IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,651 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

trung [C1907L]

Ngày viết: 20:29 01/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace product
{
  class ProductMenu
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> ListProduct = new List<Product>();
      int choice = 0;
      do
      {
        showMenu();
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choice)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap vao so N");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap vao thong tin product thu" + (i + 1));
              Product nProduct = new Product();
              nProduct.Input();
              ListProduct.Add(nProduct);
            }
            break;
          case 2:
            foreach (Product prd in ListProduct)
            {
              prd.Output();
            }
            break;
          case 3:
            for (int i = 0; i < ListProduct.Count - 1; i++)
            {
              for (int j = i + 1; j < ListProduct.Count; j++)
              {
                if (ListProduct[i].Price < ListProduct[j].Price)
                {
                  Product temp = ListProduct[i];
                  ListProduct[i] = ListProduct[j];
                  ListProduct[j] = temp;
                }
              }
            }
            foreach (Product prd in ListProduct)
            {
              prd.Output();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Bye bye...");
            return;
          default:
            Console.WriteLine("Invalid input");
            break;
        }
      } while (choice != 4);
    }

    static private void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("Nhap thong tin cho n san pham");
      Console.WriteLine("Hien thi thong tin vua nhap");
      Console.WriteLine("Sap xep thong tin giam dan theo gia va hien thi");
      Console.WriteLine("Thoat");
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace product
{
  class Product
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Producer { get; set; }
    public float Price { get; set; }

    public Product() { }

    public Product(string name, string producer, float price)
    {
      Name = name;
      Producer = producer;
      Price = price;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input product name");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input producer");
      Producer = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input price");
      Price = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void Output()
    {
      Console.WriteLine("Product name: " + Name);
      Console.WriteLine("Producer: " + Producer);
      Console.WriteLine("Price: " + Price);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!