IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp
× 1) Xây dựng dự án Hello World trong C# - C Sharp 2) Viết chương trình ax + b = 0 bằng C#, C Sharp 3) Nhập và hiển thị thông tin sinh viên - Console trong C# 4) In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C# 5) Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# 6) In dãy Fibonacci trong C# - Tìm dãy số Fibonacci - Lập trình C# - Loop trong C# 7) Hiển thị hình tam giác - Lập trình C# - Loop trong C# 8) Viêt chương trình cho FlowChart - Lập trình C# - Tìm hiểu if else trong C# 9) Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong # 10) Tính tổng số chắc & Tổng số lẻ trong chuỗi - Lập Trình C# - Array Trong C# 11) Chương trình quản lý công nhân - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP 12) Chương trình nhập xuất dữ liệu điểm thi - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP 13) Chương trình quản lý sản phẩm - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp - Làm quen OOP 14) Chương trình quản lý sách - Develop Book Project - Lập Trình C# - OOP trong C# - C Sharp 15) Chương trình quản lý khách sạn - Develop Hotel Project - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 16) 1000 Bài tập lập trình C# - Lập trình C# - Lập Trình C Sharp 17) Chương trình quản lý sản phẩm - Product - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 18. Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp 19) Bài tập ôn luyện OOP + Interface trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 20) Viết chương trình quản lý sinh viên + delegate & event trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 21) Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 22) Ôn tập OOP - Table - Trong C# - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 23) Chương trình quản lý sinh viên C# + Import/Export JSON + File - Lập Trình C# - Lập Trình C Sharp 24) Chường trình quản lý sở thú - Lập trình C# - Lập trình C Sharp

Examination & Test - Lập trình C# - Lập trình C Sharp

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 18:29 10/07/2020 2,550 Lượt Xem

1. Tạo 1 lớp giao diện IInfor chứa hàm showInfor

2. Tạo lớp đối tượng People gồm các thuộc tính tên, tuổi, địa chỉ kế thừa từ lớp IInfor

- Tạo hàm input

Tạo lớp Car gồm các thuộc tính tên và màu -> kế thừa từ lớp IInfor

- Tạo hàm input

Viết code cho các lớp trên.

3. Trọng phương thức main của lớp Test tạo 2 đối tượng People và Car. 

- tạo phương thức như sau.

public static void showInfor(List<IInfor> a) -> hàm này hiển thị thông tin tất cả đối tượng.

Viết chương trình và sử dụng hàm showInfor trong phương thức main.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 21:50 12/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Interface
{
  class Program
  {

    public static void showInfor(List<IInfor> a)
    {
      for (int i = 0; i < a.Count; i++) {
        a[i].showInfor();
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      List<IInfor> a = new List<IInfor>();
      People p = new People();
      Car c = new Car();
      p.input();
      c.input();
      a.Add(p);
      a.Add(c);
      showInfor(a);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Interface
{
  interface IInfor
  {
    public void showInfor();
    
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Text;

namespace Interface
{
  class People : IInfor
  {
    public int Age { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public string Name { get; set; }
   
    public void input(){
      Console.WriteLine("Enter person name : ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter person age : ");
      Age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Enter person address : ");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public void showInfor() {
      Console.WriteLine("Person name : {0} , age : {1} , address : {2}",Name,Age,Address);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Interface
{
  class Car : IInfor
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public void showInfor() {
      Console.WriteLine("Car name : {0} , color : {1}.", Name, Color);
    }
    public void input() {
      Console.WriteLine("Enter car name : ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter car color : ");
      Color = Console.ReadLine();
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 15:57 11/07/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<IInfor> tmp = new List<IInfor>();
      People pp = new People();
      Car car = new Car();
      pp.input();
      car.input();
      tmp.Add(pp);
      tmp.Add(car);
      showInfor(tmp);
    }
    public static void showInfor(List<IInfor> a)
    {
      foreach (IInfor infor in a)
      {
        infor.showInfor();
      }
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  interface IInfor
  {
    void showInfor();
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class People : IInfor
  {
    public string Name { get; set; }
    public int Age{ get; set; }
    public string Address{ get; set; }
    public People()
    {

    }
    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("Name = {0}, Age = {1}, Address = {2}",Name,Age,Address);
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Insert Name: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert Age: ");
      Age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Insert Address: ");
      Address = Console.ReadLine();
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Car : IInfor
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Color { get; set; }
    public Car()
    {

