IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp
×

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C# Bài tập - Bài tập - Viết chương trình quản lý tiêm chủng Vacxin COVID-19 - Lập trình C Sharp nâng cao. Tools Import/Export JSON into Database C# - Nhập xuất JSON File vào CSDL C# - Quản lý sinh viên C# Chương trình quản lý sách C# - Book project C# Bài tập C Sharp - Chương trình quản lý cán bộ C# - C Sharp Bài tập - Chương trình quản lý Mèo C# (C Sharp) | Chương trình quản lý Cat C# (C Sharp)

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp
Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp

by GokiSoft.com - 10:00 14/10/2021 9,310 Lượt Xem

1. Tạo 1 lớp giao diện IInfor chứa hàm showInfor

2. Tạo lớp đối tượng People gồm các thuộc tính tên, tuổi, địa chỉ kế thừa từ lớp IInfor

- Tạo hàm input

Tạo lớp Car gồm các thuộc tính tên và màu -> kế thừa từ lớp IInfor

- Tạo hàm input

Viết code cho các lớp trên.

3. Trọng phương thức main của lớp Test tạo 2 đối tượng People và Car. 

- tạo phương thức như sau.

public static void showInfor(List<IInfor> a) -> hàm này hiển thị thông tin tất cả đối tượng.

Viết chương trình và sử dụng hàm showInfor trong phương thức main.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hùng Anh [community,C2009G]

Ngày viết: 10:26 14/10/2021


#Car.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson05.Exam
{
  class Car : IInfor
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }

    public Car()
    {
    }

    public Car(string name, string color)
    {
      Name = name;
      Color = color;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten xe: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap mau xe: ");
      Color = Console.ReadLine();
    }
    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("Ten xe: {0}, mau: {1}", Name, Color);
    }
  }
}


#IInfor.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson05.Exam
{
  interface IInfor
  {
    public void showInfor();
  }
}


#People.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson05.Exam
{
  class People : IInfor
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public People()
    {
    }

    public People(string name, int age, string address)
    {
      Name = name;
      Age = age;
      Address = address;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten: ");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tuoi: ");
      Age = Utility.ReadInt();

      Console.WriteLine("Nhap dia chi: ");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, tuoi: {1}, dia chi: {2}", Name, Age, Address);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lesson05.Exam
{
  class Program
  {
    static List<IInfor> inforList;
    static void Main(string[] args)
    {
      inforList = new List<IInfor>();
      int c;
      do
      {
        showMenu();
        c = Utility.ReadInt();
        switch(c)
        {
          case 1:
            InputPeople();
            break;
          case 2:
            InputCar();
            break;
          case 3:
            showInfor(inforList);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat!!!");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
            break;
        }
      } while (c != 4);
    }

    private static void showInfor(List<IInfor> a)
    {
      Console.WriteLine("======================================");
      Console.WriteLine("Tat ca thong tin: ");
      for(int i = 0; i < a.Count; i++)
      {
        a[i].showInfor();
      }
    }

    private static void InputCar()
    {
      Console.WriteLine("======================================");
      Console.WriteLine("Nhap so luong xe can them: ");
      int N = Utility.ReadInt();

      for(int i = 0; i < N; i++)
      {
        Car car = new Car();
        car.Input();

        inforList.Add(car);
      }
    }

    private static void InputPeople()
    {
      Console.WriteLine("======================================");
      Console.WriteLine("Nhap so luong nguoi can them: ");
      int n = Utility.ReadInt();

      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        People people = new People();
        people.Input();

        inforList.Add(people);
      }
    }

    static void showMenu()
    {
      Console.WriteLine("======================================");
      Console.WriteLine("1. Nhap thong tin nguoi mua");
      Console.WriteLine("2. Nhap thong tin xe");
      Console.WriteLine("3. Hien thi toan bo thong tin");
      Console.WriteLine("4. Thoat");
      Console.WriteLine("Chon: ");
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson05.Exam
{
  class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      int value;

      while (true)
      {
        try
        {
          value = int.Parse(Console.ReadLine());
          return value;
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
        }
      }
    }
  }
}


Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 10:22 14/10/2021


#Car.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Test
{
  class Car : IInfor
  {
    public Car()
    {
    }

    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }

    public Car(string name, string color)
    {
      Name = name;
      Color = color;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten xe:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Mau xe:");
      Color = Console.ReadLine();
    }
    public void ShowInfor()
    {
      Console.WriteLine("Ten xe: {0}, Mau xe: {1}", Name, Color);
    }
  }
}


#IInfor.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Test
{
  interface IInfor
  {
    public void ShowInfor();
  }
}


#People .cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Test.Utils;

namespace Test
{
  class People : IInfor
  {
    public string FullName { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public People()
    {
    }

    public People(string fullName, int age, string address)
    {
      FullName = fullName;
      Age = age;
      Address = address;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ho va ten:");
      FullName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi:");
      Age = Utility.ReadInt();
      Console.WriteLine("Nhap dia chi:");
      Address = Console.ReadLine();
    }

    public void ShowInfor()
    {
      Console.WriteLine("Full Name: {0}, Age: {1}, Address: {2}", FullName, Age, Address);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<IInfor> infors = new List<IInfor>();
      People people = new People();
      Car car = new Car();

      people.Input();
      infors.Add(people);
      car.Input();
      infors.Add(car);

      ShowInfor(infors);

