IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

by GokiSoft.com - 19:15 03/08/2021 5,169 Lượt Xem

Thiết kế lớp class Device gồm các thuộc tính sau:

- id: int

- name: String

- manufacturer: String

- importedDate: Date

+ void input: void -> method

void display: void -> method

Thiết kế lớp Computer kế thừa từ lớp Device gồm các thuộc tính

- cpu: String

- ram: String

Thiết kế lớp Monitor kế thừa từ lớp Device gồm các thuộc tính

- size: String (đơn vị inch, cm, m, ..)


Yêu cầu: Tạo getter/setter, hàm tạo tương ứng, và toString() cho từng class object & thiết kế ham nhập và hàm hiển thị.

Tạo 1 mảng Device[] list = new Device[5] trong class Main (test chương trình)

Thực hiện các chức năng sau:

1. Nhập thông tin thiết bị. (Hỏi người dùng thiết bị cần nhập Computer hay Monitor) -> Nhập đủ 5 thiết bị là kết thúc nhập

2. Hiển thị thông tin thiết bị

3. Hiển thị số Computer được nhập vào

4. Hiển thị số Monitor được nhập vào.

5. Thoát.
Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 19:14 03/08/2021


#Monitor.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson12.bt2208;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Monitor extends Device{
  String size;

  public Monitor() {
  }

  public String getSize() {
    return size;
  }

  public void setSize(String size) {
    this.size = size;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input(); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap Size: ");
    size = scan.nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return super.toString() + ", size=" + size;
  }
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson12.bt2208;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Device[] list = new Device[5];
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          input(list);
          break;
        case 2:
          display(list);
          break;
        case 3:
          countComputer(list);
          break;
        case 4:
          countMonitor(list);
          break;
        case 5:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 5);
    
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin");
    System.out.println("2. Hien thi");
    System.out.println("3. Dem so Computer");
    System.out.println("4. Dem so Monitor");
    System.out.println("5. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  static void input(Device[] list) {
    System.out.println("Nhap thong tin 5 thiet bi: ");
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      System.out.println("====== Khoi tao thiet bi thu: " + (i+1));
      System.out.println("1. Khoi tao Computer");
      System.out.println("2. Khoi tao Monitor");
      System.out.println("Chon: ");
      
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          list[i] = new Computer();
          break;
        default:
          list[i] = new Monitor();
          break;
      }
      
      list[i].input();
    }
  }

  static void display(Device[] list) {
    System.out.println("Hien thi thong tin thiet bi");
    
    for (Device device : list) {
      device.display();
    }
  }

  static void countComputer(Device[] list) {
    int count = 0;
    for (Device device : list) {
      if(device instanceof Computer) {
        count++;
      }
    }
    
    System.out.println("So thiet bi Computer: " + count);
  }

  static void countMonitor(Device[] list) {
    int count = 0;
    for (Device device : list) {
      if(device instanceof Monitor) {
        count++;
      }
    }
    
    System.out.println("So thiet bi Monitor: " + count);
  }
}


#Device.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson12.bt2208;

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Device {
  int id;
  String name, manufacturer;
  Date importedDate;

  public Device() {
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getManufacturer() {
    return manufacturer;
  }

  public void setManufacturer(String manufacturer) {
    this.manufacturer = manufacturer;
  }

  public Date getImportedDate() {
    return importedDate;
  }

  public void setImportedDate(Date importedDate) {
    this.importedDate = importedDate;
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ID: ");
    id = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap Ten: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap NSX: ");
    manufacturer = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap Ngay (dd/mm/YYYY): ");
    String dateStr = scan.nextLine();
    
    importedDate = convertStringToDate(dateStr);
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "id=" + id + ", name=" + name + ", manufacturer=" + manufacturer + ", importedDate=" + convertDateToString(importedDate);
  }
  
  public Date convertStringToDate(String str) {
    SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd/mm/yyyy");
    
    try {
      return simpleDateFormat.parse(str);
    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(Device.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    return null;
  }
  
