IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp
×

Lý Thuyết

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C#

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp

by GokiSoft.com - 14:19 28/05/2021 6,081 Lượt Xem

Cài đặt lớp Book gồm các thuộc tính:

private String bookName;

private String bookAuthor;

private String producer;

private int yearPublishing;

private float price;

 

Cài đặt 2 constructors, các phương thức set/get cho các thuộc tính của lớp.

Cài đặt 2 phương thức input() và display để nhập và hiển thị các thuộc tính của lớp.

 

Cài đặt lớp AptechBook kế thừa lớp Book và bổ sung thêm vào thuộc tính:

private String language;

private int semester;

 

Cài đặt 2 constructor trong đó sử dụng super để gọi đến constructor của lớp cha.

Cài đặt các phương thức get/set cho các thuộc tính bổ sung

Override các phương thức input() và display().

 

Cài đặt lớp Test trong đó tạo menu và thực hiện theo các chức năng của menu:
1.    Nhập thông tin n cuốn sách của Aptech
2.    Hiển thị thông tin vừa nhập
3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo năm xuất bản và hiển thị
4.    Tìm kiếm theo tên sách
5.    Tìm kiếm theo tên tác giả
6. Lưu thông tin sách đã nhập vào file
7. Đọc nội dung từ file và lưu vào mang quản lý sách
8.    Thoát.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 08:44 29/05/2021


#AptechBook.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1458
{
  [Serializable]
  class AptechBook : Book
  {
    private string language { get; set; }

    private int semester { get; set; }

    public AptechBook() {}

    public AptechBook(string bookName, string bookAuthor, string producer, 
      int yearPublishing, float price, string language, int semester) 
      : base( bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price)
    {
      this.language = language;
      this.semester = semester;
    }

    public override void input()
    {
      base.input();
      Console.WriteLine("Nhap ngon ngu: ");
      language = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap hoc ki: ");
      semester = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public override void display()
    {
      //base.display();
      //Console.WriteLine("Ngon Ngu: {0}, Hoc ki: {1}", language, semester);
      Console.WriteLine("Ten sach: {0}, Ten tac gia: {1}, Ten NXB: {2}, Nam XB: {3}, Gia: {4}, Ngon ngu: {5}, Hoc ki: {6}",
                bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price, language, semester);

    }

  }
}


#Book.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1458
{
  [Serializable]
  class Book
  {
    public string bookName { get; set; }

    public string bookAuthor { get; set; }

    public string producer { get; set; }

    public int yearPublishing { get; set; }

    public float price { get; set; }

    public Book() { }

    public Book(string bookName, string bookAuthor, string producer, int yearPublishing, float price)
    {
      this.bookName = bookName;
      this.bookAuthor = bookAuthor;
      this.producer = producer;
      this.yearPublishing = yearPublishing;
      this.price = price;
    }

    public virtual void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sach: ");
      bookName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten tac gia: ");
      bookAuthor = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten NXB: ");
      producer = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nam XB: ");
      yearPublishing = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap gia: ");
      price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public virtual void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten sach: {0}, Ten tac gia: {1}, Ten NXB: {2}, Nam XB: {3}, Gia: {4}",
                bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using bai1458;
using System.IO;
namespace bai1458
{
  class Program
  {
    static List<AptechBook> apList = new List<AptechBook>();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose = 0;

      do
      {
        
        ShowMenu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch(choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so quyen sach muon them:");
            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap thong tin quyen sach thu {0}", i + 1);
              AptechBook aptech = new AptechBook();
              aptech.input();
              apList.Add(aptech);
            }
            break;
          case 2:
            foreach(AptechBook ap in apList)
            {
              ap.display();
            }
            break;
          case 3:
            apList.Sort((o1, o2) =>
            {
              return -o1.yearPublishing.CompareTo(o2.yearPublishing);
            });

            for (int i = 0; i < apList.Count; i++)
            {
              Console.WriteLine("Thong tin quyen sach thu " + (i + 1) + ":");
              apList[i].display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhap ten sach can tim: ");
            string searchbook = Console.ReadLine();
            int k = 0;
            foreach(AptechBook ap in apList )
            {
              if(ap.bookName == searchbook)
              {
                ap.display();
                k++;
              }
            }

            if(k == 0)
            {
              Console.WriteLine("Khong co ket qua");
            }
            
