IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:17 19/10/2021 10,057 Lượt Xem

I. Tạo lớp đối tượng sinh viên (Student) gồm các thuộc tính : fullname, birthday, email, address, gender

- Tạo hàm tạo ko đối và có đầy đủ đối số

- Tạo hàm getter & setter

- Tạo hàm nhập thông tin sinh và hiển thị thông tin sinh viên

II. Tạo lớp đối tượng lớp học (ClassRoom) gồm các thuôc tính : name, address và mảng danh sach sinh viên (List<Student> studentList)

- Tạo hàm tạo ko đối

- Tạo getter/setter

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin sinh viên

III. Tạo lớp Main chứa mảng đối tượng ClassRoom

List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()

IV. Xây dựng menu chương trình sau

1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj

Chú thích :

Khi người dùng chọn 1 : thực hiện đọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList

Khi người dùng chọn 2 : Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList

Khi người dùng chọn 3 : thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng (Ví dụ : T1801A.obj, ...)

JSON File

[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:15 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using Lesson4.JSON.StudentManager;

namespace Lesson4.JSON.StudentManager
{
  class Test
  {
    static List<ClassRoom> ClassList = new List<ClassRoom>();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      do
      {
        Menu();
        choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            ReadData();
            
            break;

          case 2:
            DisplayData();
            break;

          case 3:
            SaveDataByClass();
            break;

          case 4:
            Console.WriteLine("Exit....");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }

    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1. Dọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList");
      Console.WriteLine("3. Thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng");
      Console.WriteLine("Nhap lua chon choose = ");
    }
    private static void SaveDataByClass()
    {
      foreach (ClassRoom Element in ClassList)
      {  
        string content = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(Element.StudentList);
        //Save file text
        string path = Element.Name + ".json";
        System.IO.File.WriteAllText(@path, content);
      }
      Console.WriteLine("Da luu file danh sach hoc sinh tung lop");
    
    }

    private static void DisplayData()
    {
      foreach (ClassRoom Element in ClassList)
      {
        Console.WriteLine("Ten lop: {0}, Dia chi lop: {1}", Element.Name, Element.Address);
        Console.WriteLine("Danh sach Hoc sinh trong lop {0} nhuw sau", Element.Name);
        foreach (Student student in Element.StudentList)
        {
          student.Display();
        }
      }
    }

    private static void ReadData()
    {
      string content = System.IO.File.ReadAllText(@"student.json");
      List<ClassRoom> list = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);
      ClassList = list;
      Console.WriteLine("Da doc va lua thong tin");
    }

 
  
}
}Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:15 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Lesson4.JSON.StudentManager;

namespace Lesson4.JSON.StudentManager
{
  class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public List<Student> StudentList { get; set; }

    public ClassRoom() { }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten lop: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi lop: ");
      Address = Console.ReadLine();
    }


  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 22:15 21/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Lesson4.JSON.StudentManager;
namespace Lesson4.JSON.StudentManager
{
  class Student
  {
    public string FullName { get; set; }

    public string BirthDay { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public string Gender { get; set; }

    public Student() { }

    public Student(string FullName, string Birthday, string Email, string Address, string Gender) {
      this.FullName = FullName;
      this.BirthDay = Birthday;
      this.Email = Email;
      this.Address = Address;
      this.Gender = Gender;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien");
      FullName = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap ngay thang nam sinh MM/DD/YYYY");
      BirthDay = Console.ReadLine();
      //DateTime Birthday = DateTime.ParseExact(str, "d", null);

      Console.WriteLine("Nhap email sinh vien");
      Email = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi sinh vien");
      Address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh sinh vien");
      Gender = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Ngay sinh: {1}, Email {2}, Dia chi {3}, Gioi tinh {4}", FullName, BirthDay, Email, Address, Gender);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!