IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C#

[Examination] C# - Chương trình quản lý đội thi TechWiz toàn cầu Apptech Ấn Độ - C#

by GokiSoft.com - 15:56 28/10/2021 4,583 Lượt Xem

Trong cuộc thi Techwiz toàn cầu do Aptech Ấn Độ tổ chức. Có rất nhiều các đội ở các trung tâm Aptech trên toàn cầu cùng tham gia. Bạn được yêu cầu viết chương trình quản lý thông tin đội chơi và thông tin dự án của từng đội.

Yêu cầu:

1) Tạo lớp đối tượng Project gồm các trường thông tin: string name (tên đề tài), string projectType: Nhóm dự án (group chỉ nhận 3 giá trị là Development & Design Website, Website Developer, Application Developer) - 1 điểm

2) Tạo lớp đối tượng Group gồm các thuộc tính: string name (tên nhóm), string center: tên trung tâm aptech, project (kiểu dữ liệu là Project) - 1 điểm

Viết getter/setter cho tất cả các thuộc tính của lớp đối tượng - 1 điểm

Viết hàm Input, Display của đối tượng trên - 2 điểm

Tạo class Program có chưa 1 method Main. Yêu cầu khai báo mảng List<Group> groupList. Yêu cầu nhập vào ngẫu nhiên N nhóm (N có giá trị từ 2 tới 10) - 5 điểm

Tạo 1 delegate như sau

delegate void ShowInfor();

Khai báo 1 đối tượng delegate ShowInfor -> Thực hiện quản lý tất cả các phương thức Display() của tất cả các đối tượng Project trong đối tượng này. Yêu cầu gọi thực thi delegate vừa được tạo ra.  - 5 điểmBình luậnPhân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!