IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp

Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp

by GokiSoft.com - 08:43 12/10/2021 6,178 Lượt Xem

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỞ THÚ

1. Tạo lớp có tên Animal gồm các thuộc tính và phương thức:

· String Ten

· int Tuoi

· ​String MoTa

· void XemThongTin() //hiển thị tên, tuổi và mô tả của động vật

void NhapThongTin() //Nhap thong tin cua dong vat

· abstract void TiengKeu()

2. Tạo một số hàm tạo cho lớp Animal như sau:

· 0 tham số & đầy đủ đối sô

3. Tạo các lớp Tiger, Dog, Cat theo các yêu cầu sau:

 • Thừa kế từ lớp Animal
 • Ghi đè phương thức TiengKeu() để thể hiện những tiếng kêu đặc trưng của từng loài vật
 • Thực thi các hàm tạo sử dụng từ khóa super

4. Tạo lớp có tên Chuong gồm:

· int maChuong

· ​List<Animal> AnimalList

· void ThemConVat() //thêm một con vật vào AnimalList

· void XoaConVat(String ten) //xóa con vật có tên tương ứng khỏi AnimalList

5. Tạo lớp có tên Zoo gồm:

· List<Chuong> DanhSachChuong

· void ThemChuong() //thêm chuồng vào DanhSachChuong

· void XoaChuong() //xóa chuồng có mã tương ứng khỏi DanhSachChuong

6. Tạo lớp có tên TestZoo chứa phương thức Main() để quản lý sở thú theo dạng Menu như sau:

 1. Thêm chuồng
 2. Xóa chuồng
 3. Thêm con vật
 4. Xóa con vật
 5. Xem tất cả các con vật
 6. Lưu File => Yêu cầu chuyển Zoo thành string json => Lưu vào file data.json
 7. Thoát

7. Khi người dùng chọn 3 thì yêu cầu người dùng nhập vào loại con vật muốn thêm (Tiger, Dog, Cat) rồi nhập các thông tin của con vật và thêm vào AnimaList.

8. Khi người dùng chọn 5 thì hiển thị thông tin cùng tiếng kêu của từng con vật trong sở thú.


Chú ý: Bổ sung thêm các hàm còn thiếu cho chương trình trên.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

trung [C1907L]

Ngày viết: 21:09 08/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication
{
  public abstract class Animal
  {
    public string Ten { get; set; }
    public int Tuoi { get; set; }
    public string MoTa { get; set; }
    
    public Animal()
    {

    }

    public Animal(string ten, int tuoi, string moTa)
    {
      Ten = ten;
      Tuoi = tuoi;
      MoTa = moTa;
    }

    public void XemThongTin()
    {
      Console.WriteLine("Ten : {0} | Tuoi : {1} | Mo ta : {2}", Ten, Tuoi, MoTa);
    }

    public abstract void TiengKeu();

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication
{
  public class Tiger : Animal
  {

    public Tiger(string ten, int tuoi, string moTa) : base(ten, tuoi, moTa)
    {

    }

    public override void TiengKeu()
    {
      Console.WriteLine("Ga`o Ga`o");  
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication
{
  public class Dog : Animal
  {
    

    public Dog(string ten, int tuoi, string moTa) : base(ten, tuoi, moTa)
    {

    }

    public override void TiengKeu()
    {
      Console.WriteLine("Gau Gau");
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication
{
  public class Cat : Animal
  {
    public Cat(string ten, int tuoi, string moTa) : base(ten, tuoi, moTa)
    {

    }

    public override void TiengKeu()
    {
      Console.WriteLine("Meo meo");
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication
{
  public class Chuong
  {
    public int MaChuong { get; set; }
    public List<Animal> AnimalList {get;set;}
    
    public Chuong()
    {
      AnimalList = new List<Animal>();
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ma chuong");
      MaChuong = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void ThemConVat(Animal a)
    {
      AnimalList.Add(a);
    }

    public void XoaConVat(string Ten)
    {
      for (int i = 0; i < AnimalList.Count; i++)
      {
        if (AnimalList[i].Ten.Equals(Ten))
        {
          AnimalList.RemoveAt(i);
          break;
        }
      }
    }


