IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp [Examination] Thi thực hành môn C# - C Sharp

[Examination] Thi thực hành môn C# - C Sharp

by GokiSoft.com - 09:40 01/11/2021 10,146 Lượt Xem

Thời Gian Thi: 14h40 - 15h40

Muộn 1 phút trừ 0.5 điểm 

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 20:29 28/10/2021


#Contact.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace BT1564_Exam_Csharp_
{
  class Contact
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Phone { get; set; }

    public Contact()
    {
    }

    public Contact(string name, string phone)
    {
      Name = name;
      Phone = phone;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Name: ");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter PhoneNumber: ");
      Phone = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("{0} \t {1}", Name, Phone);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections;

namespace BT1564_Exam_Csharp_
{
  class Program
  {
    static Hashtable ht = new Hashtable();
    delegate void SwitchCase();
    static void Main(string[] args)
    {
      
      SwitchCase[] options = { addContact, FindByName,Display,Exit };
      int choose;

      do {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(choose > 0 && choose <= options.Length)
        {
          options[choose - 1]();
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Choose Wrong!!!");
        }
      } while (choose != options.Length);
    }

    private static void addContact()
    {
      
      Console.WriteLine("Input n person:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for(int i = 0; i < n; i++) {
        Contact c = new Contact();
        c.Input();
        ht.Add(c.Name,c.Phone);
      }
    }

    private static void FindByName()
    {
      
      Console.WriteLine("Input name need search: ");
      string checkname = Console.ReadLine();
      foreach (DictionaryEntry item in ht)
      {
        if( checkname.Equals(item.Key))
        {
          Console.WriteLine("");
          Console.WriteLine("This search: Name is {0} \t Phone number:{1}", item.Key, item.Value);
        }
      }
    }

    private static void Display()
    {
      Console.WriteLine("\t Address Book \t");
      Console.WriteLine("Contact Name \t Phone number");
      foreach (DictionaryEntry item in ht)
      {
        Console.WriteLine("{0} \t {1}" ,item.Key,item.Value);
      }
    }

    private static void Exit()
    {
      Console.WriteLine("Exit program!!!");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Add new contact");
      Console.WriteLine("2. Find a contact by name");
      Console.WriteLine("3. Display contacts");
      Console.WriteLine("4. Exit");

    }
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 19:45 28/10/2021


#Contact.cs


using System;

namespace _1564
{
  internal class Contact
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Phone { get; set; }

    public Contact()
    {
    }

    public Contact(string name, string phone)
    {
      Name = name;
      Phone = phone;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("nhap name");
      Name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("nhap phone");
      Phone = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine(this);
    }

    public void Display2()
    {
      Console.WriteLine(Name+"\t"+Phone);
    }

    public override string ToString()
    {
      return "Contact{" + "Name=" + Name + ", Phone=" + Phone + '}';
    }
  }
}


#ContactManager.cs


using lib;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace _1564
{
  internal class ContactManager
  {
    private static Dictionary<string, Contact> contactManager = new Dictionary<string, Contact>();

    private static void Main(string[] args)
    {
      SwitchCase[] menu = { ShowMenu, Add, Find, Display, Utility.Exist };
      Utility.Menu(menu);
    }

    private static void Add()
    {
      Contact contact = new Contact();
      contact.Input();
      contactManager.Add(contact.Name, contact);
    }

    private static void Find()
    {
      Console.WriteLine("nhap name cua contact");
      string name = Console.ReadLine();
      if (contactManager.ContainsKey(name))
      {
        contactManager[name].Display();
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Not found");
      }
    }

    private static void Display()
    {
      Console.WriteLine("\tAddress Book");
      Console.WriteLine("Contact Name Phone number");
      foreach (var item in contactManager)
      {
        item.Value.Display2();
      }
    }

    private static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine(
      "o 1. Add new contact\n" +
      "o 2. Find a contact by name\n" +
      "o 3. Display contacts\n" +
      "o 4. Exit");
    }
  }
}


