IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 7,418 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:47 18/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson2_ProductManager
{
  class Product
  {
    public string MaHH { get; set; }
    public string TenHH { get; set; }

    public float SoLuong { get; set; }

    public float GiaSanPham { get; set; }

    public Product() { }

    public Product(string MaHH, string TenHH, float SoLuong, float GiaSanPham)
    {
      this.MaHH = MaHH;
      this.TenHH = TenHH;
      this.SoLuong = SoLuong;
      this.GiaSanPham = GiaSanPham;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma hang hoa");
      MaHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten hang hoa");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong hang hoa");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia san pham");
      GiaSanPham = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("MaHH: {0}, tenHH: {1}, SoLuong: {2}, Gia: {3}",MaHH, TenHH, SoLuong,GiaSanPham);
    }

  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 11:47 18/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using Lesson2_ProductManager;
namespace Lesson2_ProductManager
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> ProductList = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap so luong hang hoa muon them: ");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int MaxPrice = 0;
      int IndexMax=0;
      for ( int i=0; i < N; i++)
      {
        Product product = new Product();
        product.Input();
        ProductList.Add(product);
        
        if (ProductList[i].GiaSanPham >= MaxPrice)
        {
          IndexMax = i;
        }
      }

      Console.WriteLine("San pham co gia cao nhat la:");
      ProductList[IndexMax].Display();
      

    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!