IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,494 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 10:50 07/10/2021


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Product
{
  class Product
  {
    public string Productname { get; set; }
    public string Manufacturer { get; set; }

    private float _price;

    public float Price
    {
      get
      {
        return _price;
      }
      set
      {
        if(value >= 0 )
        {
          this._price = value;
        } else
        {
          Console.WriteLine("price >= 0");
        }
      }
    }


    public Product()
    {
    }

    public Product(string productName, string manufacturer, float price)
    {
      Productname = productName;
      Manufacturer = manufacturer;
      Price = price;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten hang: ");
      Productname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ten nha san xuat: ");
      Manufacturer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia ban:");
      Price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Ten Hang: " + Productname + ", Nha san xuat: " + Manufacturer + ", price: " + Price;
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Product
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> list = new List<Product>();
      int x;
      do
      {
        Menu();
        Console.WriteLine("Nhap so ban chon:");
        x = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (x)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap n:");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              Product product = new Product();
              product.Input();
              list.Add(product);
            }
            break;
          case 2:
            foreach (Product product in list)
            {
              product.Display();
            }
            break;
          case 3:
            list.Sort((p1, p2) => {
              return p2.Price.CompareTo(p1.Price);
            });
            Console.WriteLine("After sort:");
            foreach(Product product in list)
            {
              
              product.Display();
            }
            break;

          case 4:
            return;
        }

      } while (x >= 1 && x <= 4);
    }

    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2.Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3.Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4.Thoát.");
    }

    static int sort(Product product1, Product product2)
    {
      return product1.Price.CompareTo(product2.Price);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!