IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp)

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp

by GokiSoft.com - 09:53 07/10/2021 8,907 Lượt Xem

Cài đặt lớp Book gồm các thuộc tính:

private String bookName;

private String bookAuthor;

private String producer;

private int yearPublishing;

private float price;

 

Cài đặt 2 constructors, các phương thức set/get cho các thuộc tính của lớp.

Cài đặt 2 phương thức input() và display để nhập và hiển thị các thuộc tính của lớp.

 

Cài đặt lớp AptechBook kế thừa lớp Book và bổ sung thêm vào thuộc tính:

private String language;

private int semester;

 

Cài đặt 2 constructor trong đó sử dụng super để gọi đến constructor của lớp cha.

Cài đặt các phương thức get/set cho các thuộc tính bổ sung

Override các phương thức input() và display().

 

Cài đặt lớp Test trong đó tạo menu và thực hiện theo các chức năng của menu:
1.    Nhập thông tin n cuốn sách của Aptech
2.    Hiển thị thông tin vừa nhập
3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo năm xuất bản và hiển thị
4.    Tìm kiếm theo tên sách
5.    Tìm kiếm theo tên tác giả
6. Lưu thông tin sách đã nhập vào file
7. Đọc nội dung từ file và lưu vào mang quản lý sách
8.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 09:10 28/09/2021


#Program.cs


using System;
using System.IO;

namespace BookManagement
{

  
  class BookMenu
  {
    private static Book[] books = new Book[0];

    static bool IsNumber(string s)
    {
      bool value = true;
      if (string.IsNullOrEmpty(s))
      {
        value = false;
      }
      else
      {
        foreach (char c in s.ToCharArray())
        {
          value = value && char.IsDigit(c);
        }
      }
      return value;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;

      do
      {
        ShowMenu();
        var input = Console.ReadLine();
        while (!IsNumber(input)) {
          input = Console.ReadLine();
        }

        choose = int.Parse(input);

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Input();
            break;
          case 2:
            Display();
            break;
          case 3:
            SortByYear();
            Display();
            break;
          case 4:
            SearchByName();
            break;
          case 5:
            SearchByAuthor();
            break;
          case 6:
            SaveToFile();
            break;
          case 7:
            ReadFromFile();
            break;
          case 8:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 8);
    }

    static void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input the number of books to add: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());

      books = new Book[N];

      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        Book b = new AptechBook();
        b.input();
        books[i] = b;
      }

    }

    static void Display()
    {
      if (books.Length == 0) return;
      for (int i = 0; i < books.Length; i++)
      {
        books[i].display();
      }
    }

    static void SortByYear()
    {
      if (books.Length == 0) return;

      Array.Sort<Book>(books, new Comparison<Book>(
        (p1, p2) => (p1.YearPublishing < p2.YearPublishing) ? 1 : -1
        ));
    }

    static void SearchByName()
    {
      if (books.Length == 0) return;
      string searchBook = Console.ReadLine();
      int kq = 0;
      foreach(Book b in books)
      {
        if(b.BookName == searchBook)
        {
          b.display();
          kq++;
        }
      }

      if (kq == 0)
      {
        Console.WriteLine("No Result");
      }
    }

    static void SearchByAuthor()
    {
      if (books.Length == 0) return;
      string searchAuthor = Console.ReadLine();
      int kq = 0;
      foreach (Book b in books)
      {
        if (b.BookAuthor == searchAuthor)
        {
          b.display();
          kq++;
        }
      }

      if (kq == 0)
      {
        Console.WriteLine("No Result");
      }
    }

    static void SaveToFile()
    {
      if (books.Length == 0) return;
      using (Stream filepath = File.Open(@"Book.dat", FileMode.Create))
      {
        var format1 = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        format1.Serialize(filepath, books);
      }

