IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Examination & Test >> Quản lý Hource trong Java
× 1) Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java 2) Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản 3) Java basic- Assignment - Quản lý xe cộ 4) Java basic- Assignment - Quản lý nhà 5) Java basic- Assignment - Quản lý sách 6) Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) 7) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java 8) Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi 9) Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn 10) Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java 11. Examination & Test >> Quản lý Hource trong Java 12) Examination & Test >> Quản lý xe trên các địa bạn + java basic 13) Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic

Examination & Test >> Quản lý Hource trong Java

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 21:00 01/04/2020 3,182 Lượt Xem

* Xây dựng một giao diện (interface) IHouse nằm trong gói house.cm gồm có 2 phương thức:

            - public void input();

            - public void display();

 

* Xây dựng lớp House thực thi  giao diện IHouse và cũng nằm trong gói house.cm, bổ sung thêm các thuộc tính sau:

private String soNha;

private String diaChi;

private String loaiNha;

Cài đặt các Constructor có tham số và không có tham số.

Cài đặt các phương thức set/get cho các thuộc tính trong lớp.

Cài đè (override) các phương thức nhập và hiển thị trong giao diện IHouse.

 

* Cài đặt lớp HaNoiHouse nằm trong gói house.hanoi kế thừa lớp House ở trên vào bổ sung thêm các thuộc tính:

- private String tenQuan;

Cài đặt 2 constructor, trong đó constructor có tham số phải sử dụng từ khóa super để gọi constructor của lớp House.

Cài đặt các phương thức get/set cho thuộc tính bổ sung.

Override các phương thức input(), display() trong lớp House.

 

* Xây dựng lớp ManagerHouse nằm trong gói house.hanoi

Tạo menu như sau và cài đặt để thực thi các công việc theo từng menu đó:

            1. Nhập thông tin n ngôi nhà ở Hà Nội

            2. Hiển thị thông tin của n ngôi nhà đó.

            3. Sắp xếp theo trường địa chỉ và hiển thị thông tin sau khi sắp xếp.

            4. Tìm kiếm nhà theo địa chỉ nhập vào.

            5. Thoát.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyen Duc Viet [C1907L]

Ngày viết: 18:12 08/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April2.HouseManager;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
interface IHouse {

  public void input();

  public void display();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April2.HouseManager;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class House implements IHouse {

  Scanner input = new Scanner(System.in);
  private String soNha;

  private String diaChi;

  private String loaiNha;

  public Scanner getInput() {
    return input;
  }

  public String getSoNha() {
    return soNha;
  }

  public String getDiaChi() {
    return diaChi;
  }

  public String getLoaiNha() {
    return loaiNha;
  }

  public void setInput(Scanner input) {
    this.input = input;
  }

  public void setSoNha(String soNha) {
    this.soNha = soNha;
  }

  public void setDiaChi(String diaChi) {
    this.diaChi = diaChi;
  }

  public void setLoaiNha(String loaiNha) {
    this.loaiNha = loaiNha;
  }
  
  public House() {
  }
  
  public House(String soNha, String diaChi, String loaiNha) {
    this.soNha = soNha;
    this.diaChi = diaChi;
    this.loaiNha = loaiNha;
  }
  
  @Override
  public void input() {
    System.out.println("Nhap so nha :");
    String sonha = input.nextLine();
    this.soNha = sonha;
    System.out.println("Nhap dia chi :");
    String diachi = input.nextLine();
    this.diaChi = diachi;
    System.out.println("Nhap loai nha :");
    String loainha = input.nextLine();
    this.loaiNha = loainha;
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println("So nha : " + soNha);
    System.out.println("Dia chi : " + diaChi);
    System.out.println("Loai nha : " + loaiNha);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April2.HouseManager;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class HaNoiHouse extends House {

  private String tenQuan;
  Scanner input = new Scanner(System.in);

  public String getTenQuan() {
    return tenQuan;
  }

  public void setTenQuan(String tenQuan) {
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  
  public HaNoiHouse(String soNha, String diaChi, String loaiNha, String tenQuan) {
    super(soNha, diaChi, loaiNha);
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  public HaNoiHouse() {
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input();
    System.out.println("Nhap ten quan : ");
    String tenquan = input.nextLine();
    this.tenQuan = tenquan;
  }