  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication
{
  public class Zoo
  {
    public List<Chuong> DanhSachChuong { get; set; }

    public Zoo()
    {
      DanhSachChuong = new List<Chuong>();
    }

    public void ThemChuong(Chuong c)
    {
      DanhSachChuong.Add(c);
    }

    public void XoaChuong(int MaChuong)
    {
      for (int i = 0; i < DanhSachChuong.Count; i++)
      {
        if (DanhSachChuong[i].MaChuong==(MaChuong))
        {
          DanhSachChuong.RemoveAt(i);
          break;
        }
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication
{
  public class TestZoo
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Zoo ZooMgr = new Zoo();
      int choice = 0;
      do
      {
        ShowMenu();
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choice)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Nhap so luong chuong :");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              Chuong newChuong = new Chuong();
              newChuong.Input();
              ZooMgr.ThemChuong(newChuong);
              /*
              Console.WriteLine("Nhap so luong thu cho chuong thu {0}", i + 1);
              int m = int.Parse(Console.ReadLine());
              for (int j = 0; j < m; j++)
              {

              }
              */
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Nhap ma chuong muon xoa");
            int maChuong = int.Parse(Console.ReadLine());
            ZooMgr.XoaChuong(maChuong);
            break;
          case 3:
            for (int i = 0; i < ZooMgr.DanhSachChuong.Count; i++)
            {
              Console.WriteLine("Nhap so luong thu cho chuong co ma {0}", ZooMgr.DanhSachChuong[i].MaChuong);
              int soVat = int.Parse(Console.ReadLine());
              for (int j = 0; j < soVat; j++)
              {
                Console.WriteLine("Input 1->Tiger, 2->Dog, 3->Cat");
                int animalType = int.Parse(Console.ReadLine());
                Animal newAnimal;
                Console.WriteLine("Nhap vao ten con thu");
                string ten = Console.ReadLine();
                Console.WriteLine("Nhap vao tuoi con thu");
                int tuoi = int.Parse(Console.ReadLine());
                Console.WriteLine("Nhap vao mo ta");
                string moTa = Console.ReadLine();
                switch (animalType)
                {
                  case 1:
                    newAnimal = new Tiger(ten, tuoi,moTa);
                    break;
                  case 2:
                    newAnimal = new Dog(ten, tuoi, moTa);
                    break;
                  case 3:
                    newAnimal = new Cat(ten, tuoi, moTa);
                    break;
                  default:
                    newAnimal = new Tiger(ten, tuoi, moTa);
                    break;
                }
                ZooMgr.DanhSachChuong[i].ThemConVat(newAnimal);
               }
            }
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Nhap vao ma chuong muon xoa con vat");
            int MaChuong = int.Parse(Console.ReadLine());
            foreach (Chuong c in ZooMgr.DanhSachChuong)
            {
              if (c.MaChuong == MaChuong)
              {
                Console.WriteLine("Nhap vao ten con thu vat");
                string tenVat = Console.ReadLine();
                c.XoaConVat(tenVat);
                break;
              }
            }
            break;
          case 5:
            foreach (Chuong c in ZooMgr.DanhSachChuong)
            {
              Console.WriteLine("Danh sach con vat cho chuong co ma chuong {0}", c.MaChuong);
              foreach (Animal anm in c.AnimalList)
              {
                anm.TiengKeu();
                anm.XemThongTin();
              }
            }
            break;
          case 6:
            string jsonString = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(ZooMgr);
            System.IO.File.WriteAllText(@"data.json", jsonString);
            break;
          case 7:
            Console.WriteLine("Bye bye ...");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Invalid input ...");
            break;

        }
      } while (choice != 7);
    }

    public static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Thêm chuồng");
      Console.WriteLine("2. Xóa chuồng");
      Console.WriteLine("3. Thêm con vật");
      Console.WriteLine("4. Xóa con vật");
      Console.WriteLine("5. Xem tất cả các con vật");
      Console.WriteLine("6. Lưu File");
      Console.WriteLine("7. Exit");
      Console.WriteLine("Your choice: ?");
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!