IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,657 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 15:44 26/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace QuanLiSP
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      List<Product> products = new List<Product>();

      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap vao n san pham:");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Product product = new Product();
            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
              product = new Product();
              product.input();
              products.Add(product);
            }
            break;
          case 2:
            foreach(Product product1 in products)
            {
              product1.display();
            }
            break;
          case 3:
            products.Sort((x, y) => y.Price.CompareTo(x.Price));
            foreach(Product product1 in products)
            {
              product1.display();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Error!");
            break;
        }

      } while (choose != 5);
    }
    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhap thong tin n cho san pham");
      Console.WriteLine("2.Hien thi thong tin vua nhap");
      Console.WriteLine("3.Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi");
      Console.WriteLine("4.Thoat!");
      Console.WriteLine("Choose");
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLiSP
{
  class Product
  {
    public string NameHH { get; set; }
    public string NSX { get; set; }
    public int Price { get; set; }
    
    public Product()
    {

    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap vao NameHH:");
      NameHH = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao NSX:");
      NSX = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap vao Gia:");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("Product: NameHH{0}, NSX{1}, Gia{2}", NameHH, NSX, Price);
    }
  }
  
  
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!