IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

Bài 1: Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP

by GokiSoft.com - 13:56 28/10/2021 7,444 Lượt Xem

Cài đặt lớp Product gồm các thuộc tính (phải khai báo là private)

-       String maHH;

-       String tenHH;

-       float soLuong;

-       float gia1SP;

Cài đặt 2 construcors, các hàm get/set.

Cài đặt hàm input(), display().

Khai báo hàm main và thực hiện như sau:

-       Khai báo mảng có n phần tử kiểu Product.

-       Gọi nhập thông tin cho các phần tử của mảng.

-       Tìm ra sản phẩm nào có giá bán cao nhất.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 17:09 17/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace sanpham2
{
  public class Product
  {
    public String ma;
    public String ten;
    public int soluong;
    public float gia;
  
  public Product() {}
  public Product(String ma,String ten,int soluong,float gia) {
      this.ma = ma;
      this.ten = ten;
      this.soluong = soluong;
      this.gia = gia;
    }
    public String Ma{ get; set;}
    public String Ten { get; set; }
    public String Soluong { get; set; }
    public String Gia { get; set; }

    public void input() {
      Console.WriteLine("Nhap ma: ");
      ma = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong");
      soluong = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap gia");
      gia = float.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display() {
      Console.WriteLine(" Ma: " + ma + " Ten: " + ten + " So luong: " + soluong + " gia:" + gia);
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;

namespace sanpham2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      Console.WriteLine("Nhap so luong san pham: ");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      List<Product> arrpr = new List<Product>();
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        Product product = new Product();
        product.input();
        arrpr.Add(product);
      }
      float max = arrpr[0].gia;
      for (int i = 1; i < arrpr.Count; i++) {
        if (arrpr[i].gia > max) {
          max = arrpr[i].gia;
        }
      }
      for (int i = 0; i< arrpr.Count; i ++ ) {
        if (arrpr[i].gia == max) {
          arrpr[i].display();
        }
      }
      
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!