static string getConnectionString()
    {
      string conn = String.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None",
        HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);
      return conn;
    }
  }
}


#Library.sql


CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `Library`;
USE `Library`;

CREATE TABLE `Book`(
`Id` INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
`BookName` VARCHAR(255) NOT NULL,
`Price` FLOAT NOT NULL,
`AuthorName` VARCHAR(255) NOT NULL
);
INSERT INTO `Book`
VALUES(1,'King Author',12000,'King');


#Book.cs


using BookManageSQL.Utils;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace BookManageSQL.Models
{
  public class Book
  {
    public int ID { get; set; }
    public string BookName { get; set; }
    public float Price { get; set; }
    public string AuthorName { get; set; }
    public Book()
    {

    }
    public Book(int ID, string BookName, float Price, string AuthorName)
    {
      this.ID = ID;
      this.BookName = BookName;
      this.Price = Price;
      this.AuthorName = AuthorName;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input Book Name:");
      BookName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input Price:");
      Price = Utility.ReadFloat();
      Console.WriteLine("Input Author Name:");
      AuthorName = Console.ReadLine();
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Book Name: {0}\nPrice: {1}\nAuthorName: {2}", BookName, Price, AuthorName);

    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace BookManageSQL.Utils
{
  public class Utility
  {
    public static string ReadNum()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      while (!Regex.Match(str, "^[0-9]*$").Success)
      {
        Console.WriteLine("Only accept numbers as text input.");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return str;
    }
    public static string ReadAlp()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      while (!Regex.Match(str, "^([a-zA-Z]+|[a-zA-Z]+\\s[a-zA-Z]+)*$").Success)
      {
        Console.WriteLine("Only accept alphabet letters as text input.");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return str;
    }
    public static int ReadInt()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      bool check()
      {
        try { int.Parse(str); } catch (Exception) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Cannot read the string as non float numeric input");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return int.Parse(str);
    }
    public static float ReadFloat()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      bool check()
      {
        try { float.Parse(str); } catch (Exception) { return false; }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        Console.WriteLine("Cannot read the string as numeric input");
        str = Console.ReadLine();
      }
      return float.Parse(str);
    }
  }
}


Nam20021608 [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 20:55 10/10/2021


#Program.cs


using System;
using lap9.Model;
using lap9.DataBase;
using lap9.Utily;
using System.Collections.Generic;
using lap9.View;
namespace lap9
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      BookMenu menu = new BookMenu();
      menu.Menu();
    }
  }
}


#BookMenu.cs


using System;
using lap9.Model;
using lap9.DataBase;
using lap9.Utily;
using System.Collections.Generic;
namespace lap9.View
{
  class BookMenu
  {
    public void Menu()
    {
      int choose;
      do
      {
        Console.WriteLine("1. Them sach");
        Console.WriteLine("2. Chinh sua thông tin sach");
        Console.WriteLine("3. Hien thi sach ");
        Console.WriteLine("4. Xoa sach");
        Console.WriteLine("5. Thoat");
        choose = Utility.ReadInt();
        switch (choose)
        {
          case 1: 
            Insert();
            break;
          case 2:
            Update();
            break;
          case 3: 
            View();
            break;
          case 4:
            Delete();
            break;
          case 5:
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap lai !");
            break;
        }
      } while (choose !=5);
    }
    static void View(){
      List<Books> list = BookDAO.GetBooks();

      Console.WriteLine("====== Book list =====");
      foreach(Books std in list)
      {
        std.Display();
      }
    }
    static void Insert(){
      Console.WriteLine("Nhap so sach muon them: ");
      int c = Utility.ReadInt();
      for(int i= 0 ; i< c ; i++){
        Console.WriteLine("=====Them thong tin sach ["+i+1+"]=====");
        Books books = new Books();
        books.Input();
        BookDAO.Insert(books);
      }
    }
     static void Update()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma sach can tin :");
      int id = Utility.ReadInt();
      Books find = BookDAO.FindId(id);
      if(find != null)
      {
        Console.WriteLine("====Sach can tim====");
        find.Display();
        Console.WriteLine("====Nhap thong tin can sua====");
        find.Input();
        BookDAO.Update(find);
        Console.WriteLine("Sua thanh cong !");
      }else
      {
        Console.WriteLine("Khong tim thay sach co id: " + id);
      }
    }
    static void Delete()
    {
      List<Books> bookList = BookDAO.GetBooks();
      Console.WriteLine("Nhap ma sach can xoa :");
      int id = Utility.ReadInt();
      Books find = BookDAO.FindId(id);
      if(find != null)
      {
        foreach(Books b in BookDAO.GetBooks())
        {
          if (b.id.Equals(id))
          {
            Console.WriteLine("Thong tin sach muon xoa :");
            b.Display();
            Console.WriteLine("1. Xoa sach");
            Console.WriteLine("2. Huy xoa sach");
            int waning = Utility.ReadInt();

            switch (waning)
            {
              case 2: 
                Console.WriteLine("Huy xoa sach thanh cong ");
                break;
              case 1:
                BookDAO.Delete(id);
                Console.WriteLine("Xoa thanh cong");
                break;
              default:
                Console.WriteLine("Nhap lai !");
                break;
            }
            