      Console.WriteLine("Save Complete");
    }

    static void ReadFromFile()
    {
      
      using (Stream filepath1 = File.Open(@"Book.dat", FileMode.Open))
      {
        var format = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        books = (Book[])format.Deserialize(filepath1);
      }
      Console.WriteLine("Read Complete");
      Display();
    }
    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Insert amount of books");
      Console.WriteLine("2. Show books");
      Console.WriteLine("3. Sort by Year Published in descending");
      Console.WriteLine("4. Search by name");
      Console.WriteLine("5. Search by author");
      Console.WriteLine("6. Save in file");
      Console.WriteLine("7. Read from file");
      Console.WriteLine("8. Thoat");
      Console.WriteLine("Choose: ");
    }
  }
}


#AptechBook.cs


using System;
[Serializable]
public class AptechBook : Book
{

  private string language;

  public string Language { get { return this.language; }
    set { this.language = value; }
  }

  private int semester;
  public int Semester { get { return this.semester; }
    set { while (value <= 0)
      {
        Console.WriteLine("Enter semester again, must be greater than 0");
        value = int.Parse(Console.ReadLine());
      } 
      this.semester = value; }
  }

	public AptechBook() : base()
	{

	}

	public AptechBook(string bookName, string bookAuthor, string producer, int yearPublishing, float price, string language, int semester) 
		: base(bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price)
	{
		this.language = language;
		this.semester = semester;
	}

  public override void input()
  {
    base.input();

    Console.WriteLine("Nhap ngon ngu: ");
    language = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Nhap hoc ky: ");
    semester = int.Parse(Console.ReadLine());
  }

  public override void display()
  {
    Console.WriteLine("Name: {0}, Author: {1}, Producer: {2}, Year Published: {3}, Price: {4}, Language: {5}, Semester: {6}",
      base.BookName, base.BookAuthor, base.Producer, base.YearPublishing, base.Price, Language, Semester);
  }

}


#Book.cs


using System;
[Serializable]
public class Book
{
  private string bookName;
  public string BookName
  {
    get { return this.bookName; }
    set { this.bookName = value; }
  }
  private string bookAuthor;
  public string BookAuthor
  {
    get { return this.bookAuthor; }
    set { this.bookAuthor = value; }
  }


  private string producer;
  public string Producer
  {
    get { return this.producer; }
    set { this.producer = value; }
  }


  private int yearPublishing;

  public int YearPublishing {
    get { return this.yearPublishing; }
    set { this.yearPublishing = value; }
  }
  private float price { get; set; }

  public float Price
  {
    get { return this.price; }
    set { while (value < 0)
      {
        Console.WriteLine("Enter the price again: ");
        value = float.Parse(Console.ReadLine());
        return;
      }
      this.price = value; }
  }

  public Book()
  {

  }

  public Book(string bookName, string bookAuthor, string producer, int yearPublishing, float price)
  {
    this.bookName = bookName;
    this.bookAuthor = bookAuthor;
    this.producer = producer;
    this.yearPublishing = yearPublishing;
    this.price = price;
  }

  public virtual void input()
  {
    Console.WriteLine("Nhap ten sach: ");
    bookName = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Nhap tac gia: ");
    bookAuthor = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Nhap nha xuat ban: ");
    producer = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Nhap nam phat hanh: ");
    yearPublishing = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Nhap gia ban: ");
    price = float.Parse(Console.ReadLine());
  }

  public virtual void display()
  {
    Console.WriteLine("Name: {0}, Author: {1}, Producer: {2}, Year Published: {3}, Price{4}", bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price);
  }
}


Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 21:27 27/09/2021


#AptechBook.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

 namespace Ss3
{
  [Serializable] 
  class AptechBook : Book
  {
    
    private string language;
    public string Language { get
      {
        return this.language;
      }
      set 
      {
        this.language = value; }
        }
    private int semester;
    public int Semester { get
      {
        return this.semester;
      } set {
        this.semester = value;} 
    }
    public AptechBook()
    {
      
