IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 7,421 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:15 12/10/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySanPham
{
  class Product
  {
    private string maHH;

    public string Mahh
    {
      get
      {
        return maHH;
      }
      set
      {
        this.maHH = value;
      }
    }

    private string tenHH;

    public string TenHH
    {
      get
      {
        return tenHH;
      }
      set
      {
        this.tenHH = value;
      }
    }

    private float soLuong;

    public float SoLuong
    {
      get
      {
        return soLuong;
      }
      set
      {
        this.soLuong = value;
      }
    }

    private float gia;

    public Product()
    {
    }

    public float Gia
    {
      get
      {
        return gia;

      }
      set
      {
        this.gia = value;
      }
    }

    public Product(string mahh, string tenHH, float soLuong, float gia)
    {
      Mahh = mahh;
      TenHH = tenHH;
      SoLuong = soLuong;
      Gia = gia;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma hang hoa:");
      Mahh = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten hang hoa:");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong");
      SoLuong = Utility.ReadFloat();
      Console.WriteLine("Nhap gia ban:");
      Gia = Utility.ReadFloat();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ma hang hoa: {0}, Ten hang hoa: {1}, So luong: {2}, Gia ban: {3}", Mahh, TenHH, SoLuong, Gia);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace QuanLySanPham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> productList = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Number of Product:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i =0; i< n; i++)
      {
        Product product = new Product();
        product.Input();
        productList.Add(product);
      }

      getMAx(productList);
    }

    static void getMAx(List<Product> products)
    {
      float max = products[0].Gia;
      int count = 0;
      for(int i = 0; i < products.Count; i++)
      {
        if(max < products[i].Gia)
        {
          max = products[i].Gia;
          count++;
        }
      }
      if(count >=0)
      {
        for(int i = 0; i < products.Count; i++)
        {
          if(max == products[i].Gia)
          {
            products[i].Display();
          }
        }
      } else
      {
        products[0].Display();
      }
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySanPham
{
  public class Utility
  {
    
    public static float ReadFloat()
    {
      while(true)
      {
        try
        {
          float value = float.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        } catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!");
        }
      }
      
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!