IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:17 19/10/2021 10,040 Lượt Xem

I. Tạo lớp đối tượng sinh viên (Student) gồm các thuộc tính : fullname, birthday, email, address, gender

- Tạo hàm tạo ko đối và có đầy đủ đối số

- Tạo hàm getter & setter

- Tạo hàm nhập thông tin sinh và hiển thị thông tin sinh viên

II. Tạo lớp đối tượng lớp học (ClassRoom) gồm các thuôc tính : name, address và mảng danh sach sinh viên (List<Student> studentList)

- Tạo hàm tạo ko đối

- Tạo getter/setter

- Tạo hàm nhập và hiển thị thông tin sinh viên

III. Tạo lớp Main chứa mảng đối tượng ClassRoom

List<ClassRoom> classList = new ArrayList<>()

IV. Xây dựng menu chương trình sau

1. Nhập thông tin sinh viên từ file json (data.json -> xem nội dụng file đc import ở dưới)

2. Hiển thị thông tin sinh viên

3. Lưu thông tin mỗi lớp học vào 1 file ten_lop.obj

Chú thích :

Khi người dùng chọn 1 : thực hiện đọc dữ liệu từ file data.json và lưu thông tin đọc vào mảng classList

Khi người dùng chọn 2 : Hiển thị thông tin lớp học từ mảng classList

Khi người dùng chọn 3 : thực hiện lưu thông tin từng lớp học vào 1 file tương ứng (Ví dụ : T1801A.obj, ...)

JSON File

[
 {
  "name": "T1801A",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 },
 {
  "name": "T1804M",
  "address": "Detech Building",
  "studentList": [
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   },
   {
    "fullname": "Tran Van A",
    "birthday": "01-01-19991",
    "email": "[email protected]",
    "address": "Nam Dinh",
    "gender": "Nam"
   }
  ]
 }
]Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 19:36 22/05/2021using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace Quanlysinhvien
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<ClassRoom> classList = new List<ClassRoom>();
      int lc;
      
      do
      {
        menu();
        Console.WriteLine("Nhap lua chon ");
        lc = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (lc) {
          case 1:
            String content = System.IO.File.ReadAllText(@"data.json");
            classList = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<List<ClassRoom>>(content);
            break;
          case 2:
            foreach (ClassRoom c in classList)
            {
              c.hienthi();
            }
            break;
          case 3:
            foreach (ClassRoom cl in classList) {
              using (Stream stream = File.Open(cl.name + ".obj", FileMode.Create))
              {
                var binaryFormatter = new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter();
                binaryFormatter.Serialize(stream, cl);
              }
            }
            Console.WriteLine("Da luu xong ! ");
            break;
        }
      } while (lc <= 3);
    }

   
    public static void them() { 
    
    }

    public static void menu() {
      Console.WriteLine("Nhap thong tin tu file json");
      Console.WriteLine("Hien thi");
      Console.WriteLine("Luu thong tin lop hoc");
      Console.WriteLine("");
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Quanlysinhvien
{
  [Serializable]
  class ClassRoom
  {
    public String name { set; get; }
    public String address { set; get; }
    public List<Student> studentList { set;get; }

    public ClassRoom() {
      studentList = new List<Student>();
    }
    public void nhap()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten lop");
      name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap so luong sv" );
      int n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        Student s = new Student();
        s.nhap();
        studentList.Add(s);
      }
    }
    public void hienthi()
    {
      Console.WriteLine("Ten lop : " + name);
      Console.WriteLine("Ten dia chi : " + address);
      foreach (Student s in studentList) {
        s.hienthi();
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Quanlysinhvien
{
  [Serializable]
  class Student
  {
    public String fullname { set; get; }
    public String birthday { set; get; }
    public String email { set; get; }
    public String address { set; get; }
    public String gender { set; get; }
    
    public Student()
  {
  }
    public Student(String fullname,String email,String address,String gender,String birthday)
    {
      this.fullname = fullname;
      this.email = email;
      this.address = address;
      this.gender = gender;
      this.birthday = birthday;
    }
    public virtual void nhap() {
      Console.WriteLine("Nhap ten sinh vien");
      fullname = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay sinh");
      birthday = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap email");
      email = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi");
      address = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap gioi tinh");
      gender = Console.ReadLine();
    }
    public virtual void hienthi()
    {
      Console.WriteLine( fullname + " , " + email + " , " + address + " , " + birthday + " , " + gender );
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!