IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp

[Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp

by GokiSoft.com - 15:29 16/10/2021 1,783 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu thiết kế chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech như sau.

Yêu cầu thiết kế các class object

1. Device -> Gồm các thuộc tính tên thiết bị, mã thiết bị, ngày mua

2. PC kế thừa từ Device

3. Laptop kế thừa từ Device

Viết getter/setter, hàm tạo và phương thức Nhập và Xem thông tin.

Tạo 1 lớp Test viết yêu cầu sau:

Tao 1 function đặt tên là static int CountDevice(List<Device> deviceList, string type) -> Trả về số thiết bị cần xem (type nhận các giá trị: PC -> trả về số PC trong mảng deviceList, Laptop -> trả về số Laptop trong mảng deviceList)

Trong phương thức Main -> Tạo ngẫu nhiên N thiết bị PC & Laptop yêu cầu sử dụng phương thức CountDevice trên để đếm số PC và Laptop.

Bình luậnPhân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!