    }
    public AptechBook(string bookName, string bookAuthor, string producer, int yearPublishing, float price,string language,int semester) : base( bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price)
    {
      this.Language = language;
      this.Semester = semester;
    }
    public override void input()
    {
        base.input();
        Console.WriteLine("Enter language :");
        Language = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Enter semester :");
        Semester = int.Parse(Console.ReadLine());
      
    }
    public override void display()
    {
        Console.WriteLine("BookName :{0}, BookAuthor :{1}, Producer :{2}, YearPublishing :{3}, Price :{4}, Language :{5}, Semester :{6}", 
          base.BookName, base.BookAuthor, base.Producer, base.YearPublishing, base.Price, this.Language, this.Semester);
      
    }
    


  }
}


#Book.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Ss3
{
  [Serializable]
  class Book
  {
    private string bookName;
    public string BookName
    {
      get
      {
        return this.bookName;
      }
      set
      {
        this.bookName = value;
      }
    }
    private string bookAuthor;
    public string BookAuthor
    {
      get
      {
        return this.bookAuthor;
      }
      set
      {
        this.bookAuthor = value;
      }
    }
    private string producer;
    public string Producer
    {
      get
      {
        return this.producer;
      }
      set
      {
        this.producer = value;
      }
    }
    private int yearPublishing;
    public int YearPublishing
    {
      get
      {
        return this.yearPublishing;
      }
      set
      {
        this.yearPublishing = value;
      }
    }
    private float price;
    public float Price
    {
      get
      {
        return this.price;
      }
      set
      {
        this.price = value;
      }
    }

    public Book()
  {

  }
  public Book(string bookName,string bookAuthor, string producer, int yearPublishing, float price)
  {
      this.bookName = bookName;
      this.bookAuthor = bookAuthor;
      this.producer = producer;
      this.yearPublishing = yearPublishing;
      this.price = price;
  }
    public virtual void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter bookName :");
      BookName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter bookAuthor :");
      BookAuthor = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter producer :");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter yearPublishing :");
      YearPublishing = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter price :");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());

    }
    public virtual void display()
    {
      Console.WriteLine("BookName :{0}, BookAuthor :{1}, Producer :{2}, YearPublishing :{3}, Price :{4}", BookName, BookAuthor, Producer, YearPublishing, Price);
    }
    

  }
 
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

namespace Ss3
{
  class Program
  {
    static List<Book> save = new List<Book>();
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Enter n Aptech books : ");
      Console.WriteLine("2.Display Information");
      Console.WriteLine("3.Sort by YearPublishing des and display");
      Console.WriteLine("4.Find bookName : ");
      Console.WriteLine("5.Find AuthorName : ");
      Console.WriteLine("6.Save information to file");
      Console.WriteLine("7.Read to file and save list books");
      Console.WriteLine("8.Exits");
    }
    static void Input()
    {
      int sum,count;
      Console.WriteLine("Enter Sum of Books :");
      sum = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i = 0; i < sum; i++)
      {
        count = i + 1;
        Console.WriteLine("Enter Book[" + count + "]");
        Book b = new AptechBook();
        b.input();
        save.Add(b);
  
      }
    }
    static void Display_by_des_yearPublishing()
    {
      Console.WriteLine("Sort by des yearPublishing :");
      save.Sort(
          (p1, p2) => (p1.YearPublishing < p2.YearPublishing) ? 1 : -1
        );
      foreach (AptechBook i in save)
      {
        i.display();
      }
    }
    static void Display()
    {
      Console.WriteLine("Books :");
      foreach(AptechBook a in save)
       {
        a.display();
      }

