IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 7,436 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 15:59 20/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lessson4
{
  class Product
  {
    private string maHH;
    private string tenHH;
    private float soLuong;
    private float gia1Sp;

    
    public string MaHH { get; set; }
    public string TenHH { get; set; }
    public float SoLuong { get; set; }
    public float Gia1Sp { get; set; }

    public Product() {}
    public Product(string maHH,string tenHH,float soLuong,float gia1Sp) 
    {
      MaHH = maHH;
      TenHH = tenHH;
      SoLuong = soLuong;
      Gia1Sp = gia1Sp;
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("maHH = {0} || tenHH = {1} || soluong = {2} || gia1Sp = {3}",
        maHH, TenHH, SoLuong, Gia1Sp);
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap maHH");
      MaHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tenHH");
      TenHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap soLuong");
      SoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia1Sp");
      Gia1Sp = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lessson4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      List<Product> list = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap N product");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product pro = new Product();
        pro.input();
        list.Add(pro);
      }
      Product priceMax = list[0];
      Console.WriteLine("Danh sach cac san pham");
      
      foreach (var item in list)
      {
        
        if(priceMax.Gia1Sp < item.Gia1Sp)
        {
          priceMax = item;
        }
        item.display();
        
      }
      

      Console.WriteLine("San pham co gia cao nhat la");
      priceMax.display();

    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!