IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Bài 2: Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 13:57 28/10/2021 18,659 Lượt Xem

Tạo class Product gồm các thuộc tính:

-       Tên hàng hóa

-       Nhà sản xuất

-       Giá bán

+ Tạo 2 constructor cho lớp này.

+ Cài đặt hàm nhập và hiển thị.

 

Tạo class ProductMenu, khai báo hàm main và tạo menu sau:

1.    Nhập thông tin cho n sản phẩm

2.    Hiển thị thông tin vừa nhập

3.    Sắp xếp thông tin giảm dần theo giá và hiển thị

4.    Thoát.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 18:47 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Sanpham
{
  class Productcom : IComparer<Product>
  {
    int IComparer<Product>.Compare(Product x, Product y)
    {
      if (x.gia > y.gia)
      {
        return 1;
      }
      else {
        return 1;
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Sanpham
{
  class Product
  {
    public String Name { set; get; }
    public String nsx { set; get; }
    public int gia { set; get; }

    public Product() { }
    public Product(String Name, String nsx, int gia)
    {
      this.Name = Name;
      this.nsx = nsx;
      this.gia = gia;
    }
    public void nhap()
    {
      Console.WriteLine("Ten");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nha san xuat");
      nsx = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Gia");
      gia = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void hienthi()
    {
      Console.Write("Ten : " + Name + ", Nha san xuat : " + nsx + ", Gia : " + gia);
    }

  }
  
}using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Sanpham
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Product> list1 = new List<Product>();
      int lc;
      do
      {
        menu();
        Console.WriteLine("Nhap lua chon");
         lc = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (lc) {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so luong ");
            int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++) {
              Product p = new Product();
              p.nhap();
              list1.Add(p);
            }
            break;
          case 2:
            for (int i = 0; i < list1.Count; i++) {
              list1[i].hienthi();
            }
            break;
          case 3:
            list1.Sort(new Productcom());
            foreach (Product p in list1) {
              p.hienthi();
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!!!!");
            break;
        }

      } while (lc < 5);
      
      
    }
    public static void menu() {
      Console.WriteLine(" 1 Nhap thong tin : ");
      Console.WriteLine(" 2 Hien thi");
      Console.WriteLine(" 3 Sap xep");
      Console.WriteLine(" 4 Thoat");
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!