  @Override
  public void display() {
    super.display();
    System.out.println("Ten quan : " + tenQuan);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April2.HouseManager;

import java.util.*;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class ManagerHouse {

  public static void menu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin n ngôi nhà ở Hà Nội");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin của n ngôi nhà đó.");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo trường địa chỉ và hiển thị thông tin sau khi sắp xếp.");
    System.out.println("4. Tìm kiếm nhà theo địa chỉ nhập vào.");
    System.out.println("5. Thoát.");
  }

  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<HaNoiHouse> ArrHNHouse = new ArrayList<HaNoiHouse>();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while (true) {
      menu();
      int choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choice) {
        case 1:
          HaNoiHouse hnhouse = new HaNoiHouse();
          hnhouse.input();
          ArrHNHouse.add(hnhouse);
          break;
        case 2:
          for (int i = 0; i < ArrHNHouse.size(); i++) {
            ArrHNHouse.get(i).display();
          }
          break;
        case 3:
          for (int i = 0; i < ArrHNHouse.size(); i++) {
            for (int j = 0; j < ArrHNHouse.size(); j++) {
              HaNoiHouse temp = new HaNoiHouse();
              if (ArrHNHouse.get(i).getDiaChi().compareTo(ArrHNHouse.get(j).getDiaChi()) < 0) {
                temp = ArrHNHouse.get(i);
                ArrHNHouse.set(i, ArrHNHouse.get(j));
                ArrHNHouse.set(j, temp);
              }
            }

          }
          for (int i = 0; i < ArrHNHouse.size(); i++) {
            ArrHNHouse.get(i).display();
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhập địa chỉ : ");
          String diachi = input.nextLine();

          int flag = 0;
          for (int i = 0; i < ArrHNHouse.size(); i++) {
            if (ArrHNHouse.get(i).getDiaChi().compareTo(diachi) == 0) {
              ArrHNHouse.get(i).display();
              flag++;
            }
            if (flag == 0) {
              System.out.println("Khong co dia chi nay ");
            }
          }
          break;
        case 5:
          return;
      }
    }
  }
}


hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 15:08 03/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house.cm;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public interface IHouse {
  public void input();
  public void display();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house.cm;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class House implements IHouse {

  private String soNha;
  private String diaChi;

  private String loaiNha;
  
  public House() {
  }

  public House(String soNha, String diaChi, String loaiNha) {
    this.soNha = soNha;
    this.diaChi = diaChi;
    this.loaiNha = loaiNha;
  }

  public String getSoNha() {
    return soNha;
  }

  public void setSoNha(String soNha) {
    this.soNha = soNha;
  }

  public String getDiaChi() {
    return diaChi;
  }

  public void setDiaChi(String diaChi) {
    this.diaChi = diaChi;
  }

  public String getLoaiNha() {
    return loaiNha;
  }

  public void setLoaiNha(String loaiNha) {
    this.loaiNha = loaiNha;
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Mời bạn nhập số nhà");
    soNha = input.nextLine();
    System.out.println("Mời bạn nhập Địa chỉ");
    diaChi = input.nextLine();
    System.out.println("Mời bạn nhập Loại nhà");
    loaiNha = input.nextLine();
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println("So nha : " + soNha);
    System.out.println("Dia chi : " + diaChi);
    System.out.println("Loai nha : " + loaiNha);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house.hanoi;

import house.cm.House;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class HaNoiHouse extends House {

  private String tenQuan;

  public HaNoiHouse() {
  }

  public HaNoiHouse(String soNha, String diaChi, String loaiNha, String tenQuan) {
    super(soNha, diaChi, loaiNha);
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  public String getTenQuan() {
    return tenQuan;
  }

  public void setTenQuan(String tenQuan) {
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Mời bạn nhập Tên Quận");
    tenQuan = input.nextLine();
  }

  @Override
  public void display() {
    super.display();
    System.out.println("Ten quan : " + tenQuan);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house.hanoi;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class ManagerHouse {

  public static void main(String[] args) {
    int choose, n = 0;
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    HaNoiHouse[] hanoi = null;
    do {
      showMenu();
      System.out.println("Moi chon");
      choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          System.out.print("SỐ nhà cần nhập = ");
          n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          hanoi = new HaNoiHouse[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            hanoi[i] = new HaNoiHouse();
            System.out.println("\nNHà thứ " + (i + 1));
            hanoi[i].input();
          }
          break;
        case 2:
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("\nNhà thứ " + (i + 1));
            hanoi[i].display();
          }
          break;
        case 3:
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
              if (hanoi[i].getDiaChi().compareTo(hanoi[j].getDiaChi()) < 0) {
                HaNoiHouse temp = hanoi[i];
                hanoi[i] = hanoi[j];
                hanoi[j] = temp;
              }
            }
          }

