IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Echo trong PHP - Hiển thị bảng thông tin sinh viên bằng PHP

Echo trong PHP - Hiển thị bảng thông tin sinh viên bằng PHP

by GokiSoft.com - 20:09 29/04/2021 17,125 Lượt Xem

Khai báo biến tên, tuổi, địa chỉ, emal, sđt => thực hiện gán giá trị bất kỳ trong PHP

Hiển thị kết quả ra bảng như hình sau


TênTuổiĐịa ChỉEmailSĐT
TRẦN VĂN ĐIỆP20NAM ĐỊNH[email protected]0123456789


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 15:18 10/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Thông Tin SV</title>
</head>
<body>


	<?php 
  $fullname = "Nguyen Anh Vu";
  $age = "19";
  $address = " Ha Nam ";
  $email = "[email protected]";
 	$phone = "0964657860";

 	echo '<table>
	<tr>
		<th>Ten</th>
		<th>Tuoi</th>
		<th>Dia chi</th>
		<th>Email</th>
		<th>SDT</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>'.$fullname.'</td>
		<td>'.$age.'</td>
		<td>'.$name.'</td>
		<td>'.$address.'</td>
		<td>'.$phone.'</td>
	</tr>
</table>';
	?>

</body>
</html>


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 14:51 10/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>


	<?php 
  $name = "Vuong Huu Phu";
  $age = "18";
  $address = " Ha Noi ";
 	$phone = "123456789";

 	echo '<table>
	<tr>
		<th>Ten</th>
		<th>Tuoi</th>
		<th>Dia chi</th>
		<th>Email</th>
		<th>SDT</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>'.$name.'</td>
		<td>'.$age.'</td>
		<td>'.$name.'</td>
		<td>'.$address.'</td>
		<td>'.$phone.'</td>
	</tr>
</table>';
	?>

</body>
</html>


Trần Việt Đức Anh [C2010L]

Ngày viết: 18:02 07/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Information</title>
	<meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php

$name = 'TRẦN VIỆT ĐỨC ANH';
$age = '20';
$address = 'NAM ĐỊNH';
$Email = '[email protected]';
$Telephone = '0835840067';

	echo"
	<table class=\"table table-bordered\">
		<tbody>
			<tr>
				<td><b>Tên</b></td>
				<td><b>Tuổi</b></td>
				<td><b>Địa Chỉ</b></td>
				<td><b>Email</b></td>
				<td><b>SĐT</b></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>$name</td>
				<td>$age</td>
				<td>$address</td>
				<td><a href=\"mailto:$Email\" target=\"_blank\">$Email</a></td>
				<td><a href=\"tel:$Telephone\" target=\"_blank\">$Telephone</a></td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>";
?>

</body>
</html>


Đỗ Phan Hà [community,C2010L]

Ngày viết: 21:10 29/04/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>ok i'm fine</title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	
</head>
<body>
	<?php
		$name='Đỗ Phan Hà';
		$age='20';
		$address='Hà Nội';
		$email='[email protected]';
		$phone='097*****88';
	echo '	<div class="container">
		<table class="table table-bordered">
			<thead>
			<th>Tên</th>
			<th>Tuổi</th>
			<th>Địa Chỉ</th>
			<th>Email</th>
			<th>SĐT</th>
			</thead>
			<tbody>';
	?>

			<td><?=$name?></td>
			<td><?=$age?></td>
			<td><?=$address?></td>
			<td><?=$email?></td>
			<td><?=$phone?></td>
	<?php
	echo '</tbody>
		</table>
	</div>';
	?>
</body>
</html>	


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 20:56 29/04/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>PHP</title>
	 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php

$name = 'TRẦN VĂN ĐIỆP';
$age = '20';
$address = 'NAM ĐỊNH';
$Email = '[email protected]';
$Telephone = '0123456789';

	echo"
	<table class=\"table table-bordered\">
		<tbody>
			<tr>
				<td><b>Tên</b></td>
				<td><b>Tuổi</b></td>
				<td><b>Địa Chỉ</b></td>
				<td><b>Email</b></td>
				<td><b>SĐT</b></td>
			</tr>
			<tr>
				<td>$name</td>
				<td>$age</td>
				<td>$address</td>
				<td><a href=\"mailto:$Email\" target=\"_blank\">$Email</a></td>
				<td><a href=\"tel:$Telephone\" target=\"_blank\">$Telephone</a></td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>";
?>

</body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!