  public String convertDateToString(Date date) {
    SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("dd/mm/yyyy");
    
    return simpleDateFormat.format(date);
  }
}


#Computer.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson12.bt2208;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Computer extends Device{
  String cpu, ram;

  public Computer() {
  }

  public String getCpu() {
    return cpu;
  }

  public void setCpu(String cpu) {
    this.cpu = cpu;
  }

  public String getRam() {
    return ram;
  }

  public void setRam(String ram) {
    this.ram = ram;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input(); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap RAM: ");
    ram = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap CPU: ");
    cpu = scan.nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return super.toString() + ", cpu=" + cpu + ", ram=" + ram;
  }
}


Trần Văn Lâm [T2008A]

Ngày viết: 20:40 09/03/2021


#Computer.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test1;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Computer extends Device{
  String cpu;
  String ram;

  public Computer() {
  }

  public Computer(String cpu, String ram) {
    this.cpu = cpu;
    this.ram = ram;
  }

  public String getCpu() {
    return cpu;
  }

  public void setCpu(String cpu) {
    this.cpu = cpu;
  }

  public String getRam() {
    return ram;
  }

  public void setRam(String ram) {
    this.ram = ram;
  }
  
  @Override
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap id:");
    id = scan.nextInt();
    System.out.println("Nhap ten:");
    name = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap nha san xuat:");
    manufacture = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay:");
    date = scan.nextLine();
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    date = formatter.format(importedDate);
    System.out.println("Nhap cpu");
    cpu = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ram:");
    ram = scan.nextLine();
  }

  @Override
  public void diplay() {
    System.out.println("id:" + id);
    System.out.println("Ten:" +name);
    System.out.println("Nha san xuat:"+ manufacture);
    System.out.println("Ngay sx" + importedDate);
    System.out.println("cpu:" +cpu);
    System.out.println("ram:" +ram);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Computer{" + "cpu=" + cpu + ", ram=" + ram + '}';
  }
  
}


#Device.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test1;

import java.util.Date;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public abstract class Device {
  int id;
  String name;
  String manufacture;
  Date importedDate;
  String date;

  public Device() {
  }
  public abstract void input();
  public abstract void diplay();
  
  public Device(int id, String name, String manufacture, Date importedDate) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.manufacture = manufacture;
    this.importedDate = importedDate;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getManufacture() {
    return manufacture;
  }

  public void setManufacture(String manufacture) {
    this.manufacture = manufacture;
  }

  public Date getImportedDate() {
    return importedDate;
  }

  public void setImportedDate(Date importedDate) {
    this.importedDate = importedDate;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Device{" + "id=" + id + ", name=" + name + ", manufacture=" + manufacture + ", importedDate=" + importedDate + '}';
  }
  
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Device[] list = new Device[5];
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    do{
      ShowMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      System.out.println("Nhap Coputer hay Monior");
      switch (choose){
        case 1:
          
          break;
        case 2:
          break;
        case 3:
          break;
        case 4 :
          break;
        case 5 :
          System.out.println("Thoat");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      
        
    }
      
    }while(choose!=5);
    
  }

  public static void ShowMenu(){
    System.out.println("1.Nhap thong tin thiet bi");
    System.out.println("2.Hien thi thong tin");
    System.out.println("3.Hien thi so Computer");
    System.out.println("4.Hien thi so Monitor");
    System.out.println("5.Thoat");
  }
}


#Monitor.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test1;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Monitor extends Device{
  String size;

  public Monitor() {
  }

  public Monitor(String size) {
    this.size = size;
  }

  public String getSize() {
    return size;
  }

  public void setSize(String size) {
    this.size = size;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Monitor{" + "size=" + size + '}';
  }
  
  @Override
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap id:");
    id = scan.nextInt();
    System.out.println("Nhap ten:");
    name = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap nha san xuat:");
    manufacture = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay:");
    date = scan.nextLine();
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    date = formatter.format(importedDate);
  }