    }
    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("Name = {0}, Color = {1}", Name, Color);
    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Insert Name: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Insert Color: ");
      Color = Console.ReadLine();
    }
  }
}


Trần Anh Quân [T1907A]

Ngày viết: 23:40 28/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Examination
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People people = new People();
      Car car = new Car();
      List<infor> a = new List<infor>();
      people.input();
      a.Add(people);
      car.Input();
      a.Add(car);
      car.Input();
      foreach (infor inn in a)
      {
        inn.Showinfor();
      }

    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Examination
{
  public interface infor
  {
    void Showinfor();


  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Examination
{
  class People : infor
  {


    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Address { get; set; }
    public People()
    {

    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap tuoi");
      Age = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap dia chi");
      Address = Console.ReadLine();
    }
    public void Showinfor()
    {
      Console.WriteLine("{0},{1},{2},", Name, Age, Address);
    }

  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Examination
{
  class Car : infor
  {
    public string Name { get; set; }
    public string ColorCar { get; set; }

    public Car()
    {

    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Nhap ten Car");
      Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ColorCar");
      Console.ReadLine();
    }
    public void Showinfor()
    {
      Console.WriteLine("{0},{1},", Name, ColorCar);
    }

  }
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 16:18 28/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace InterfacePeople
{
  class Car:IInfor
  {
    public string name { get; set; }
    public string color { get; set; }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("Car:");

      Console.Write("enter name of car: ");
      name = Console.ReadLine();
      Console.Write("enter color of car: ");
      color = Console.ReadLine();
    }
    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("Car:");
      Console.WriteLine("Name: {0}", name);
      Console.WriteLine("Color: {0}", color);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace InterfacePeople
{
  class People : IInfor
  {
    public string name { get; set; }
    public int age { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public People()
    {

    }

    public void input()
    {
      Console.WriteLine("People:");

      Console.Write("enter youe name: ");
      name = Console.ReadLine();
      Console.Write("enter your age: ");
      age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("enter your address : ");
      address = Console.ReadLine();
    }
    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("People:");
      Console.WriteLine("Name: {0}", name);
      Console.WriteLine("Age: {0}", age);
      Console.WriteLine("Address: {0}", address);
    }
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace InterfacePeople
{
  interface IInfor
  {
    void showInfor();
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;

namespace InterfacePeople
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
      List<IInfor> inferList = new List<IInfor>();
      People people = new People();
      Car car = new Car();
      people.input();
      car.input();
      inferList.Add(people);
      inferList.Add(car);

      showInfor(inferList);
      
    }

    public static void showInfor(List<IInfor> a)
    {
      foreach (IInfor infor in a)
      {
        infor.showInfor();
      }
    }
  }
  }Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 17:40 27/05/2020


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ExaminationTest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      People peole = new People();
      Car car = new Car();
      peole.input();
      car.input();
      List<IInfor> listInfor = new List<IInfor>();
      listInfor.Add(peole);
      listInfor.Add(car);
      showInfor(listInfor);
    }
    static void showInfor(List<IInfor> listInfor)
    {
      foreach (var item in listInfor)
      {
        item.showInfor();
      }
    }
  }
}


#People.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;

namespace ExaminationTest
{
  class People : IInfor
  {
    public string name { get; set; }
    public int age { get; set; }
    public string address { get; set; }
    public void input()
    {
      Console.WriteLine("=================");
      Console.Write("Enter name: ");
      name = Console.ReadLine();
      Console.Write("Enter age: ");
      age = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter address: ");
      address = Console.ReadLine();
    }
    public void showInfor()
    {
      Console.WriteLine("================");
      Console.WriteLine("Name: {0} \nAge: {1} \nAddress: {2}", name, age, address);
    }
  }
}


#IInfor.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ExaminationTest
{
  interface IInfor
  {
    void showInfor();
  }
}


#Car.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ExaminationTest
{
  class Car : IInfor
  {
    public string nameCar { get; set; }
    public string colorCar { get; set; }
    public void input()
    {
      Console.Write("Enter nameCar: ");
      nameCar = Console.ReadLine();
      Console.Write("Enter colorCar: ");
      colorCar = Console.ReadLine();
    }
    void IInfor.showInfor()
    {
      Console.WriteLine("nameCar: {0} \ncolorCar: {1}", nameCar, colorCar);
    }
  }
}


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!