IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,643 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 16:21 25/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BookProject
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choice;
      List<product> productlist = new List<product>();      do
      {
        showMenu();
        Console.WriteLine("Nhap vao choice :");
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choice)
        {
          case 1:
            while (true)
            {
              product product = new product();
              product.input();
              productlist.Add(product);

              Console.WriteLine("Ban co muon nhap tiep khong ?");
              String option = Console.ReadLine();
              if (option.Equals("N"))
              {
                break;
              }
            }
            break;
          case 2:
            foreach (product product in productlist)
            {
              product.display();
            }
            break;
          case 3:
            Sort(productlist);
            foreach (product product in productlist)
            {
              product.display();
            }


            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("exit");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Error");
            break;
        }

      } while (choice != 4);

    }


    static public void Sort(List<product> productlist)
    {
      productlist.Sort((y,x) => x.price.CompareTo(y.price));
    }
    public static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin cho n sản phẩm");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin vừa nhập");
      Console.WriteLine("3. Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị");
      Console.WriteLine("4. Exit");
    }
  }
  }
Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!