#Utility.cs


using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.IO;

namespace lib
{
  internal delegate void SwitchCase();

  internal class Utility
  {
    public static void Menu(SwitchCase[] menu)
    {
      int choose;
      while (true)
      {
        menu[0]();
        choose = Utility.ReadInt();
        if (choose <= menu.Length)
        {
          menu[choose]();
        }
        else Console.WriteLine("Dau vao khong hop le! ");
      }
    }

    public static void Exist()
    {
      Environment.Exit(0);
    }

    public static int ReadInt()
    {
      int integer;
      while (true)
      {
        try
        {
          integer = int.Parse(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return integer;
    }

    public static float ReadFloat()
    {
      float _float;
      while (true)
      {
        try
        {
          _float = float.Parse(System.Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return _float;
    }

    public static DateTime ReadDate()
    {
      DateTime date;
      while (true)
      {
        try
        {
          date = ConvertDateTime(Console.ReadLine());
          break;
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.Write("du lieu dau vao khong hop le, nhap lai : ");
        }
      }
      return date;
    }

    public static string ConvertDateTime(DateTime myDate)
    {
      return myDate.ToString("dd-MM-yyyy");
    }

    public static DateTime ConvertDateTime(string str)
    {
      return DateTime.ParseExact(str, "dd-MM-yyyy", System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
    }

    public static T ReadfileJson<T>(string path)
    {
      return JsonConvert.DeserializeObject<T>(System.IO.File.ReadAllText(path));
    }

    public static void SavefileJson(object obj, string path)
    {
      System.IO.File.WriteAllText(path, JsonConvert.SerializeObject(obj));
      Console.WriteLine("save file json is success!");
    }

    public static void SaveObject(object serialize, string path)
    {
      using (Stream stream = File.Open(path, FileMode.Create))
      {
        new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter().Serialize(stream, serialize);
        Console.WriteLine("save file object is success!");
      }
    }

    public static object ReadObject(string path)
    {
      using (Stream stream = File.Open(path, FileMode.Open))
      {
        return new System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter().Deserialize(stream);
      }
    }

    public static void directoryCreate(string path)
    {
      string directoryPath = path;

      DirectoryInfo directory = new DirectoryInfo(directoryPath);

      if (!directory.Exists)
      {
        directory.Create();
      }

      Console.WriteLine("Create directory {0} is success!", directory.Name);
    }
  }
}


Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:10 28/10/2021


#Contact.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Test1
{
  class Contact
  {
    public string ContactName { get; set; }
    public string PhoneNumber { get; set; }
    public Contact () { }

    public Contact(string contactName, string phoneNumber)
    {
      ContactName = contactName;
      PhoneNumber = phoneNumber;
    }
    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter Contact Name:");
      ContactName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Enter Phone Number:");
      PhoneNumber = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Contact Name: {0}, Phone Number: {1}", ContactName, PhoneNumber);
    }
  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Test1
{
  class Program
  {
    delegate void SwitchCase();
    public static List<Contact> ContactList = new List<Contact>();
    static void Main(string[] args)
    {
      
      int choose;
      SwitchCase[] options = { AddNewContact, FindByName, Display, Exit };
      do
      {
        ShowMenu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        if(choose >0 && choose <= options.Length)
        {
          options[choose - 1]();
        }
      } while (choose != options.Length);
    }

    private static void Exit()
    {
      Console.WriteLine("Exit!!!");
    }

    private static void Display()
    {
      foreach(Contact contact in ContactList)
      {
        contact.Display();
      }
    }

    private static void FindByName()
    {
      Console.WriteLine("Enter Name Find:");
      string nameFind = Console.ReadLine();
      int count = 0;
      foreach(Contact contact in ContactList)
      {
        if(contact.ContactName == nameFind)
        {
          count++;
          contact.Display();
        }
      }
      if(count > 0)
      {
        Console.WriteLine("Tong so nguoi tim duoc {0}", count);
      } else
      {
        Console.WriteLine("{0} dose not exist", nameFind);
      }
    }

    private static void AddNewContact()
    {
      Console.WriteLine("Enter Number of Contact:");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      for(int i = 0; i < n; i++)
      {
        Contact contact = new Contact();
        contact.Input();
        ContactList.Add(contact);
      }
    }

    private static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Add new contact");
      Console.WriteLine("2. Find a contact by name");
      Console.WriteLine("3. Display contacts");
      Console.WriteLine("4. Exit");
      Console.WriteLine("Choose:");
    }
  }
}


Nguyễn Hùng Anh [community,C2009G]

Ngày viết: 11:09 28/10/2021


#Contact.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Bt1564
{
  class Contact
  {
    public string Fullname { get; set; }
    public string Phone { get; set; }

    public Contact()
    {
    }

    public Contact(string fullname, string phone)
    {
      Fullname = fullname;
      Phone = phone;
    }

    public void Input()
    {
      Console.WriteLine("Enter name: ");
      Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter phone number: ");
      Phone = Console.ReadLine();
    }