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("Nhap ten tac gia: ");
            string searchAuthor = Console.ReadLine();
            int ck = 0;
            foreach (AptechBook ap in apList)
            {
              if (ap.bookAuthor == searchAuthor)
              {
                ap.display();
                ck++;
              }
            }

            if (ck == 0)
            {
              Console.WriteLine("Khong co ket qua");
            }
            break;
          case 6:
            using (Stream filepath = File.Open(@"Book.dat", FileMode.Create))
            {
              var format1 = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
              format1.Serialize(filepath, apList);
            }

            Console.WriteLine("Luu xong ");
            break;
          case 7:
            using (Stream filepath1 = File.Open(@"Book.dat", FileMode.Open))
            {
              var format = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
              apList = (List<AptechBook>)format.Deserialize(filepath1);
            }


            Console.WriteLine("Doc xong ");
            break;
          case 8:
            Console.WriteLine("Ket thuc chuong trinh");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap lai");
            break;
        }

      } while (choose != 8);
    }

    private static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin n cuon sach");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin vua nhap");
      Console.WriteLine("3. Sap xep thong tin giam dan theo nam xuat ban va hien thi");
      Console.WriteLine("4. Tim kiem theo ten sach");
      Console.WriteLine("5. Tim kiem theo ten tac gia");
      Console.WriteLine("6. Luu vao file");
      Console.WriteLine("7. Doc file");
      Console.WriteLine("8. Thoat");
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:55 28/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson7.BookProject
{
  [Serializable]
  class AptechBook : Book
  {
    public string Language { get; set; }
    public string Semester { get; set; }

    public AptechBook(){}

    public AptechBook(string BookName, string BookAuthor, string Producer, int YearPublishing, float Price, string Language, string Semester) :base( BookName, BookAuthor,Producer, YearPublishing, Price)
    {
      this.Language = Language;
      this.Semester = Semester;
    }

    public override void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Tacgia: {1}, NXB: {2}, Nam xuat ban: {3}, Gia {4}, Ngon ngu: {5}, Hoc ky: {6}", BookName, BookAuthor, Producer, YearPublishing, Price, Language, Semester);
    }

    public override void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Nhap ngonngu sach:");
      Language= Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap hoc ky sach:");
      Semester = Console.ReadLine();
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:54 28/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson7.BookProject
{
  [Serializable]
  class Book
  {
    public string BookName { get; set; }
    public string BookAuthor { get; set; }

    public string Producer { get; set; }

    public int YearPublishing { get; set; }

    public float Price { get; set; }

    public Book() { }

    public Book(string BookName, string BookAuthor,string Producer, int YearPublishing, float Price) {
      this.BookName = BookName;
      this.BookAuthor = BookAuthor;
      this.Producer = Producer;
      this.YearPublishing = YearPublishing;
      this.Price = Price;
    }

    public virtual void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sach:");
      BookName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tac gia sach:");
      BookAuthor = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten nha xuat ban:");
      Producer = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nam xuat ban:");
      YearPublishing = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap gia tien:");
      Price = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public virtual void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Tacgia: {1}, NXB: {2}, Nam xuat ban: {3}, Gia {4}", BookName, BookAuthor, Producer, YearPublishing, Price);
    }

  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:54 28/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace Lesson7.BookProject
{
  class Program
    
  {
    static List<AptechBook> BookAptechList = new List<AptechBook>();
    static void Main(string[] args)
      