    }
    static void Find_by_bookName()
    {
      string pr;
      int count = 0;
      Console.WriteLine("Enter find BookName :");
      pr = Console.ReadLine();
      foreach(Book a in save)
      {
        if(a.BookName == pr)
        {
          a.display();
          count++;
        }
      }
      if(count == 0)
      {
        Console.WriteLine("No Book finded ");
      }
    }
    static void Find_by_bookAuthor()
    {
      string pr;
      int count = 0;
      Console.WriteLine("Enter find BookAuthor :");
      pr = Console.ReadLine();
      foreach (Book a in save)
      {
        if (a.BookAuthor == pr)
        {
          a.display();
          count++;
        }
      }
      if (count == 0)
      {
        Console.WriteLine("No Book finded ");
      }
    }

    private static void Save_Inf()
    {
      bool append = false;
      using (Stream stream = File.Open(@"Book.txt", append ? FileMode.Append : FileMode.Create))
      {
        var format1 = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        format1.Serialize(stream, save);
        Console.WriteLine("Success");
      }
    }
    static void Read_file_and_save()
    {
      using (Stream filepath1 = File.Open(@"Book.txt", FileMode.Open))
      {
        var format = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
        save = (List<Book>)format.Deserialize(filepath1);
      }
    }
    static void listMenu()
    {
      int choose;
      do
      {
        showMenu();
        Console.WriteLine("Enter value of showMenu :");
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Input();
            break;
          case 2:
            Display();
            break;
          case 3:
            Display_by_des_yearPublishing();
            break;
          case 4:
            Find_by_bookName();
            break;
          case 5:
            Find_by_bookAuthor();
            break;
          case 6:
            Save_Inf();
            break;
          case 7:
            Read_file_and_save();
            Display();
            break;
          case 8:
            Console.WriteLine("Exits");
            return;
          default:
            Console.WriteLine("Must be value of 1 to 4");
            break;
        }


      } while (choose != 8);
    }


    static void Main(string[] args)
    {
      listMenu();
    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 08:44 29/05/2021


#AptechBook.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1458
{
  [Serializable]
  class AptechBook : Book
  {
    private string language { get; set; }

    private int semester { get; set; }

    public AptechBook() {}

    public AptechBook(string bookName, string bookAuthor, string producer, 
      int yearPublishing, float price, string language, int semester) 
      : base( bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price)
    {
      this.language = language;
      this.semester = semester;
    }

    public override void input()
    {
      base.input();
      Console.WriteLine("Nhap ngon ngu: ");
      language = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap hoc ki: ");
      semester = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public override void display()
    {
      //base.display();
      //Console.WriteLine("Ngon Ngu: {0}, Hoc ki: {1}", language, semester);
      Console.WriteLine("Ten sach: {0}, Ten tac gia: {1}, Ten NXB: {2}, Nam XB: {3}, Gia: {4}, Ngon ngu: {5}, Hoc ki: {6}",
                bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price, language, semester);

    }

  }
}


#Book.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1458
{
  [Serializable]
  class Book
  {
    public string bookName { get; set; }

    public string bookAuthor { get; set; }

    public string producer { get; set; }

    public int yearPublishing { get; set; }

    public float price { get; set; }

    public Book() { }

    public Book(string bookName, string bookAuthor, string producer, int yearPublishing, float price)
    {
      this.bookName = bookName;
      this.bookAuthor = bookAuthor;
      this.producer = producer;
      this.yearPublishing = yearPublishing;
      this.price = price;
    }

    public virtual void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sach: ");
      bookName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten tac gia: ");
      bookAuthor = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten NXB: ");
      producer = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nam XB: ");
      yearPublishing = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap gia: ");
      price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public virtual void display()
    {
      Console.WriteLine("Ten sach: {0}, Ten tac gia: {1}, Ten NXB: {2}, Nam XB: {3}, Gia: {4}",
                bookName, bookAuthor, producer, yearPublishing, price);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using bai1458;
using System.IO;
namespace bai1458
{
  class Program
  {
    static List<AptechBook> apList = new List<AptechBook>();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose = 0;

      do
      {
        
        ShowMenu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch(choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so quyen sach muon them:");
            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap thong tin quyen sach thu {0}", i + 1);
              AptechBook aptech = new AptechBook();
              aptech.input();
              apList.Add(aptech);
            }
            break;
          case 2:
            foreach(AptechBook ap in apList)
            {
              ap.display();
            }
            break;
          case 3:
            apList.Sort((o1, o2) =>
            {
              return -o1.yearPublishing.CompareTo(o2.yearPublishing);
            });