    }

    private static void ShowInfor(List<IInfor> infors)
    {
      foreach(var item in infors)
      {
        item.ShowInfor();
      } 
    }
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 14:10 10/10/2021


#Car.cs


using System;

namespace _1505
{
  internal class Car : IInfor
  {
    public string name, color;
    public Car()
    {

    }

    public Car(string name, string color)
    {
      this.name = name;
      this.color = color;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap name : ");
      this.name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap color : ");
      this.color = Console.ReadLine();
    }
    public void showInfor()
    {
      System.Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Car{" + "name=" + name + ", color=" + color + '}';
    }
  }
}


#IInfor.cs


namespace _1505
{
  internal interface IInfor
  {
    public void showInfor();
  }
}


#People .cs


using System;

namespace _1505
{
  internal class People : IInfor
  {
    public string name, address;
    public int age;

    public People()
    {
    }

    public People(string name, int age, string address)
    {
      this.name = name;
      this.age = age;
      this.address = address;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap name : ");
      this.name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap age : ");
      this.age = Utility.ReadInt();
      Console.WriteLine("nhap address : ");
      this.address = Console.ReadLine();
    }

    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "People{" + "name=" + name + ", age=" + age + ", address=" + address + '}';
    }
  }
}


#Test.cs


using System.Collections.Generic;

namespace _1505
{
  internal class Test
  {
    public static void showInfor(List<IInfor> infor)
    {
      System.Console.WriteLine("-----------------------");
      foreach (var item in infor)
      {
        item.showInfor();
        System.Console.WriteLine("-----------------------");
      }
    }

    private static void Main(string[] args)
    {
      List<IInfor> infor = new List<IInfor>();
      People people = new People();
      Car car = new Car();

      people.input();
      car.input();

      infor.Add(people);
      infor.Add(car);
      showInfor(infor);
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;

namespace _1505
{
  internal class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      int integer = 0;
      while (true)
      {
        try
        {
          integer = int.Parse(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return integer;
    }
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 14:10 10/10/2021


#Car.cs


using System;

namespace _1505
{
  internal class Car : IInfor
  {
    public string name, color;
    public Car()
    {

    }

    public Car(string name, string color)
    {
      this.name = name;
      this.color = color;
    }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap name : ");
      this.name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap color : ");
      this.color = Console.ReadLine();
    }
    public void showInfor()
    {
      System.Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Car{" + "name=" + name + ", color=" + color + '}';
    }
  }
}


#IInfor.cs


namespace _1505
{
  internal interface IInfor
  {
    public void showInfor();
  }
}


#People .cs


using System;

namespace _1505
{
  internal class People : IInfor
  {
    public string name, address;
    public int age;

    public People()
    {
    }

    public People(string name, int age, string address)
    {
      this.name = name;
      this.age = age;
      this.address = address;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("nhap name : ");
      this.name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap age : ");
      this.age = Utility.ReadInt();
      Console.WriteLine("nhap address : ");
      this.address = Console.ReadLine();
    }

    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "People{" + "name=" + name + ", age=" + age + ", address=" + address + '}';
    }
  }
}


#Test.cs


using System.Collections.Generic;

namespace _1505
{
  internal class Test
  {
    public static void showInfor(List<IInfor> infor)
    {
      System.Console.WriteLine("-----------------------");
      foreach (var item in infor)
      {
        item.showInfor();
        System.Console.WriteLine("-----------------------");
      }
    }

    private static void Main(string[] args)
    {
      List<IInfor> infor = new List<IInfor>();
      People people = new People();
      Car car = new Car();

      people.input();
      car.input();

      infor.Add(people);
      infor.Add(car);
      showInfor(infor);
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;

namespace _1505
{
  internal class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      int integer = 0;
      while (true)
      {
        try
        {
          integer = int.Parse(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return integer;
    }
  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 16:34 05/10/2021


#Car.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ExTestCSharp
{
  class Car : IInfor
  {
    public string Name { get; private set; }
    public string Color { get; private set; }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Name:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Color:");
      Color = Console.ReadLine();

    }
    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("Car:");
      Console.WriteLine("\tName: {0}\n\tColor: {1}", Name, Color);
    }
  }
}


#IInfor.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ExTestCSharp
{
  interface IInfor
  {
    void showInfor();
  }
}


#People.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ExTestCSharp
{
  class People : IInfor
  {
    public string Name { get; private set; }
    public int Age { get; private set; }
    public string Address { get; private set; }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Name:");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Age:");
      Age = Utility.ReadInt();
      Console.WriteLine("Enter Address:");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("Student:");
      Console.WriteLine("\tName: {0}\n\tAge: {1}\n\tAddress: {2}", Name, Age, Address);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ExTestCSharp
{
  class Program
  {
    public static List<IInfor> info = new List<IInfor>();

    public static void showInfor(List<IInfor> a)
    {
      foreach (IInfor i in a)
      {
        i.showInfor();
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      People p = new People();
      p.input();
      //p.showInfor();
      info.Add(p);
      Car c = new Car();
      c.input();
      //c.showInfor();
      info.Add(c);

      showInfor(info);
    }
  }
}


#Utility.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ExTestCSharp
{
  class Utility
  {
    public static int ReadInt()
    {
      string str = Console.ReadLine();
      bool check()
      {
        try { int.Parse(str); }
        catch (Exception)
        {
          Console.WriteLine("Input is not a number");
          return false;
        }
        return true;
      }
      while (!check())
      {
        str = Console.ReadLine();
      }
      
      return int.Parse(str);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!