IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,497 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:26 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lessson3.ProductManager
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Manufacture { get; set; }
    public float Price { get; set; }

    public Product()
    {

    }

    public Product(string Name, string Manufacture, float Price)
    {
      this.Name = Name;
      this.Manufacture = Manufacture;
      this.Price = Price;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten san pham:");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat san pham:");
      Manufacture = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gia san pham:");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten san pham: {0}, Nha san xuat: {1}, Gia ban: {2}", Name, Manufacture, Price);
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:25 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lessson3.ProductManager
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> ProductList = new List<Product>();
      Console.WriteLine("Nhap so luong san pham muon them N = ");
      int N = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        Console.WriteLine("Nhap thong san pham {0} ",i+1);
        Product product = new Product();
        product.Input();
        ProductList.Add(product);
      }

      for (int i = 0; i < N - 1 ; i++)
      {
       for(int j = i + 1; j < N ; j++)
        {
          if (ProductList[i].Price >= ProductList[j].Price) {
            Product ProductSwap = ProductList[i];
            ProductList[i] = ProductList[j];
            ProductList[j] = ProductSwap;
          }
        }
      }

      Console.WriteLine("San pham sau khi sap xep gia tu thap den cao nhu sau: ");

      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        ProductList[i].Display();
      }

    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!