  @Override
  public void diplay() {
    System.out.println("id:" + id);
    System.out.println("Ten:" +name);
    System.out.println("Nha san xuat:"+ manufacture);
    System.out.println("Ngay sx" + importedDate);
    System.out.println("Size:" + size);
  }
  
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 14:36 09/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai2208;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    Device[] list = new Device[5];

    Computer CPT = new Computer();
    Monitor MT = new Monitor();

    int choose;
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          showMenu1();
          int choose1 = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          switch (choose1) {
            case 1:
              CPT.input();
              break;
            case 2:
              MT.input();
              break;
            default:
              System.out.println("Vui long nhap lai: ");
              showMenu1();
              break;
          }
          break;
        case 2:
          CPT.display();
          MT.display();
          
          break;
        case 3:
          int cp = 0;
          for(Device a : list) {
            if (a instanceof Computer ) {
              cp++;
            }
          }
          System.out.println("so Computer: " + cp);
          break;
        case 4:
          int mt = 0;
          for (Device a : list) {
            if (a instanceof Monitor) {
              mt++;
            }
          }
          System.out.println("so Monitor: " + mt);
          break;
        case 5:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Vui long nhap lai: ");
          showMenu();
          break;
      }
    } while (choose != 5);
  }

  private static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin thiet bi");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin");
    System.out.println("3. Hien thi so Computer duoc nhap");
    System.out.println("4. Hien thi so Monitor duoc nhap");
    System.out.println("5. Thoat");
    System.out.println("Moi chon: ");
  }

  private static void showMenu1() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin Computer");
    System.out.println("2. Nhap thong tin Monitor");
    System.out.println("Moi chon");
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 14:36 09/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai2208;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Monitor extends Device {

  String size;

  public Monitor() {
  }

  public Monitor(String size) {
    this.size = size;
  }

  public String getSize() {
    return size;
  }

  public void setSize(String size) {
    this.size = size;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Monitor{" + "size=" + size + '}';
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap thong tin thiet bi");
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
      System.out.println("Nhap ten thiet bi: ");
      name = scan.nextLine();

      System.out.println("Nhap loai: ");
      manufacturer = scan.nextLine();

      System.out.println("Nhap ngay nhap khau: ");
      importedDate = scan.nextLine();
      SimpleDateFormat day = new SimpleDateFormat("dd/mm/yy");

      System.out.println("Nhap size(inch): ");
      size = scan.nextLine();
    }

  }

  @Override
  public void display() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
      System.out.println("Ten thiet bi thu " + i + ":" + name);
      System.out.println("Loai: " + manufacturer);
      System.out.println("Ngay nhap khau: " + importedDate);
      System.out.println(this);
    }

  }

}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 14:35 09/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai2208;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Computer extends Device {

  String cpu, ram;

  public Computer() {
  }

  public Computer(String cpu, String ram) {
    this.cpu = cpu;
    this.ram = ram;
  }

  public String getCpu() {
    return cpu;
  }

  public String getRam() {
    return ram;
  }

  public void setCpu(String cpu) {
    this.cpu = cpu;
  }

  public void setRam(String ram) {
    this.ram = ram;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Computer{" + "cpu=" + cpu + ", ram=" + ram + '}';
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap thong tin thiet bi");
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
      System.out.println("Nhap ten thiet bi thu: " + i + ":");
      name = scan.nextLine();

      System.out.println("Nhap loai: ");
      manufacturer = scan.nextLine();

      System.out.println("Nhap ngay nhap khau: ");
      importedDate = scan.nextLine();
      SimpleDateFormat day = new SimpleDateFormat("dd/mm/yy");

      System.out.println("Nhap cpu: ");
      cpu = scan.nextLine();

      System.out.println("Nhap ram: ");
      ram = scan.nextLine();
    }

  }

  @Override
  public void display() {
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
      System.out.println("Ten thiet bi thu " +i + ":" + name);
      System.out.println("Loai: " + manufacturer);
      System.out.println("Ngay nhap khau: " + importedDate);
      System.out.println(this);
    }

  }

}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!