          System.out.println("thông tin sau khi sắp xếp : ");
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("\n nhà thứ : " + (i + 1));
            hanoi[i].display();
          }
          break;

        case 4:
          System.out.print("\nĐịa chỉ bạn cần tìm mời nhâp: ");
          String Dcct = input.nextLine();
          int fag = 0;
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (hanoi[i].getDiaChi().equals(Dcct)) {
              hanoi[i].display();
              fag++;
              break;
            }
          }
          if (fag == 0) {
            System.out.println("Không tìm thấy nhà");
          }
          break;
        case 5:
          System.out.println("Baibai");
          break;
        default:
          System.err.println("Moi chon dung");
          break;
      }
    } while (choose != 5);
  }

  private static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin n ngôi nhà ở Hà Nội");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin của n ngôi nhà đó.");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo trường địa chỉ và hiển thị thông tin sau khi sắp xếp.");
    System.out.println("4. Tìm kiếm nhà theo địa chỉ nhập vào.");
    System.out.println("5. Thoát.");
  }
}


Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 14:24 03/04/2020

// Interface IHouse
package house.cm;

public interface IHouse {
  public void input();
  public void display();
}
-------------------------------------------------------------------------------------
// Class House
package house.cm;

import java.util.Scanner;

public class House implements IHouse {

  private String soNha;
  private String diaChi;
  private String loaiNha;

  public House() {
  }

  public House(String soNha, String diaChi, String loaiNha) {
    this.soNha = soNha;
    this.diaChi = diaChi;
    this.loaiNha = loaiNha;
  }

  public String getSoNha() {
    return soNha;
  }

  public void setSoNha(String soNha) {
    this.soNha = soNha;
  }

  public String getDiaChi() {
    return diaChi;
  }

  public void setDiaChi(String diaChi) {
    this.diaChi = diaChi;
  }

  public String getLoaiNha() {
    return loaiNha;
  }

  public void setLoaiNha(String loaiNha) {
    this.loaiNha = loaiNha;
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập số nhà: ");
    this.soNha = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập địa chỉ: ");
    this.diaChi = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập loại nhà: ");
    this.loaiNha = input.nextLine();
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println("Số nhà: " + soNha);
    System.out.println("Địa chỉ: " + diaChi);
    System.out.println("Loại nhà: " + loaiNha);
  }

}
-------------------------------------------------------------------------------------
// Class HanoiHouse
package house.hanoi;

import house.cm.House;
import java.util.Scanner;

public class HaNoiHouse extends House{
  private String tenQuan;

  public HaNoiHouse() {
  }

  public HaNoiHouse(String tenQuan) {
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  public HaNoiHouse(String tenQuan, String soNha, String diaChi, String loaiNha) {
    super(soNha, diaChi, loaiNha);
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  public String getTenQuan() {
    return tenQuan;
  }

  public void setTenQuan(String tenQuan) {
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  @Override
  public void display() {
    super.display();
    System.out.println("Tên quận: "+ tenQuan);
  }

  @Override
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    super.input();
    System.out.println("Nhập tên quận: ");
    this.tenQuan = input.nextLine();
  }  
}
-------------------------------------------------------------------------------------
// Class ManagerHouse
package house.hanoi;