    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("{0}\t{1}", Fullname, Phone);
    }

  }
}


#Program.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Bt1564
{
  delegate void SwitchCase();
  class Program
  {
    static List<Contact> contactList;
    static void Main(string[] args)
    {
      contactList = new List<Contact>();
      SwitchCase[] options = { Input, FindByName, Display, ExitProgram };
      int c;
      
      do
      {
        ShowMenu();
        c = int.Parse(Console.ReadLine());

        if(c > 0 && c <= options.Length)
        {
          options[c - 1]();
        } else
        {
          Console.WriteLine("Nhap sai!!!");
        }
      } while (c != 4);
    }

    private static void Input()
    {
      Contact contact = new Contact();
      contact.Input();

      contactList.Add(contact);
    }

    private static void FindByName()
    {
      Console.WriteLine("Enter name: ");
      string name = Console.ReadLine();

      foreach(Contact contact in contactList)
      {
        if(contact.Fullname == name)
        {
          Console.WriteLine("Contact Name \t Phone Number");
          contact.Display();
          break;
        }
      }
      Console.WriteLine("Not found!!!");
    }

    private static void Display()
    {
      Console.WriteLine("\tAddress Book");
      Console.WriteLine("Contact Name \t Phone Number");
      foreach(Contact contact in contactList)
      {
        contact.Display();
      }
    }

    private static void ExitProgram()
    {
      Console.WriteLine("Exit program!!!");
    }

    static void ShowMenu()
    {
      Console.WriteLine("1. Add new contact");
      Console.WriteLine("2. Find a contact by name");
      Console.WriteLine("3. Display contacts");
      Console.WriteLine("4. Exit");
      Console.WriteLine("Choose: ");
    }
  }
}


Nguyen Trung Kien [C2010G]

Ngày viết: 10:14 18/10/2021


#Contact.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Collections;

namespace Lession04
{
  class Contact
  {
    public Hashtable Add(Hashtable hashtable)
    {
      Contactmanager cont = new Contactmanager();

      Console.WriteLine("Enter FullName: ");
      cont.Fullname = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Enter PhoneNumber: ");
      cont.Phonenumber = Console.ReadLine();

      hashtable.Add(cont.Fullname, cont.Phonenumber);

      return hashtable;
    }
    public void Display(Hashtable hashtable)
    {
      ICollection key = hashtable.Keys;
      Console.WriteLine("\t\tAddress Book\t");
      Console.WriteLine("\tContactName\t\tPhone");
      foreach (String s in key)
      {
        Console.WriteLine("\t" + s + "\t\t\t" + hashtable[s]);
      }
    }
    public Hashtable Seach(Hashtable hashtable)
    {
      Console.WriteLine("Enter Name Sach: ");
      String name = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("\n\tContatName\t\tPhone");
      int flag = 0;
      ICollection key = hashtable.Keys;
      foreach (string s in key)
      {
        if (s.Equals(name))
        {
          Console.WriteLine("\t" + s + "\t\t\t" + hashtable[s]);
          flag = 1;
        }
      }
      if (flag == 0)
      {
        Console.WriteLine("Name not found");
      }

      return hashtable;
    }

  }
}


#Contactmanager.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Lession04
{
  class Contactmanager
  {
    public String Fullname { get; set; }
    public String Phonenumber { get; set; }

    public Contactmanager()
    {

    }
    public Contactmanager(string fullname, string phonenumber)
    {
      Fullname = fullname;
      Phonenumber = phonenumber;
    }
    
  }

}


#Program.cs


using System;
using System.Collections;

namespace Lession04
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Hashtable hashtable = new Hashtable();
      int choose;
      do
      {
        Menu();
        choose = int.Parse(Console.ReadLine());
        switch (choose)
        {
          case 1:
            Console.WriteLine("Enter number contact :");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
              Console.WriteLine("Contact {0}", i+1);
              new Contact().Add(hashtable);
            }
            break;
          case 2:
            new Contact().Seach(hashtable);
            break;
          case 3:
            new Contact().Display(hashtable);
            break;
          case 4:
            Console.WriteLine("Exit!!!!");
            break;
        }
      } while (choose != 4);
    }
    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("1. Add new contact");
      Console.WriteLine("2. Find a contact by name");
      Console.WriteLine("3. Display contacts");
      Console.WriteLine("4. Exit");

    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!