IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,504 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 15:40 26/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;

namespace BookProject
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose, n;
      List<AptechBook> listBook = new List<AptechBook>();

      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("\nNhap thong tin N sach :");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              AptechBook book = new AptechBook();
              book.Input();
              listBook.Add(book);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("\nHien thi thong sach :");
            foreach (AptechBook item in listBook)
            {
              item.Display();
            }
            break;
          case 3:
            foreach(AptechBook book in listBook)
            {
              foreach(AptechBook book1 in listBook)
              {
                if(book._YearPublishing > book1._YearPublishing)
                {
                  int tmp = book._YearPublishing;
                  book._YearPublishing = book1._YearPublishing;
                  book1._YearPublishing = tmp;
                }
              }
            }
            foreach (AptechBook item in listBook)
            {
              item.Display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("\nNhap ten sach can tim :");
            string bookName = Console.ReadLine();
            foreach(AptechBook item1 in listBook)
            {
              if (bookName.Equals(item1._BookName))
              {
                item1.Display();
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Khong tim thay sach can tim !!!");
                break;
              }
            }
            break;
          case 5:
            Console.WriteLine("\nNhap tac gia can tim : ");
            string authorName = Console.ReadLine();
            foreach (AptechBook bn in listBook)
            {
              if (authorName.Equals(bn._BookAuthor))
              {
                bn.Display();
              }
              else
              {
                Console.WriteLine("Khong tim thay tac gia can tim !!!");
                break;
              }
            }
            break;
          case 6:
            break;
          case 7:
            break;
          case 8:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nue!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 8);
    }
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin n cuốn sách của Aptech");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3. Sắp xếp thông tin giảm dần theo năm xuất bản và hiển thị");
      Console.WriteLine("4. Tìm kiếm theo tên sách");
      Console.WriteLine("5. Tìm kiếm theo tên tác giả");
      Console.WriteLine("6. Lưu thông tin sách đã nhập vào file");
      Console.WriteLine("7. Đọc nội dung từ file và lưu vào mang quản lý sách");
      Console.WriteLine("8. Thoát.");
    }
    
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!