    {
      int choose;
      do
      {
        Menu();

        choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            InputBook();
            break;

          case 2:
            DisplayAllBook();
            break;

          case 3:
            BookAptechList.Sort((o1, o2) =>
            {
              return -o1.YearPublishing.CompareTo(o2.YearPublishing);
            });
            foreach (AptechBook aptechbook in BookAptechList)
            {
              aptechbook.Display();
            }
            break;

          case 4:
            FindBookByBookName();
            break;

          case 5:
            FindBookByAuthorName();
            break;

          case 6:
            SaveInFile();
            break;

          case 7:
            ReadFile();
            break;

          case 8:
            Console.WriteLine("Thoat...");
            break;

        }

      } while (choose!=8);
    }

    private static void ReadFile()
    {  
      using (Stream stream = File.Open("Books.dat", FileMode.Open))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        BookAptechList = (List<AptechBook>)binaryFormatter.Deserialize(stream);
      }
      Console.WriteLine("Doc file thanh cong");
    }

    private static void SaveInFile()
    {
      string filePath = "Books.dat";
      using (Stream stream = File.Open(filePath, FileMode.Create))
      {
        var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        //foreach(ClassRoom c in list)
        //{
        //  binaryFormatter.Serialize(stream, c);
        //}
        binaryFormatter.Serialize(stream, BookAptechList);
      }
      Console.WriteLine("Luu file thanh cong");
    }    private static void FindBookByBookName()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sach can tim:");
      string FindBookName = Console.ReadLine();
      foreach(AptechBook aptechbook in BookAptechList)
      {
        if(aptechbook.BookName == FindBookName)
        {
          aptechbook.Display();
        }
      }
    }

    private static void FindBookByAuthorName()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sach can tim:");
      string FindAuthorName = Console.ReadLine();
      foreach (AptechBook aptechbook in BookAptechList)
      {
        if (aptechbook.BookAuthor == FindAuthorName)
        {
          aptechbook.Display();
        }
      }
    }

    private static void InputBook()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so luong cuon sach muon nhap:");
      int N= Int32.Parse(Console.ReadLine());
      for(int i =0 ; i < N; i++)
      {
        AptechBook aptechbook = new AptechBook();
        aptechbook.Input();
        BookAptechList.Add(aptechbook);
      }

    }

    private static void DisplayAllBook()
    {
      for(int i = 0 ; i < BookAptechList.Count ; i++)
      {
        BookAptechList[i].Display();
      }

    }

    public static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhập thông tin n cuốn sách của Aptech");
      Console.WriteLine("2.Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.Sắp xếp thông tin giảm dần theo năm xuất bản và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.Tìm kiếm theo tên sách");
      Console.WriteLine("5.Tìm kiếm theo tên tác giả");
      Console.WriteLine("6.Lưu thông tin sách đã nhập vào file");
      Console.WriteLine("7. Đọc nội dung từ file và lưu vào mang quản lý sách");
      Console.WriteLine("8. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 17:27 28/05/2021


#Program
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text;

namespace QuanLySach
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Test();
    }

    static public void Test()
    {
      List<AptechBook> listbook = new List<AptechBook>();
      int choose;

      do
      {
        Menu();
        Console.Write("Choose: ");
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.Write("Enter n: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 1; i <= n; i++)
            {
              AptechBook aptechBook = new AptechBook();
              Console.WriteLine("Nhao sach {0}: ", i);
              aptechBook.input();
              listbook.Add(aptechBook);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("hien thi info:");
            showInfor(listbook);
            break;
          case 3:
            Sort(listbook);
            showInfor(listbook);
            break;
          case 4:
            Console.Write("Nhap ten sach: ");
            string search = Console.ReadLine();
            AptechBook book = findBybookName(search, listbook);
            book.output();
            break;
          case 5:
            Console.Write("Nhap gia ban: ");
            search = Console.ReadLine();
            AptechBook author = findBybookAuthor(search, listbook);
            author.output();
            break;
          case 6:
            FileStream fs = new FileStream("E:/C#/quanlisach.txt", FileMode.Create);
            StreamWriter sWriter = new StreamWriter(fs, Encoding.UTF8);
            foreach (var item in listbook)
            {
              sWriter.WriteLine(item.toString());
            }
            sWriter.Flush();
            fs.Close();
            break;
          case 7:
            string[] lines = File.ReadAllLines(@"E:/C#/quanlisach.txt");
            foreach (string s in lines)
            {
              Console.WriteLine(s);
            }
            Console.ReadLine();
            break;
          case 8:
            Console.WriteLine("Exit");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("ERROR");
            break;

