IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,646 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:07 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace lesson03
{
  class Program
  {
    static List<Product> listProduct { get; set; }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
      listProduct = new List<Product>();
      int choose;
      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch(choose)
        {
          case 1:
            Nhap();
            break;
          case 2:
            HienThi();
            break;
          case 3:
            SapXep();
            break;
          case 4:
            Environment.Exit(0);
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Fail!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);

      static void showMenu()
      {
        Console.WriteLine("1. Nhap");
        Console.WriteLine("2. Hien thi");
        Console.WriteLine("3. Sap xep");
        Console.WriteLine("4. Thoat");
        Console.WriteLine("Chon: ");
      }

      static void Nhap()
      {
        Console.WriteLine("Nhap product: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
          Product product = new Product();
          product.input();
          listProduct.Add(product);
        }
      }

      static void HienThi()
      {
        foreach (Product p in listProduct)
        {
          p.display();
        }
      }

      static void SapXep()
      {
        for (int i = 0; i < listProduct.Count-1; i++)
        {
          for (int j = i+1; j < listProduct.Count; j++)
          {
            if (listProduct[i].price < listProduct[j].price)
            {
              Product tmp = listProduct[i];
              listProduct[i] = listProduct[j];
              listProduct[j] = tmp;
            }
          }
        }
        HienThi();
      }
    }
  }
}


hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 16:07 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace lesson03
{
  class Product
  {
    public string name { get; set; }
    public string nsx { get; set; }
    public float price { get; set; }

    public Product () { }

    public Product (string name, string nsx, float price)
    {
      this.name = name;
      this.nsx = nsx;
      this.price = price;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap name: ");
      name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap nsx: ");
      nsx = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap price: ");
      price = float.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("name: = {0}, nsx: = {1}, price: = {2}", name, nsx, price);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!