IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn
× 1) Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java 2) Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản 3) Java basic- Assignment - Quản lý xe cộ 4) Java basic- Assignment - Quản lý nhà 5) Java basic- Assignment - Quản lý sách 6) Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) 7) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java 8) Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi 9. Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn 10) Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java 11) Examination & Test >> Quản lý Hource trong Java 12) Examination & Test >> Quản lý xe trên các địa bạn + java basic 13) Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic

Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 20:01 01/04/2020 1,448 Lượt Xem

- Tạo một lớp Shape gồm 1 hàm tạo và các phương thức trừu tượng tinhChuVi, tinhDienTich

- Tạo lớp HinhTron kế thừa từ lớp Shape gồm có tham số radius

--> Viết 2 hàm tạo và getter/setter tương ứng

--> Viết code cho các hàm tinhChuVi và tinhDienTich của hình tròn

- Tạo lớp HinhChuNhat kế thừa từ lớp Shape gồm 2 tham số width và height

--> Viết 2 hàm tạo và getter/setter tương ứng

-> Viết code cho các hàm tinhChuVi và tinhDienTich của hình chữ nhật tương ứng

Yêu cầu :

Tạo lớp Main thực hiện test chương trình.

Tạo 1 phương thức public static float tinhTongDienTich(Shape[] list) để tính tổng diện tích của tất cả các Shape trong mảng list

Thực hiện khai báo 1 đối tượng HinhTron và HinhChuNhat -> Sử dụng hàm tinhTongDienTich trên để tính tổng diện tích của HinhTron và HinhChuNhat trên. Hiển thị kết quả tính

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Bài Tập Hôm Nay

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!