            for (int i = 0; i < apList.Count; i++)
            {
              Console.WriteLine("Thong tin quyen sach thu " + (i + 1) + ":");
              apList[i].display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhap ten sach can tim: ");
            string searchbook = Console.ReadLine();
            int k = 0;
            foreach(AptechBook ap in apList )
            {
              if(ap.bookName == searchbook)
              {
                ap.display();
                k++;
              }
            }

            if(k == 0)
            {
              Console.WriteLine("Khong co ket qua");
            }
            
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("Nhap ten tac gia: ");
            string searchAuthor = Console.ReadLine();
            int ck = 0;
            foreach (AptechBook ap in apList)
            {
              if (ap.bookAuthor == searchAuthor)
              {
                ap.display();
                ck++;
              }
            }

            if (ck == 0)
            {
              Console.WriteLine("Khong co ket qua");
            }
            break;
          case 6:
            using (Stream filepath = File.Open(@"Book.dat", FileMode.Create))
            {
              var format1 = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
              format1.Serialize(filepath, apList);
            }

            Console.WriteLine("Luu xong ");
            break;
          case 7:
            using (Stream filepath1 = File.Open(@"Book.dat", FileMode.Open))
            {
              var format = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
              apList = (List<AptechBook>)format.Deserialize(filepath1);
            }


            Console.WriteLine("Doc xong ");
            break;
          case 8:
            Console.WriteLine("Ket thuc chuong trinh");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap lai");
            break;
        }

      } while (choose != 8);
    }

    private static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin n cuon sach");
      Console.WriteLine("2. Hien thi thong tin vua nhap");
      Console.WriteLine("3. Sap xep thong tin giam dan theo nam xuat ban va hien thi");
      Console.WriteLine("4. Tim kiem theo ten sach");
      Console.WriteLine("5. Tim kiem theo ten tac gia");
      Console.WriteLine("6. Luu vao file");
      Console.WriteLine("7. Doc file");
      Console.WriteLine("8. Thoat");
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:55 28/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson7.BookProject
{
  [Serializable]
  class AptechBook : Book
  {
    public string Language { get; set; }
    public string Semester { get; set; }

    public AptechBook(){}

    public AptechBook(string BookName, string BookAuthor, string Producer, int YearPublishing, float Price, string Language, string Semester) :base( BookName, BookAuthor,Producer, YearPublishing, Price)
    {
      this.Language = Language;
      this.Semester = Semester;
    }

    public override void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Tacgia: {1}, NXB: {2}, Nam xuat ban: {3}, Gia {4}, Ngon ngu: {5}, Hoc ky: {6}", BookName, BookAuthor, Producer, YearPublishing, Price, Language, Semester);
    }

    public override void Input()
    {
      base.Input();
      Console.WriteLine("Nhap ngonngu sach:");
      Language= Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap hoc ky sach:");
      Semester = Console.ReadLine();
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:54 28/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson7.BookProject
{
  [Serializable]
  class Book
  {
    public string BookName { get; set; }
    public string BookAuthor { get; set; }

    public string Producer { get; set; }

    public int YearPublishing { get; set; }

    public float Price { get; set; }

    public Book() { }

    public Book(string BookName, string BookAuthor,string Producer, int YearPublishing, float Price) {
      this.BookName = BookName;
      this.BookAuthor = BookAuthor;
      this.Producer = Producer;
      this.YearPublishing = YearPublishing;
      this.Price = Price;
    }

    public virtual void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sach:");
      BookName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tac gia sach:");
      BookAuthor = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ten nha xuat ban:");
      Producer = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nam xuat ban:");
      YearPublishing = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap gia tien:");
      Price = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public virtual void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Tacgia: {1}, NXB: {2}, Nam xuat ban: {3}, Gia {4}", BookName, BookAuthor, Producer, YearPublishing, Price);
    }

  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!