IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,500 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 16:26 25/05/2020


#Product.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySanPham
{
  class Product
  {
    public string Tenhanghoa { get; set; }
    public string Nhasanxuat { get; set; }
    public int Gia { get; set; }

    public Product() { }
    public Product(string tenhanghoa, string nhasanuat, int gia)
    {
      Tenhanghoa = tenhanghoa;
      Nhasanxuat = nhasanuat;
      Gia = gia;
    }
    public void Nhap()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten hang: ");
      Tenhanghoa = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap nha san xuat: ");
      Nhasanxuat = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gia: ");
      Gia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
    public void Hienthi()
    {
      Console.WriteLine("Ten Hang: "+Tenhanghoa+"\nNha san xuat: "+Nhasanxuat+"\nGia: "+Gia);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLySanPham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> lst = new List<Product>();
      int sw;

      do
      {
        showmenu();
        sw = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (sw)
        {
          case 1:
            inputProduct(lst);
            break;
          case 2:
            display(lst);
            break;
          case 3:
            lst.Sort((x, y) => y.Gia.CompareTo(x.Gia));
            foreach (var item in lst)
            {
              item.Hienthi();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat thanh cong");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Chon sai");
            break;

        }
      } while (sw != 4);
    }
    public static void showmenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhap thong tin N san pham: \n2.Hien thi thong tin vua nhap: \n3.Sap xep thong tin giam dan theo gia tri va hien thi: \n4.Thoat");
    }

    public static void inputProduct(List<Product> list)
    {
      Console.WriteLine("nhap N san pham");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Product sp = new Product();
        sp.Nhap();
        list.Add(sp);
      }
    }

    public static void display(List<Product> list)
    {
      Console.WriteLine("Danh sach cac san pham ");
      foreach (var item in list)
      {
        item.Hienthi();
      }
    }


  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!