IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:17 19/10/2021 10,041 Lượt Xem

I. Tạo lớp đối tượng sinh viên (Student) gồm các thuộc tính : fullname, birthday, email, address, gender

- Tạo hàm tạo ko đối và có đầy đủ đối số

- Tạo hàm getter & setter

- Tạo hàm nhập thông tin sinh và hiển thị thông tin sinh viên

II. Tạo lớp đối tượng lớp học (ClassRoom) gồm các thuôc tính : name, address và mảng danh sach sinh viên (List<Student> studentList)

- Tạo hàm tạo ko đối

- Tạo getter/setter

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin sinh viên

III. Tạo lớp Main chứa mảng đối tượng ClassRoom

List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()

IV. Xây dựng menu chương trình sau

1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj

Chú thích :

Khi người dùng chọn 1 : thực hiện đọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList

Khi người dùng chọn 2 : Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList

Khi người dùng chọn 3 : thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng (Ví dụ : T1801A.obj, ...)

JSON File

[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected].com",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 15:50 04/06/2020


#classRomm.json


{
		"information": {
			"name": "T1801A",
			"address": "Detech Building"
		},
		"studentList": [
			{
				"fullname": "Tran Van A",
				"birthday": "01-01-19991",
				"email": "[email protected]",
				"address": "Nam Dinh",
				"gender": "Nam"
			},{
				"fullname": "Tran Van A",
				"birthday": "01-01-19991",
				"email": "[email protected]",
				"address": "Nam Dinh",
				"gender": "Nam"
			},{
				"fullname": "Tran Van A",
				"birthday": "01-01-19991",
				"email": "[email protected]",
				"address": "Nam Dinh",
				"gender": "Nam"
			}
		]
	}


#ClassRoom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ReadWriteFile
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
      studentList = new List<Student>();
    }
    public void inputClassRoom()
    {
      Console.WriteLine("input nameclass");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input address");
      Address = Console.ReadLine();
      bool ischeck = true;
      while (ischeck)
      {
        Student st = new Student();
        st.input();
        studentList.Add(st);
        Console.WriteLine("Ban co muon tiep tuc them sv ko");
        Console.WriteLine("1. Yes");
        Console.WriteLine("2. No");
        int choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (choose == 1)
          ischeck = false;

      }
    }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("NameClass={0},Address={1}",Name,Address);
      foreach (var item in studentList)
      {
        Console.WriteLine("chay voa day");
        item.display();
      }
    }
  }
}


#data.json


[
 {

  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {

  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]


#Manage.cs


using Nancy.Json;
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Reflection.Metadata.Ecma335;
using System.Text;
using System.Xml.Serialization;


namespace ReadWriteFile
{
  class Manage
  {


    public static void showInfoClassList(List<ClassRoom> classList)
    {
      
      Console.WriteLine("Danh sach sinh vien theo classroom");
      foreach (var item in classList)
      {
        item.display();
      }
    }
    public static void ImportJson()
    {
      List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();
      string _url = "D:\\C#nangcao\\C#FPT\\T1907A\\ReadWriteFile\\data.json";
      String st = File.ReadAllText(_url);

      classList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(st);
      Console.WriteLine(classList.Count);
      foreach (var item in classList)
      {
        item.display();
      }
        

    }
  }
}


#Program.cs


using System;

namespace ReadWriteFile
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      do
      {
        showmenu();
        choose = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Manage.ImportJson();
            break;
        }

      } while (true);
    }
    public static void showmenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sinh viên từ file json");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin sinh viên");
      Console.WriteLine("3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj");
      Console.WriteLine("Choose");
    }

  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ReadWriteFile
{
  class Student
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Birthday { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student() { }
    public void display()
    {
      Console.WriteLine("FullName ={0},Birthday={1},Email={2},Address={3},Gender={4}",Fullname,Birthday,Email,Address,Gender);
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("input fullname ");
      Fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input birthday");
      Birthday = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input email");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input address");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("input gender");
      Gender = Console.ReadLine();
    }

    
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!