IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Bài tập - Quản lý sách - Lập trình Java căn bản

Bài tập - Quản lý sách - Lập trình Java căn bản

by GokiSoft.com - 11:21 29/10/2021 3,882 Lượt Xem

Xây dựng menu chương trình như sau.

Menu :

1. Nhập thông tin sách

2. Hiển thị tất cả sách ra màn hình

3. Nhập thông tin tác giả

4. Tìm kiếm tất cả sách được viết bởi tác giả

5. Thoát

Choose : ???

Yêu cầu :

Thiết kế lớp đối tượng tác giả gồm các thuộc tính sau (Tên, tuổi, bút danh, ngày sinh, quê quán) 

- Chú ý : cài đặt tất cả các thuộc tính chỉ có thuộc tính đọc dữ liệu

- Tạo các hàm tạo ko đối và đầy đủ đối số

- Tạo phương thức nhập thông tin tác giả, và xem thông tin tác giả

- Chú ý : Mỗi tác giả có bút danh duy nhất, ko được phép nhập trùng lặp tên bút danh của tác giả

Thiết kế lớp book gồm các thuộc tín : Tên sách, ngày xuất bản, but danh

- Cài đặt get/set cho các thuộc tính, hàm tạo ko đối và đầy đủ tham số

- Tạo hàm nhập và xem thông tin sách

- Chú ý : Khi nhập tên bút danh của tác giả, nếu chưa tồn tại thì -> Xuất hiện màn hình nhập thông tin cho tác giả đó luôn.

Xây dựng từng chức năng chương trình

Khi người dùng chọn 1 : Hỏi người dùng nhập số sách cần thêm -> sau đó nhập thông tin cho từng quấn sách -> và lưa vào 1 list.

Khi người dùng chọn 2 : In tất cả thông tin quấn sách.

Khi người dùng chon 3 : Hỏi người dùng nhập số tác giả -> Nhập thông tin tác giả.

Khi người dùng chọn 4 : Hiển thị màn hình nhập bút danh cần tìm -> in ra quấn sach của tác giả đó

Khi người dùng chọn 5 : Thoát chương trình.

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) GokiSoft.com [Teacher]

Chia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:35 28/07/2021


#Utility.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11;

import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Utility {
  public static String convertDateToString(Date datetime) {
    SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd/mm/yyyy");
    
    return format.format(datetime);
  }
  
  public static Date convertStringToDate(String str) {
    SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd/mm/yyyy");
    
    try {
      return format.parse(str);
    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(Utility.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    return null;
  }
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static Scanner scan;
  
  public static void main(String[] args) {
    scan = new Scanner(System.in);
    
    int choose;

    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          DataMgr.getInstance().inputBook();
          break;
        case 2:
          DataMgr.getInstance().displayBook();
          break;
        case 3:
          DataMgr.getInstance().inputAuthor();
          break;
        case 4:
          DataMgr.getInstance().findBookByAuthor();
          break;
        case 5:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 5);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin sach");
    System.out.println("2. Hien thi");
    System.out.println("3. Nhap thong tin tac gia");
    System.out.println("4. Tim kiem theo tac gia");
    System.out.println("5. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }
}


#DataMgr.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import static lesson11.Main.scan;

/**
 * DataMgr -> chi can tao duy nhat 1 object -> tu class object DataMgr
 * DataMgr -> singleton
 * @author Diep.Tran
 */
public class DataMgr {
  List<Book> bookList;
  List<Author> authorList;
  
  static DataMgr instance = null;
  
  private DataMgr() {
    bookList = new ArrayList<>();
    authorList = new ArrayList<>();
  }
  
  public static DataMgr getInstance() {
    if(instance == null) {
      instance = new DataMgr();
    }
    return instance;
  }

  public List<Book> getBookList() {
    return bookList;
  }

  public void setBookList(List<Book> bookList) {
    this.bookList = bookList;
  }

  public List<Author> getAuthorList() {
    return authorList;
  }

  public void setAuthorList(List<Author> authorList) {
    this.authorList = authorList;
  }
  