        }
      } while (choose != 8);
    }
    static public void Menu()
    {
      
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin n cuốn sách của Aptech");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3. Sắp xếp thông tin giảm dần theo năm xuất bản và hiển thị");
      Console.WriteLine("4. Tìm kiếm theo tên sách");
      Console.WriteLine("5. Tìm kiếm theo tên tác giả");
      Console.WriteLine("6. Lưu thông tin sách đã nhập vào file");
      Console.WriteLine("7. Đọc nội dung từ file và lưu vào mang quản lý sách");
      Console.WriteLine("8. Thoat");
      
    }
    static public void showInfor(List<AptechBook> listbook)
    {
      int showinfor = 0;
      foreach (var item in listbook)
      {
        ++showinfor;
        Console.WriteLine("Information book {0}: ", showinfor);
        item.output();
      }
    }
    static public void Sort(List<AptechBook> listbook)
    {
      listbook.Sort((x, y) => x.yearPublishing.CompareTo(y.yearPublishing));
    }
    static AptechBook findBybookName(String search, List<AptechBook> listbook)
    {
      AptechBook aptechBook = new AptechBook();
      foreach (var item in listbook)
      {
        if (item.bookName.Equals(search))
        {
          aptechBook = item;
          break;
        }
      }
      return aptechBook;
    }
    static AptechBook findBybookAuthor(String search, List<AptechBook> listbook)
    {
      AptechBook aptachBook = new AptechBook();
      foreach (var item in listbook)
      {
        if (item.bookAuthor.Equals(search))
        {
          aptachBook = item;
          break;
        }
      }
      return aptachBook;
    }
  }
}
#Book.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySach
{
  class Book
  {
    private string _bookName;
    private string _bookAuthor;
    private string _producer;
    private int _yearPublishing;
    private float _price;

    public string bookName { get; set; }
    public string bookAuthor { get; set; }
    public string producer { get; set; }
    public int yearPublishing { get; set; }
    public float price { get; set; }

    public Book()
    {

    }
    public Book(String bookName, String bookAuthor, String producer, int yearPublishing, float price)
    {
      this.bookName = bookName;
      this.bookAuthor = bookAuthor;
      this.producer = producer;
      this.yearPublishing = yearPublishing;
      this.price = price;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("1: Nhap ten sach: ");
      bookName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("1: Nhap sach: ");
      bookAuthor = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("1: Nhap nha san xuat: ");
      producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("1: Nhap nam san xuat: ");
      yearPublishing = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("1: Nhap gia ban.: ");
      price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void output()
    {

    }
  }
}#Aptechbook
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;


namespace QuanLySach
{
  class AptechBook
  {
    private string _language;
    private int _semester;

    public string language { get; set; }
    public int semester { get; set; }

    public AptechBook()
    {

    }
    public AptechBook(String laguage, int semester)
    {
      this.language = language;
      this.semester = semester;
    }
    public override void input()
    {
      base.input();
      Console.Write("Enter language: ");
      language = Console.ReadLine();
      Console.Write("Enter semester: ");
      semester = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public override void output()
    {
      base.output();
      Console.WriteLine("Language: {0} \nSemester: {1}", language, semester);
    }
    public string toString()
    {
      return "bookName: " + bookName + "\nbookAuthor: " + bookAuthor + "\nProducer: " + producer + "\nYearPublishing: " + yearPublishing + "\nPrice: " + price;
    }

  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!