          }
        }
        
      }else
      {
        Console.WriteLine("No Find Book");
      }
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
namespace lap9.Utily
{
  class Utility{
    public static float ReadFloat()
    {
      float value;
      while(true)
      {
        try
        {
          value = float.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        } catch(Exception)
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }
    }
    public static int ReadInt()
    {
      int value;
      while(true)
      {
        try
        {
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        } catch(Exception)
        {
          Console.WriteLine("Nhap lai!!!");
        }
      }
    }
  }
}


#Books.cs


using System;
using lap9.Utily;
namespace lap9.Model
{
  class Books{
    public int id{get; set;}
    public String bookName{get; set;}
    public float price{get; set;}
    public String authorName{get; set;}
    public Books(){}
    public Books(int id , String name , float price , String author){
      this.id = id;
      this.bookName = name;
      this.price = price;
      this.authorName = author;
    }
    public void Input(){
      Console.WriteLine("Nhap Ten sach: ");
      bookName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia sach: ");
      price = Utility.ReadFloat();
      Console.WriteLine("Nhap tac gia: ");
      authorName = Console.ReadLine();
    }

    public void Display(){
      Console.WriteLine("ID : {0} , BookName: {1} , Gia sach: {2} , Tac gia: {3}",id,bookName,price,authorName);
    }
  }
}


#BookDAO.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using lap9.Model;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace lap9.DataBase
{
  class BookDAO
  {
    public static List<Books> GetBooks(){
      List<Books> list = new List<Books>();
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();

      String sql = " Select * from books";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql ,conn);
      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while(reader.Read()){
        int id = int.Parse(reader["bookid"].ToString());
        String bookname = reader["bookname"].ToString();
        float price = float.Parse(reader["price"].ToString());
        String author = reader["author"].ToString();

        Books b = new Books(id,bookname,price,author);
        list.Add(b);  
      }
      conn.Close();
      return list;
    }

    public static void Insert(Books books){
      MySqlConnection connection = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      connection.Open();
      String sql = "INSERT INTO books(bookname, price, author) VALUES ( @bookname , @price , @author )";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql,connection);
      command.Parameters.AddWithValue("@bookname", books.bookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@price",books.price);
      command.Parameters.AddWithValue("@author",books.authorName);
      command.ExecuteNonQuery();
      connection.Close();
    }
    public static Books FindId(int id){
      Books books = null;
      MySqlConnection connection = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      connection.Open();
      String sql = "SELECT * from books WHERE bookid = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql,connection);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", id);
      MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while(reader.Read()){
        String bookname = reader["bookname"].ToString();
        float price = float.Parse(reader["price"].ToString());
        String author = reader["author"].ToString();
        books = new Books(id,bookname,price,author);
      }
      connection.Close();
      return books;
      
    }
    public static void Update(Books books){
      MySqlConnection connection = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      connection.Open();
      String sql = "UPDATE books SET bookname = @bookname , price = @price , author = @author WHERE bookid = @id";
      MySqlCommand command = new MySqlCommand(sql, connection);
      command.Parameters.AddWithValue("@bookname", books.bookName);
      command.Parameters.AddWithValue("@price",books.price);
      command.Parameters.AddWithValue("@author",books.authorName);
      command.Parameters.AddWithValue("@id", books.id);
      command.ExecuteNonQuery();
      connection.Close();
    }
     public static void Delete(int id)
    {
      MySqlConnection conn = new MySqlConnection(Config.getConnectionString());
      conn.Open();
      string sql = "DELETE FROM books ";
      sql += "WHERE bookid = @Id";
      MySqlCommand cm = new MySqlCommand(sql, conn);
      cm.Parameters.AddWithValue("@Id", id);
      cm.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
    }

  }
}


#Config.cs


using System;
namespace lap9.DataBase
{
  public class Config
  {
    static string HOST = "localhost";
    static string PORT = "3306";
    static string DATABASE = "book";
    static string USERNAME = "root";
    static string PASSWORD = "";

    public static string getConnectionString()
    {
      string connString = String.Format("SERVER={0};PORT={1};DATABASE={2};UID={3};PASSWORD={4};SSL Mode=None",
        HOST, PORT, DATABASE, USERNAME, PASSWORD);
      return connString;
    }
  }
}


#Book.sql


CREATE DATABASE book;
USE book;

CREATE TABLE books(
	bookid INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
	bookname VARCHAR(50) ,
	price FLOAT,
	author VARCHAR(50)
);

INSERT INTO books(bookname, price, author)
VALUES ('Titanic', 100, 'Join wick');


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!