IMG-LOGO
Trang Chủ Java Basic Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic
×

Gợi Ý & Mục Lục

[Java Core] - Lộ trình học Java Basic tới Java Advanced

Lý Thuyết

001 - Hướng dẫn cài đặt môi trường 002 - Hướng dẫn tạo dự án Hello World 003 - Khai báo biến & Toán tử trong Java 004 - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java 01. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Java- lập trình Java 02. Hướng dẫn tạo dự án Java đầu tiên - lập trình Java căn bản 03. Khai báo biến & toán tử trong Java - Lập trình Java căn bản 04. Tìm hiểu về if, else, witch trong lập trình Java 05. Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản 06. Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản 08. Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản 07. Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản 09. Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản 10. Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản BT01. Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java BT02. Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java BT03. Bài tập ôn luyện lập trình OOP & Interface - Lập trình Java BT04. Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản BT05. Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản BT06. chương trình quản lý thuế và giá oto - lập trình java BT07. Tạo chương trình TIVI bằng java - Lập trình java BT08. bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java BT09. Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản

Bài Tập

Java Basic- Tạo dự án đầu tiên & phát hành dự án Java Basic- Nhập xuất java - Scanner trong java Java Basic- Kiểm tra số chẵn và lẻ - mệnh đề điều kiên if - else trong java Java Basic- Giải phương trình bậc 2 trong java Java Basic- Ôn luyện về vòng lặp for, while, do-while trong java Java Basic- Loop - for, while, do - while >> Quản lý thông tin sinh viên Tổng hợp bài tập ôn luyện kiến thức java căn bản - java core Java Basic- Tổng hợp các bài tập ôn luyện java căn bản phần 2 Java Basic- Bài tập ôn luyện mảng - array trong java Java Basic- In chuỗi ngược String in java Java Basic- Tổng hợp bài tập ôn luyện ngoại lên trong java - Exception in java Java Basic- OOP - Chu vi và diện hình hình tròn & hình chữ nhật Java Basic- OOP - Tạo máy tính cơ bản calculator trong java Java Basic- OOP - quản lý sách trong java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú Java basic- OOP - căn bản - Tổng hợp ví dụ lập trính hướng đổi tượng trong java - mới bắt đầu với OOP Java basic- OOP - căn bản - tổng hợp các bài tập OOP căn bản trong java Java Basic- OOP - Interface - Hình chữ nhật trong java Java Basic- OOP - căn bản - quản lý sách bằng java Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút Java basic- Overview - phân tích thiết kế lớp đối tượng trong java Java basic- Overview - Chương trình quản lý bãi đỗ xe java - nâng cao tay nghề lập trình Quản lý phòng tập GYM - Java basic In chuỗi Fibonaci Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing Quản lý phòng tập GYM - Java Swing Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng Java Basic - Tìm dãy số nguyên tố trong mảng Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP Quản Lí Cán Bộ

Examination & Test

Java basic- Test 30 phút - Lập trình hướng đối tượng java Java basic- Test 60 phút - tổng hợp kiến thức java căn bản Java basic- Assignment - Quản lý sách Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi Examination & Test >> OOP + Đa hình trong java - hình chữ nhật - Hình tròn Examination & Test >> Quản lý sách OOP + Java Examination & Test >> Quản lý xe trên các địa bạn + java basic Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic
Examination & TestExa >> Interface trong java >> Java basic

by GokiSoft.com - 15:56 21/09/2021 3,319 Lượt Xem

1. Tạo 1 lớp giao diện IInfor chứa hàm showInfor

2. Tạo lớp đối tượng People gồm các thuộc tính tên, tuổi, địa chỉ kế thừa từ lớp IInfor

- Tạo hàm input

Tạo lớp Car gồm các thuộc tính tên và màu -> kế thừa từ lớp IInfor

- Tạo hàm input

Viết code cho các lớp trên.

3. Trọng phương thức main của lớp Test tạo 2 đối tượng People và Car. 

- tạo phương thức như sau.

public static void showInfor(ArrayList<IInfor> a) -> hàm này hiển thị thông tin tất cả đối tượng.

Viết chương trình và sử dụng hàm showInfor trong phương thức main.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Việt Hoàng [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 20:48 21/09/2021


#Car.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Info;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class Car implements Info {
  private String name ;
  private String color;
  
  public Car(){
    
  }
  public Car(String name, String color){
    this.name = name;
    this.color = color;
  }
  public String getName(){
    return this.name;
  }
  public String getColor(){
    return this.color;
  }
  public void setName(String name){
    this.name = name;
  }
  public void setColor(String color){
    this.color = color;
  }
  public void input(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter name :");
    String name = sc.nextLine();
    System.out.println("Enter color :");
    String color = sc.nextLine();
    setName(name);
    setColor(color);
  }
  @Override
   public void showInfo(){
     System.out.println("Name :" + this.getName()
               + ", Color :" + this.getColor());
   }
}