  public void inputBook() {
    System.out.println("Nhap so sach can them: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Book book = new Book();
      book.input();
      
      bookList.add(book);
    }
  }

  public void displayBook() {
    System.out.println("============= Thong tin sach =============");
    
    bookList.forEach(book -> {
      book.display();
    });
  }

  public void inputAuthor() {
    System.out.println("Nhap so tac gia can them: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Author author = new Author();
      author.input();
      
      authorList.add(author);
    }
  }

  public void findBookByAuthor() {
    System.out.println("Tim quan sach cua tac gia: ");
    String nickname = scan.nextLine();
    
    for (Book book : bookList) {
      if(book.getNickname().equalsIgnoreCase(nickname)) {
        book.display();
      }
    }
  }
  
  public boolean checkExistAuthor(String nickname) {
    if(authorList.isEmpty()) return false;
    
    for (Author author : authorList) {
      if(author.getNickname().equalsIgnoreCase(nickname)) {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }
}


#Book.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11;

import java.util.Date;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Book {
  String bookName, nickname;
  Date publishDate;

  public Book() {
  }

  public Book(String bookName, String nickname, Date publishDate) {
    this.bookName = bookName;
    this.nickname = nickname;
    this.publishDate = publishDate;
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public String getNickname() {
    return nickname;
  }

  public void setNickname(String nickname) {
    this.nickname = nickname;
  }

  public Date getPublishDate() {
    return publishDate;
  }

  public void setPublishDate(Date publishDate) {
    this.publishDate = publishDate;
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Book -> Nhap ten sach: ");
    bookName = scan.nextLine();
    
    //Khi nhập tên bút danh của tác giả, nếu chưa tồn tại thì -> Xuất hiện màn hình nhập thông tin cho tác giả đó luôn.
    System.out.println("Book -> Nhap nickname: ");
    nickname = scan.nextLine();
    
    if(!DataMgr.getInstance().checkExistAuthor(nickname)) {
      //Nhap thong tin moi cho tac gia
      Author author = new Author(nickname);
      author.inputWithoutNickname();
      
      DataMgr.getInstance().authorList.add(author);
    }
    
    System.out.println("Book -> Nhap ngay xuat ban (dd/mm/YYYY): ");
    publishDate = Utility.convertStringToDate(scan.nextLine());
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "bookName=" + bookName + ", nickname=" + nickname + ", publishDate=" + Utility.convertDateToString(publishDate) + '}';
  }
}


#Author.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11;

import java.util.Date;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Author {
  String fullname, nickname,address;
  Date birthday;

  public Author() {
  }

  public Author(String fullname, String nickname, String address, Date birthday) {
    this.fullname = fullname;
    this.nickname = nickname;
    this.address = address;
    this.birthday = birthday;
  }

  public Author(String nickname) {
    this.nickname = nickname;
  }
  
  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public String getNickname() {
    return nickname;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public Date getBirthday() {
    return birthday;
  }
  
  public void inputWithoutNickname() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Author -> Nhap ten: ");
    fullname = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Author -> Nhap dia chi: ");
    address = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Author -> Nhap ngay sinh (dd/mm/YYYY): ");
    birthday = Utility.convertStringToDate(scan.nextLine());
  }
  
  public void input() {
    inputWithoutNickname();
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    //Mỗi tác giả có bút danh duy nhất, ko được phép nhập trùng lặp tên bút danh của tác giả
    System.out.println("Author -> Nhap nickname: ");
    while(true) {
      nickname = scan.nextLine();
      boolean exist = DataMgr.getInstance().checkExistAuthor(nickname);
      if(exist) {
        System.out.println("Author -> Nickname da ton tai -> vui long nhap moi: ");
      } else {
        break;
      }
    }
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Author{" + "fullname=" + fullname + ", nickname=" + nickname + ", address=" + address + ", birthday=" + Utility.convertDateToString(birthday) + '}';
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!