IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:17 19/10/2021 10,148 Lượt Xem

I. Tạo lớp đối tượng sinh viên (Student) gồm các thuộc tính : fullname, birthday, email, address, gender

- Tạo hàm tạo ko đối và có đầy đủ đối số

- Tạo hàm getter & setter

- Tạo hàm nhập thông tin sinh và hiển thị thông tin sinh viên

II. Tạo lớp đối tượng lớp học (ClassRoom) gồm các thuôc tính : name, address và mảng danh sach sinh viên (List<Student> studentList)

- Tạo hàm tạo ko đối

- Tạo getter/setter

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin sinh viên

III. Tạo lớp Main chứa mảng đối tượng ClassRoom

List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()

IV. Xây dựng menu chương trình sau

1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj

Chú thích :

Khi người dùng chọn 1 : thực hiện đọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList

Khi người dùng chọn 2 : Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList

Khi người dùng chọn 3 : thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng (Ví dụ : T1801A.obj, ...)

JSON File

[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]Bình luậnChia sẻ từ lớp học

trung [C1907L]

Ngày viết: 21:30 06/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace qlsv
{
  [Serializable]
  public class ClassRoom
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public List<Student> ListStudent { get; set; }
    public ClassRoom()
    {

    }

    public void Input()
    {
      ListStudent = new List<Student>();
      Console.WriteLine("Input classroom name:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input classroom address:");
      Address = Console.ReadLine();
      int i = 1;
      do
      {
        Console.WriteLine("Input information for student number " + (i));
        Student std = new Student();
        std.Input();
        ListStudent.Add(std);
        Console.WriteLine("Add more student ? (y/n)");
        i++;
      } while (Console.ReadLine().Equals("y"));
    }

    public void Output()
    {
      Console.WriteLine("Classroom name:" + Name);
      Console.WriteLine("Address: " + Address);
      Console.WriteLine("List student is : ");
      foreach(Student std in ListStudent)
      {
        std.Output();
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace qlsv
{
  [Serializable]
  public class Student
  {
    public string FullName { get; set; }
    public string BirthDay { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Gender { get; set; }

    public Student()
    {

    }

    public Student(string fullName, string birthDay, string email, string address, string gender)
    {
      FullName = fullName;
      BirthDay = birthDay;
      Email = email;
      Address = address;
      Gender = gender;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Input fullname");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input birth day");
      BirthDay = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input email");
      Email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input address");
      Address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Input gender");
      Gender = Console.ReadLine();
    }

    public void Output()
    {

      Console.WriteLine("Fullname: {0}",FullName);
      Console.WriteLine("Birthday: {0}", BirthDay);
      Console.WriteLine("Email: {0}", Email);
      Console.WriteLine("Address: {0}", Address);
      Console.WriteLine("Gender: {0}", Gender);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace qlsv
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      //tao json file
      /*List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();
      do
      {
        ClassRoom newClr = new ClassRoom();
        newClr.Input();
        classList.Add(newClr);
        Console.WriteLine("Continue adding classroom (y/n) ?");
      } while (Console.ReadLine().Equals("y"));

      string jsonString = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(classList);
      Console.WriteLine(jsonString);
      System.IO.File.WriteAllText(@"test.json", jsonString);
      */
      int choice = 0;
      List<ClassRoom> realClassList = new List<ClassRoom>();
      do
      {
        ShowMenu();
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch(choice)
        {
          case 1:
            string resultStr = System.IO.File.ReadAllText(@"test.json");
            dynamic test = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(resultStr);
            realClassList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(resultStr);
            foreach(ClassRoom clr in realClassList)
            {
              clr.Output();
            }
            break;
          case 2:
            foreach(ClassRoom clr in realClassList)
            {
              foreach(Student std in clr.ListStudent)
              {
                std.Output();
              }
            }
            break;
          case 3:
            foreach (ClassRoom clr in realClassList)
            {
              using (Stream stream = File.Open((clr.Name+".obj"), FileMode.Create))
              {
                var bformatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
                bformatter.Serialize(stream, clr);
              }
              
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("bye bye ...");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Invalid input...");
            break;
        }
      } while (choice != 4);
      
      
    }

    public static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Nhập thông tin sinh viên từ file json");
      Console.WriteLine("2. Hiển thị thông tin sinh viên");
      Console.WriteLine("3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj");
      Console.WriteLine("4. Exit");
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!