IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 7,366 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:43 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lesson02
{
  class Product
  {
    private string maHH;
    private string tenHH;
    private float soLuong;
    private float gia1Sp;

    public string MaHH { get; set; }
    public string TenHH { get; set; }
    public float SoLuong { get; set; }
    public float Gia1Sp { get; set; }
    
    public Product() { }

    public Product (string maHH, string tenHH, float soLuong, float gia1Sp)
    {
      MaHH = maHH;
      TenHH = tenHH;
      SoLuong = soLuong;
      Gia1Sp = gia1Sp;
    }

    public void input ()
    {
      Console.WriteLine("Nhap maHH: ");
      MaHH = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tenHH: ");
      TenHH = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap soLuong: ");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap gia1Sp: ");
      Gia1Sp = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Show ()
    {
      Console.WriteLine("maHH = {0}, tenHH = {1}, soLuong = {2}, gia1Sp = {3}", MaHH, TenHH, SoLuong, Gia1Sp);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> list = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap N: ");
      int N = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Product pro = new Product();
        pro.input();
        list.Add(pro);
      }
      Product priceMax = list[0];
      Console.WriteLine("Danh sach san pham: ");

      foreach (var item in list)
      {
        if (priceMax.Gia1Sp < item.Gia1Sp)
        {
          priceMax = item;
        }
        item.Show();
      }
      Console.WriteLine("San pham co gia cao nhat: ");
      priceMax.Show();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!