import house.cm.House;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class ManagerHouse {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    boolean flag = true;
    int choice;
    int n = 0;
    House[] house = null;
    while (flag) {
      System.out.println("1. Nhập thông tin n ngôi nhà ở Hà Nội");
      System.out.println("2. Hiển thị thông tin của n ngôi nhà đó.");
      System.out.println("3. Sắp xếp theo trường địa chỉ và hiển thị thông tin sau khi sắp xếp.");
      System.out.println("4. Tìm kiếm nhà theo địa chỉ nhập vào.");
      System.out.println("5. Thoát.");
      System.out.println("Lựa chọn của bạn là: ");
      choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choice) {
        case 1:
          System.out.println("Nhập số lượng nhà: ");
          n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          house = new House[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            house[i] = new House();
            house[i].input();
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("Danh sách " + n + " ngôi nhà vừa nhập là");
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            house[i].display();
          }
          break;
        case 3:
          for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
              if (house[i].getDiaChi().compareTo(house[j].getDiaChi()) < 0) {
                House temp = house[i];
                house[i] = house[j];
                house[j] = temp;
              }
            }
          }
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            house[i].display();
          }
          break;
        case 4:
          int count = 0;
          System.out.println("Địa chỉ cần tìm kiếm: ");
          String address = input.nextLine();
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (house[i].getDiaChi().equals(address)) {
              count++;
              house[i].display();
            }
          }
          if (count == 0) {
            System.out.println("Không tìm thấy địa chỉ");
          }
          break;
        case 5:
          flag = false;
          System.out.println("Thoát chương trình");
          break;
         default:
          System.out.println("Lựa chọn không hợp lệ");
          break;
      }
    }
  }
}Nguyễn Hữu Đạt [C1907L]

Ngày viết: 13:10 03/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
interface IHouse {
  public void input() ;
  public void display();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
public class House implements IHouse{
  private String soNha;

  private String diaChi;

  private String loaiNha;

  public House(String soNha, String diaChi, String loaiNha) {
    this.soNha = soNha;
    this.diaChi = diaChi;
    this.loaiNha = loaiNha;
  }

  public String getSoNha() {
    return soNha;
  }

  public String getDiaChi() {
    return diaChi;
  }

  public String getLoaiNha() {
    return loaiNha;
  }

  public void setSoNha(String soNha) {
    this.soNha = soNha;
  }

  public void setDiaChi(String diaChi) {
    this.diaChi = diaChi;
  }

  public void setLoaiNha(String loaiNha) {
    this.loaiNha = loaiNha;
  }
  public House() {
  }
  @Override
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập số nhà: ?");
    soNha = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập địa chỉ: ?");
    diaChi = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập loại nhà: ?");
    loaiNha = input.nextLine();
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "House{" + "soNha=" + soNha + ", diaChi=" + diaChi + ", loaiNha=" + loaiNha + '}';
  }
  
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house.hanoi;

import house.House;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
public class HaNoiHouse extends House {
    private String tenQuan;

  public HaNoiHouse(String tenQuan, String soNha, String diaChi, String loaiNha) {
    super(soNha, diaChi, loaiNha);
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  public HaNoiHouse(String tenQuan) {
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  HaNoiHouse() {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }

  public String getTenQuan() {
    return tenQuan;
  }

  public void setTenQuan(String tenQuan) {
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input();
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao ten quan");
    tenQuan = inp.nextLine();//To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }

  @Override
  public void display() {
    super.display(); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "HaNoiHouse{" + "tenQuan=" + tenQuan + '}';
  }
   
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house.hanoi;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
public class ManagerHouse {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int n = 0;
    HaNoiHouse[] HN = null;
    while(true){
      menu();
      System.out.print("Choose ");
      int choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          System.out.print("Nhập số ngôi nhà: ");
          n=Integer.parseInt(input.nextLine());
          HN = new HaNoiHouse[n];
          for(int i=0;i<n;i++){
            HN[i] = new HaNoiHouse();
            System.out.println("\nNhà Thứ: "+(i+1));
            HN[i].input();
          }
          break;
        case 2:
          for(int i=0;i<n;i++){
            System.out.println("\nNhà Thứ: "+(i+1));
            HN[i].display();
          }
          break;
        case 3:
          for(int i=0;i<n;i++){
            for(int j=0;j<n;j++){
              if(HN[i].getDiaChi().compareTo(HN[j].getDiaChi())<0){
                HaNoiHouse tmp = HN[i];
                HN[i]=HN[j];
                HN[j]=tmp;
              }
            }
          }
          
          System.out.println("Sau khi sap xep: ");
          for(int i=0;i<n;i++){
            System.out.println("\nNha thu "+(i+1));
            HN[i].display();
          }
          break;
        case 4:
          System.out.print("\nDia chi can tim: ");
          String find = input.nextLine();
          int dk=1;
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(HN[i].getDiaChi().equals(find)){
              HN[i].display();
              dk=0;
              break;
            }
          }
          if(dk==1){
            System.out.println("Ko tim thay nha");
          }
          break;
        default:
          System.exit(0);
          break;
      }
    }
  }
  public static void menu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin n ngôi nhà ở Hà Nội");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin của n ngôi nhà đó.");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo trường địa chỉ và hiển thị thông tin sau khi sắp xếp.");
    System.out.println("4. Tìm kiếm nhà theo địa chỉ nhập vào.");
    System.out.println("5. Thoát.");
  }
  
