IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:17 19/10/2021 10,150 Lượt Xem

I. Tạo lớp đối tượng sinh viên (Student) gồm các thuộc tính : fullname, birthday, email, address, gender

- Tạo hàm tạo ko đối và có đầy đủ đối số

- Tạo hàm getter & setter

- Tạo hàm nhập thông tin sinh và hiển thị thông tin sinh viên

II. Tạo lớp đối tượng lớp học (ClassRoom) gồm các thuôc tính : name, address và mảng danh sach sinh viên (List<Student> studentList)

- Tạo hàm tạo ko đối

- Tạo getter/setter

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin sinh viên

III. Tạo lớp Main chứa mảng đối tượng ClassRoom

List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()

IV. Xây dựng menu chương trình sau

1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj

Chú thích :

Khi người dùng chọn 1 : thực hiện đọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList

Khi người dùng chọn 2 : Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList

Khi người dùng chọn 3 : thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng (Ví dụ : T1801A.obj, ...)

JSON File

[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hainguyen [T2008A]

Ngày viết: 17:11 21/05/2021


#ClassRoom.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson04
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public string name { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public List<Student> studentList { get; set; }

    public ClassRoom()
    {
      studentList = new List<Student>();
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap name: ");
      name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap address: ");
      address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap so sv: ");
      int N = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < N; i++)
      {
        Student std = new Student();
        std.input();

        studentList.Add(std);
      }
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("name: = {0}, address: = {1}", name, address);
      foreach(Student std in studentList)
      {
        std.display();
      }
    } 
  }
}


#Program.csusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
namespace Lesson04
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();

      do
      {
        showMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch(choose)
        {
          case 1:
            Import(classList);
            break;
          case 2:
            Display(classList);
            break;
          case 3:
            Save(classList);
            break;
          case 4:
            Environment.Exit(0);
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Fail!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);

      
    }
    static void Import(List<ClassRoom> classList) 
    {
      var content = System.IO.File.ReadAllText(@"data.json");
      Console.WriteLine(content);

      classList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);
      Display(classList);
    }
    
    static void Display(List<ClassRoom> classList)
    {
      foreach(ClassRoom classroom in classList)
      {
        classroom.display();
      }
    }

    static void Save(List<ClassRoom> classList)
    {
      foreach(ClassRoom classroom in classList)
      {
        using (Stream stream = File.Open(classroom.name+".obj", FileMode.Create))
        {
          var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
          binaryFormatter.Serialize(stream, classroom);
        } 
      }
    }

    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("1.Nhap du lieu");
      Console.WriteLine("2.Hien thi thong tin");
      Console.WriteLine("3.Luu");
      Console.WriteLine("4.Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Student.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson04
{
  [Serializable]
  class Student
  {
    public string fullname { get; set; }
    public string birthday { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public string gender { get; set; }

    public Student() { }

    public Student(string fullname, string birthday, string email, string address, string gender)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.birthday = birthday;
      this.email = email;
      this.address = address;
      this.gender = gender;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap fullname: ");
      fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap birthday: ");
      birthday = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap email: ");
      email = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap address: ");
      address = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("nhap gender: ");
      gender = Console.ReadLine();
    }

    public void display()
    {
      Console.WriteLine("fullname: = {0}, birthday: = {1}, email: = {2}, address: = {3}, gender: = {4}",
                                      fullname, birthday, email, address, gender);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!