#Info.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Info;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public interface Info {

  public void showInfo();
}


#People.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Info;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class People implements Info {

  private String name;
  private int age;
  private String address;

  public People() {

  }

  public People(String name, int age, String address) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.address = address;
  }

  public String getName() {
    return this.name;
  }

  public int getAge() {
    return this.age;
  }

  public String getAddress() {
    return this.address;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public void input() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter name :");
    String name = sc.nextLine();
    System.out.println("Enter Age :");
    int age = sc.nextInt();
    System.out.println("Enter address :");
    String address = sc.nextLine();
    setName(name);
    setAge(age);
    setAddress(address);
  }

  @Override
  public void showInfo() {
    System.out.println("Name :" + this.getName()
        + ", Age :" + this.getAge()
        + ", Address :" + this.getAddress());
  }
;

}


#test.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Info;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class test {
  public static void showInfo(ArrayList<Info> a) {
//    ArrayList<Info> = new ArrayList<>();
//    System.out.println(a);
  }
  public static void main(String[] args) {
    
  }
}


Hoàng Thiện Thanh [community,AAHN-C2009G]

Ngày viết: 18:45 21/09/2021


#Car.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test30;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author anhoa
 */
public class Car implements IInfor{
  private String name;
  private String color;
  
  public Car(){
    
  }
  
  public Car(String name, String color){
    this.name = name;
    this.color = color;
  }
  
  public void setName(String name){
    this.name = name;
  }
  
  public void setColor(String color){
    this.color = color;
  }
  
  public void input(){
    System.out.println("Please enter input for new Car: ");
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String name = sc.nextLine();
    sc = new Scanner(System.in);
    String color = sc.nextLine();
    
    setName(name);
    setColor(color);
  }
  
  @Override
  public String toString(){
    return "[Name: " + name + ", Color: " + color + "]";
  }
  
  @Override
  public void showInfor(){
    System.out.println("Name: " + this.name);
    System.out.println("Color: " + this.color);
  }
}


#IInfor.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test30;

/**
 *
 * @author anhoa
 */
public interface IInfor {
  void showInfor();
}


#People.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test30;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author anhoa
 */
public class People implements IInfor{
  private String name;
  private int age;
  private String address;
  
  public People(){
    
  }
  
  public People(String name, int age, String address){
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.address = address;
  }
  
  public String getName(){
    return this.name;
  }
  
  public int getAge(){
    return this.age;
  }
  
  public String getAddress(){
    return this.address;
  }
  
  public void setName(String name){
    this.name = name;
  }
  
  public void setAge(int age){
    this.age = age;
  }
  
  public void setAddress(String address){
    this.address = address;
  }
  
  public void input(){
    System.out.println("Please enter input for new People:");
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    String name = sc.nextLine();
    sc = new Scanner(System.in);
    int age = sc.nextInt();
    sc = new Scanner(System.in);
    String address = sc.nextLine();
    
    //new People(name, age, address);
    setName(name);
    setAge(age);
    setAddress(address);
  }
  
  @Override
  public String toString(){
    return "[Name: " + name + ", Age: " + age + ", Address: " + address + "]";
  }
  
  @Override
  public void showInfor(){
    System.out.println("Name: " + this.name);
    System.out.println("Age: " + this.age);
    System.out.println("Address: " + this.address);
  }
}


#Test30.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package test30;

import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author anhoa
 */
public class Test30 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    People entityA = new People();
    Car entityB = new Car();
    
    entityA.input();
    entityB.input();
    ArrayList<IInfor> all = new ArrayList<>();
    all.add(entityA);
    all.add(entityB);
    showInfor(all);
  }
  public static void showInfor(ArrayList<IInfor> a){
    System.out.println(a);
  };
  
}


Nam20021608 [community]

Ngày viết: 17:44 21/09/2021

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:36 31/08/2021

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;


public class Test {
public static void main(String [] args) {
People people = new People();
Car car = new Car();
ArrayList<People> peoples = new ArrayList<>();
people.input();
peoples.add(people);
ArrayList<Car> cars = new ArrayList<>();
car.input();
cars.add(car);
for(People people1 : peoples) {
System.out.println(people1.showInfor());
}
for(Car car1 : cars) {
System.out.println(car1.showInfor());
}


}

}

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:35 31/08/2021import java.util.Scanner;

public class Car implements IInfor {
  private String tenXe;
  private String mau;

  public Car() {
  }

  public Car(String tenXe, String mau) {
    this.tenXe = tenXe;
    this.mau = mau;
  }

  public Scanner getScanner() {
    return new Scanner(System.in);
  }
  public String getTenXe() {
    return tenXe;
  }

  public void setTenXe(String tenXe) {
    this.tenXe = tenXe;
  }

  public String getMau() {
    return mau;
  }

  public void setMau(String mau) {
    this.mau = mau;
  }
  public void input() {
    System.out.println("Nhap ten xe");
    this.tenXe = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Nhap mau");
    this.mau = getScanner().nextLine();
  }

  @Override
  public String showInfor() {
    return String.format("Ten xe: %s, Mau xe: %s",this.tenXe,this.mau);
  }
}


Bài Tập Hôm Nay

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!