}


Nguyễn Hữu Đạt [C1907L]

Ngày viết: 13:09 03/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
interface IHouse {
  public void input() ;
  public void display();
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
public class House implements IHouse{
  private String soNha;

  private String diaChi;

  private String loaiNha;

  public House(String soNha, String diaChi, String loaiNha) {
    this.soNha = soNha;
    this.diaChi = diaChi;
    this.loaiNha = loaiNha;
  }

  public String getSoNha() {
    return soNha;
  }

  public String getDiaChi() {
    return diaChi;
  }

  public String getLoaiNha() {
    return loaiNha;
  }

  public void setSoNha(String soNha) {
    this.soNha = soNha;
  }

  public void setDiaChi(String diaChi) {
    this.diaChi = diaChi;
  }

  public void setLoaiNha(String loaiNha) {
    this.loaiNha = loaiNha;
  }
  public House() {
  }
  @Override
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập số nhà: ?");
    soNha = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập địa chỉ: ?");
    diaChi = input.nextLine();
    System.out.println("Nhập loại nhà: ?");
    loaiNha = input.nextLine();
  }

  @Override
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "House{" + "soNha=" + soNha + ", diaChi=" + diaChi + ", loaiNha=" + loaiNha + '}';
  }
  
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house.hanoi;

import house.House;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
public class HaNoiHouse extends House {
    private String tenQuan;

  public HaNoiHouse(String tenQuan, String soNha, String diaChi, String loaiNha) {
    super(soNha, diaChi, loaiNha);
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  public HaNoiHouse(String tenQuan) {
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  HaNoiHouse() {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }

  public String getTenQuan() {
    return tenQuan;
  }

  public void setTenQuan(String tenQuan) {
    this.tenQuan = tenQuan;
  }

  @Override
  public void input() {
    super.input();
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao ten quan");
    tenQuan = inp.nextLine();//To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }

  @Override
  public void display() {
    super.display(); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "HaNoiHouse{" + "tenQuan=" + tenQuan + '}';
  }
   
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package house.hanoi;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Laptop88
 */
public class ManagerHouse {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int n = 0;
    HaNoiHouse[] HN = null;
    while(true){
      menu();
      System.out.print("Choose ");
      int choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          System.out.print("Nhập số ngôi nhà: ");
          n=Integer.parseInt(input.nextLine());
          HN = new HaNoiHouse[n];
          for(int i=0;i<n;i++){
            HN[i] = new HaNoiHouse();
            System.out.println("\nNhà Thứ: "+(i+1));
            HN[i].input();
          }
          break;
        case 2:
          for(int i=0;i<n;i++){
            System.out.println("\nNhà Thứ: "+(i+1));
            HN[i].display();
          }
          break;
        case 3:
          for(int i=0;i<n;i++){
            for(int j=0;j<n;j++){
              if(HN[i].getDiaChi().compareTo(HN[j].getDiaChi())<0){
                HaNoiHouse tmp = HN[i];
                HN[i]=HN[j];
                HN[j]=tmp;
              }
            }
          }
          
          System.out.println("Sau khi sap xep: ");
          for(int i=0;i<n;i++){
            System.out.println("\nNha thu "+(i+1));
            HN[i].display();
          }
          break;
        case 4:
          System.out.print("\nDia chi can tim: ");
          String find = input.nextLine();
          int dk=1;
          for(int i=0;i<n;i++){
            if(HN[i].getDiaChi().equals(find)){
              HN[i].display();
              dk=0;
              break;
            }
          }
          if(dk==1){
            System.out.println("Ko tim thay nha");
          }
          break;
        default:
          System.exit(0);
          break;
      }
    }
  }
  public static void menu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin n ngôi nhà ở Hà Nội");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin của n ngôi nhà đó.");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo trường địa chỉ và hiển thị thông tin sau khi sắp xếp.");
    System.out.println("4. Tìm kiếm nhà theo địa chỉ nhập vào.");
    System.out.println("5. Thoát.");
  }
  
}


Bài Tập Hôm Nay

Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!