IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp

Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp

by GokiSoft.com - 08:43 12/10/2021 6,745 Lượt Xem

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỞ THÚ

1. Tạo lớp có tên Animal gồm các thuộc tính và phương thức:

· String Ten

· int Tuoi

· ​String MoTa

· void XemThongTin() //hiển thị tên, tuổi và mô tả của động vật

void NhapThongTin() //Nhap thong tin cua dong vat

· abstract void TiengKeu()

2. Tạo một số hàm tạo cho lớp Animal như sau:

· 0 tham số & đầy đủ đối sô

3. Tạo các lớp Tiger, Dog, Cat theo các yêu cầu sau:

 • Thừa kế từ lớp Animal
 • Ghi đè phương thức TiengKeu() để thể hiện những tiếng kêu đặc trưng của từng loài vật
 • Thực thi các hàm tạo sử dụng từ khóa super

4. Tạo lớp có tên Chuong gồm:

· int maChuong

· ​List<Animal> AnimalList

· void ThemConVat() //thêm một con vật vào AnimalList

· void XoaConVat(String ten) //xóa con vật có tên tương ứng khỏi AnimalList

5. Tạo lớp có tên Zoo gồm:

· List<Chuong> DanhSachChuong

· void ThemChuong() //thêm chuồng vào DanhSachChuong

· void XoaChuong() //xóa chuồng có mã tương ứng khỏi DanhSachChuong

6. Tạo lớp có tên TestZoo chứa phương thức Main() để quản lý sở thú theo dạng Menu như sau:

 1. Thêm chuồng
 2. Xóa chuồng
 3. Thêm con vật
 4. Xóa con vật
 5. Xem tất cả các con vật
 6. Lưu File => Yêu cầu chuyển Zoo thành string json => Lưu vào file data.json
 7. Thoát

7. Khi người dùng chọn 3 thì yêu cầu người dùng nhập vào loại con vật muốn thêm (Tiger, Dog, Cat) rồi nhập các thông tin của con vật và thêm vào AnimaList.

8. Khi người dùng chọn 5 thì hiển thị thông tin cùng tiếng kêu của từng con vật trong sở thú.


Chú ý: Bổ sung thêm các hàm còn thiếu cho chương trình trên.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:06 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ZooManager
{
  class Room
  {
    public int Roolno { get; set; }
    public List<Animal> RoomAnimalList { get; set; }

    public Room()
    {
      RoomAnimalList = new List<Animal>();
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma chuong");
      Roolno = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
    }
    
    public void AddAnimal()
    {
      Console.WriteLine("Nhap so tuong ung loai dong vat ban muon them: 1-Tiger , 2-Dog, 3-Cat");
      int choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Animal animal = null;
      switch (choose)
      {
        case 1:
          animal = new Tiger();
          if(animal is Tiger)
          {
            ((Tiger)animal).Input();
            RoomAnimalList.Add(animal);
          }
          break;

        case 2:
          animal = new Dog();
          if (animal is Dog)
          {
            ((Dog)animal).Input();
            RoomAnimalList.Add(animal);
          }
          break;

        case 3:
          animal = new Cat();
          if (animal is Cat)
          {
            ((Cat)animal).Input();
            RoomAnimalList.Add(animal);
          }
          break;

        case 4:
          Console.WriteLine("Nhap so tuong ung loai dong vat sai...!!!");
          break;
      }
    }

    public void DeleteAnimal()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten con vat muon xoa");
      string DeleteName = Console.ReadLine();

      foreach (Animal animal in RoomAnimalList)
      {
        if (animal.Name == DeleteName)
        {
          RoomAnimalList.Remove(animal);
          break;
        }
      }
    }

  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:06 19/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ZooManager
{
  class Zoo
  {
    
    public List<Room> RoomList {get;set;}
   

      public Zoo (){
      RoomList = new List<Room>();
    }


    public void AddRoom()
    {
      Room room = new Room();
      room.Input();
      RoomList.Add(room);
    }
    public void DeleteRoom()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma chuong can xoa");
      int DeleteRoolno = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
      foreach (Room room in RoomList)
      {
        if (room.Roolno == DeleteRoolno)
        {
          RoomList.Remove(room);
          break;
        }
      }
     
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 17:06 19/05/2021using System;

namespace ZooManager
{
  class TestZoo
  {
    static Zoo zoo = new Zoo();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose = 0;

      do
      {
        Menu();
        choose = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            AddRoom();
            break;

          case 2:
            DeleteRoom();
            break;

          case 3:
            AddAnimal();
            break;

          case 4:
            DeleteAnimal();
            break;

          case 5:
            DisplayAllAnimal();
            break;

          case 6:
            Console.WriteLine("Exit...!");
            break;

          default:
            Console.WriteLine("Nhap lua chon choose sai...!");
            break;
        }
      } while (choose != 6);
    }

    private static void DisplayAllAnimal()
    {
      foreach (Room room in zoo.RoomList)
      {
        foreach(Animal animal in room.RoomAnimalList)
        {
          animal.Display();
        }
      }
    }

    private static void DeleteAnimal()
    {
      Console.WriteLine("nhap ma chuong can xoa dong vat");
      int RoolnoFind = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      foreach (Room room in zoo.RoomList)
      {
        if (room.Roolno == RoolnoFind)
        {
          room.DeleteAnimal();
        }
      }
    }

    private static void AddAnimal()
    {
      Console.WriteLine("nhap ma chuong can them dong vat");
      int RoolnoFind = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      foreach(Room room in zoo.RoomList)
      {
        if (room.Roolno == RoolnoFind)
        {
          room.AddAnimal();
        }
      }
    }

    private static void DeleteRoom()
    {
      zoo.DeleteRoom();
    }

    private static void AddRoom()
    {
      zoo.AddRoom();
    }

    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1. Them chuong");
      Console.WriteLine("2. Xoa chuong");
      Console.WriteLine("3. Them con vat");
      Console.WriteLine("4. Xoa con vat");
      Console.WriteLine("5. Xem tat ca cac con vat");
      Console.WriteLine("Nhap lua chon: choose = ");
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!