IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp

[Examination] Kiểm tra 30 phút - Chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech Việt Nam - Lập trình C# - Khoá học lập trình C Sharp

by GokiSoft.com - 15:29 16/10/2021 1,778 Lượt Xem

Bạn được yêu cầu thiết kế chương trình quản lý thiết bị phòng lab cho trường Aptech như sau.

Yêu cầu thiết kế các class object

1. Device -> Gồm các thuộc tính tên thiết bị, mã thiết bị, ngày mua

2. PC kế thừa từ Device

3. Laptop kế thừa từ Device

Viết getter/setter, hàm tạo và phương thức Nhập và Xem thông tin.

Tạo 1 lớp Test viết yêu cầu sau:

Tao 1 function đặt tên là static int CountDevice(List<Device> deviceList, string type) -> Trả về số thiết bị cần xem (type nhận các giá trị: PC -> trả về số PC trong mảng deviceList, Laptop -> trả về số Laptop trong mảng deviceList)

Trong phương thức Main -> Tạo ngẫu nhiên N thiết bị PC & Laptop yêu cầu sử dụng phương thức CountDevice trên để đếm số PC và Laptop.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hoàng Hiệp [community,C2010G]

Ngày viết: 11:45 04/10/2021

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;


class Test

{

    static void Main(string[] args)

    {


        List<Main.Device> devices = new List<Main.Device>();


        Console.WriteLine("Nhap so thiet bi: ");

        int N = int.Parse(Console.ReadLine());

        for (int i = 0; i < N; i++)

        {

            Main.Device a = new Device();

            a.Input();

            devices[i] = a;

        }        Console.WriteLine("Number of Laptop = {0}", CountDevice(devices, "Laptop"));

        Console.WriteLine("Number of PC = {0}", CountDevice(devices, "PC"));

    }


    static int CountDevice(List<Device> deviceList, string type)

    {

        int count = 0;

        Device device = new Device();

        for (int i = 0; i < deviceList.Count; i++)

        {


            if (type == device.ID)

            {

                count++;

            }

        }

        return count;


    }

}

using System;
using Utils;

namespace Main
{
    public abstract class Device
    {
        
            public string Ten { get; set; }
            public int Ma { get; set; }
            public string Date { get; set; }

        public Device()
        {
        }

        public Device(string ten, int ma, string date)
        {
            Ten = ten;
            Ma = ma;
            Date = date;
        }

        public void Input()
        {
            Console.WriteLine("Nhap ten: ");
            Ten = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("Nhap Ma: ");
            Ma = Utility.ReadInt();

            Console.WriteLine("Nhap ngay mua: ");
            Date = Console.ReadLine();
        }

        public void Display()
        {
            Console.WriteLine("Ten: {0}, Ma: {1}, Date: {2}", Ten, Ma, Date);
        }
    }

    public class PC : Device
    {
        public PC()
        {}

        public PC(string name, string id, string date) : base(name, ma, date)
        { }

        public override void Input()
        {
            base.Input();
        }

        public override void Display()
        {
            base.Display();
        }
    }

    public class Laptop : Device
    {
        public Laptop()
        {}
        public Laptop(string name, string id, string date) : base(name, id, date)
        {

        }

        public override void Input()
        {
            base.Input();
        }

        public override void Display()
        {
            base.Display();
        }
    }

    public class Device
    {
        public List<Device> DeviceList { get; set;  }
    }

    public static int CountDevice(List<Device> deviceList, string type)
}

PHẠM VĂN LIÊM [C2010G]

Ngày viết: 11:28 04/10/2021


#Laptop.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Exam
{
  class Laptop : Device
  {
    public Laptop()
    {

    }
    public override string MName()
    {
      return "Laptop";
    }
    public Laptop(string name, string roll, string date) : base(name, roll, date)
    {

    }

    public override void Input()
    {
      base.Input();
    }

    public override void Display()
    {
      base.Display();
    }
  }
}


#PC.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Exam
{
  class PC : Device
  {
    public override string MName()
    {
      return "PC";
    }
    public PC()
    {

    }

    public PC(string name, string roll, string date) :base(name, roll, date) {
    
    }

    public override void Input()
    {
      base.Input();
    }

    public override void Display()
    {
      base.Display();
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Exam
{
  class Program
  {
    static List<Device> deviceList = new List<Device>();
    static void Main(string[] args)
    {
      int choose;
      do
      {
        Console.WriteLine("1:Nhap device pc.");
        Console.WriteLine("2:Nhap device lap top.");
        Console.WriteLine("3:Nhap device tim.");
        Console.WriteLine("4:Thoat.");
        while(true)
        {
          try
          {
            choose = int.Parse(Console.ReadLine());
            return;
          } catch
          {
            Console.WriteLine("Vui long nhap lai");
          }
        }
        switch(choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Ban muon nhap bao nhieu thiet bi PC");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
              Device pc = new PC();
              pc.Input();
              deviceList.Add(pc);
            }
            break;
          case 2:
            Console.WriteLine("Ban muon nhap bao nhieu thiet bi Laptop");
            int k = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              Device lt = new Laptop();
              lt.Input();
              deviceList.Add(lt);
            }
            break;
          case 3:
            int input;
            string device;
            do
            {
              Console.WriteLine("1:Xem device Pc");
              Console.WriteLine("2:Xem device laptop");
              input = int.Parse(Console.ReadLine());
              switch(input)
              {
                case 1:
                  device = "PC";
                  break;
                case 2:
                  device = "Laptop";
                  break;
                default:
                  Console.WriteLine("Please input again!");
                  break;
              }
            } while(input != 1 && input != 2);
            CountDevice(deviceList, device);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Thoat");
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Please input again!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }

    static int CountDevice(List<Device> deviceList, string type)
    {
      int count = 0;
      foreach (Device x in deviceList)
      {
        if (x.MName === type)
        {
          count++;
        }
      }
      return count;
    }
  }
}


#Device.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Exam
{
  
  public abstract class Device
  {
    public abstract string MName();
    
    public string nameDevice { get; set; }
    public string rollDevice { get; set; }
    public string dateBuy { get; set; }

    public Device()
    {

    }

    public Device(string name, string roll, string date)
    {
      this.nameDevice = name;
      this.rollDevice = roll;
      this.dateBuy = date;
    }

    public virtual void Input()
    {
      Console.WriteLine("NHap ten device");
      nameDevice = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ma thiet bi");
      rollDevice = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Nhap ngay mua");
      dateBuy = Console.ReadLine();
    }

    public virtual void Display()
    {
      Console.WriteLine("Name Device: {0}, Roll: {1}, dateBuy: {2}", nameDevice, rollDevice, dateBuy);
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!