IMG-LOGO
Trang Chủ C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp
×

Lý Thuyết

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C#

Bài Tập

Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp Bài tập - Xây dựng chương trình quản lý sức khoẻ - Lập trình C#

Examination & Test

[Assignment] Bài tập ôn luyên tổng quát C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp
Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp

by GokiSoft.com - 14:20 28/05/2021 7,020 Lượt Xem

1. Tạo 1 lớp giao diện IInfor chứa hàm showInfor

2. Tạo lớp đối tượng People gồm các thuộc tính tên, tuổi, địa chỉ kế thừa từ lớp IInfor

- Tạo hàm input

Tạo lớp Car gồm các thuộc tính tên và màu -> kế thừa từ lớp IInfor

- Tạo hàm input

Viết code cho các lớp trên.

3. Trọng phương thức main của lớp Test tạo 2 đối tượng People và Car. 

- tạo phương thức như sau.

public static void showInfor(List<IInfor> a) -> hàm này hiển thị thông tin tất cả đối tượng.

Viết chương trình và sử dụng hàm showInfor trong phương thức main.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 14:38 29/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Examination_test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<IInfor> a = new List<IInfor>(); 
      Car c = new Car();
      People p = new People();
      c.input();
      p.input();
      a.Add(c);
      a.Add(p);
      show(a);
    }
    public static void show(List<IInfor> a) {
      foreach (IInfor i in a) {
        i.showinfor();
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Examination_test
{
  interface IInfor
  {
    void showinfor();
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Examination_test
{
    class People : IInfor
  {
    public String Ten { set; get; }
    public int tuoi { set; get; }
    public String diachi { set; get; }
    public People() { }
    public void input() {
      Console.WriteLine("Nhap ten ");
      Ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi");
      tuoi = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap dia chi");
      diachi = Console.ReadLine();
    }

    public void showinfor()
    {
      Console.WriteLine(Ten + "/" + tuoi + "/" + diachi);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Examination_test
{
  class Car:IInfor
  {
    public String ten { set; get; }
    public String mau { set; get; }
    public Car() { }
    public void input() {
      Console.WriteLine("Nhap ten xe:");
      ten = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap mau xe");
      mau = Console.ReadLine();
    }

    public void showinfor()
    {
      Console.WriteLine(ten + "||" + mau);
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:58 29/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson7.Exam
{
  class People : IShowInfor
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Address { get; set; }

    public People (){ }


    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap thong tin nguoi");
      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tuoi:");
      Age = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap dia chi:");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public void ShowInfor()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Tuoi: {1}, Dia chi: {2}", Name, Age, Address);
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:58 29/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lesson7.Exam
{
  class Car : IShowInfor
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }

    public Car() { }


    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap thong tin xe");
      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      Name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap mau:");
      Color = Console.ReadLine();
    }
    public void ShowInfor()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Mau: {1}", Name, Color);
    }
  }
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:58 29/05/2021using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Lesson7.Exam
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<IShowInfor> ShowInfoList = new List<IShowInfor>();
      Car car = new Car();
      
      car.Input();
      ShowInfoList.Add(car);

      People people = new People();
      people.Input();
      ShowInfoList.Add(people);

      ShowInfo(ShowInfoList);
     
    }

    public static void ShowInfo(List<IShowInfor> ShowInfoList)
    {
      foreach(IShowInfor ishow in ShowInfoList)
      {
        ishow.ShowInfor();
      }
    }
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 17:14 28/05/2021


#Car.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1505
{
  class Car : IInfor
  {
    public string name { get; set; }
    public string color { get; set; }

    public Car()
    {

    }

    public Car(string name, string color)
    {
      this.name = name;
      this.color = color;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap thong tin xe:");
      Console.WriteLine("Nhap ten xe:");
      name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap mau xe:");
      color = Console.ReadLine();
    }

    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Mau: {1}", name, color);
    }
  }
}


#IInfor.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1505
{
  interface IInfor
  {
    public void showInfor()
    {

    }
  }
}


#People.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace bai1505
{
  class People : IInfor
  {
    public string name { get; set; }
    public int age { get; set; }
    public string address { get; set; }

    public People()
    {

    }

    public People(string name, int age, string address)
    {
      this.name = name;
      this.age = age;
      this.address = address;
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap thong tin nguoi:");
      Console.WriteLine("Nhap ten:");
      name = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Nhap tuoi:");
      age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Nhap dia chi:");
      address = Console.ReadLine();
    }

    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("Ten: {0}, Tuoi: {1}, Dia chi: {2}", name, age, address);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using bai1505;
using System.Collections.Generic;
namespace bai1505
{
  class Program
  {
    static Car car = new Car();
    static People people = new People();
    static List<IInfor> inforList = new List<IInfor>();
    static void Main(string[] args)
    {
      people.input();
      car.input();

      inforList.Add(people);
      inforList.Add(car);

      showInfor(inforList);

    }

    public static void showInfor(List<IInfor> a)
    {
      foreach (var item in a)
      {
        item.showInfor();
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!