IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Fibonacci trong PHP - Lập Trình PHP - Khoá học lập trình PHP

Fibonacci trong PHP - Lập Trình PHP - Khoá học lập trình PHP

by GokiSoft.com - 09:44 23/04/2021 8,343 Lượt Xem

Cho dãy Fibonaci như sau

F(0) = 1;

F(1) = 1;

F(n) = F(n-1) + F(n-2);

Dùng đệ quy có nhớ và không nhớ in ra 10 phần tử của dãy Fibonaci

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 08:45 28/04/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Fibonaci</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<!-- Basic -->
<?php
	$f0 = $f1 = 1;
	$num = 10;

	//B1. Dung cach thong thuong
	echo "<h3>Day Fibonaci (C1)</h3><br/>";
	echo "$f0 $f1";
	for ($i=0; $i < $num - 2; $i++) {
		$fn = $f0 + $f1;
		echo " $fn";
		$f0 = $f1;
		$f1 = $fn;
	}

	//B2. In day Fibonaci.
	//Tinh so fibonaci tai vi tri thu $n -> De quy khong nho.
	$count = 0;
	function fibonaci($n) {
		if($n == 0 || $n == 1) return 1;
		global $count;
		$count++;
		return fibonaci($n - 1) + fibonaci($n - 2);
	}
	//fibonaci(0) -> 1, fibonaci(1) -> 1
	//fibonaci(2) = fibonaci(1) + fibonaci(0) = 1 + 1 = 2
	//fibonaci(3) = fibonaci(2) + fibonaci(1)
	//			 = fibonaci(1) + fibonaci(0) + 1
	//			 = 1 + 1 + 1 = 3
	//fibonaci(4) = fibonaci(3) + fibonaci(2)
	//			 = fibonaci(2) + fibonaci(1) + fibonaci(1) + fibonaci(0)
	//			 = fibonaci(1) + fibonaci(0) + 1 + 1 + 1
	//			 = 1 + 1 + 3 = 5

	echo "<h3>Day Fibonaci (C2)</h3><br/>";
	for ($i=0; $i < $num; $i++) {
		$f = fibonaci($i);
		echo "$f ";
	}
	echo "<br/>count = $count<br/>";

	//B2: In day Fibonaci -> Su dung de quy co nho
	$data = [1, 1]; //fibonaci(0) = 1, fibonaci(1) = 1
	$count = 0;
	function fibonaci2($n) {
		global $count, $data;
		if(isset($data[$n])) return $data[$n];
		$count++;
		$s = fibonaci2($n - 1) + fibonaci2($n - 2);
		$data[$n] = $s;
		// echo "$n - $s<br/>";
		return $s;
	}
	// var_dump($data);
	echo "<h3>Day Fibonaci (C3)</h3><br/>";
	for ($i=0; $i < $num; $i++) {
		$f = fibonaci2($i);
		echo "$f ";
	}
	echo "<br/>count = $count<br/>";
?>
</body>
</html>


Nguyen Trung Kien [community,C2010G]

Ngày viết: 11:03 23/04/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Fibonacci</title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
	<?php
		function Fibonacci($n){
			$num1 = 0;
			$num2 = 1;
			$counter = 0;
			$series = '';

			while ($counter < $n) {
				$series.=$num1;
				if($counter < ($n-1)){
					$series.=', ';
				}
				$num3 = $num1 + $num2;
				$num1 = $num2;
				$num2 = $num3;
				$counter++;
			}
			return $series;

		}
		$num = 10;
		
		$Fibonacci_series = Fibonacci($num);
		echo $Fibonacci_series;
		
	?>
	
		</form>		
	</div>

</body>
</html>


Nguyễn Hoàng Hiệp [community,C2010G]

Ngày viết: 10:48 23/04/2021

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Fibonanci</title>

<meta charset="utf-8">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="">

<script type="text/javascript"></script>

</head>

<body>

<?php


function Fibonacci($n){

$f0=1;

$f1=1;

$fn=1;

if ($n<0) {

return -1;}

else if($n==1||$n==1){

return $n;


}


else{

for ($i=2; $i <$n ; $i++) { 

$f0=$f1;

$f1=$fn;

$fn=$f0+$f1;

}

}

return $fn;

}

 print('10 số đầu tiên của dãy fibonacci là: ');

    for($i = 0; $i < 10; $i++){

        echo(Fibonacci($i)." ");

    }

    print"<br/>";    function Fibonacci2($n){

        if($n < 0){

            return -1;

        }else if($n == 0 ||$n == 1 ){

            return $n;

        }else{

            return Fibonacci2($n - 1) + Fibonacci2($n - 2);

        }

    }


 print('10 số đầu tiên của dãy fibonacci là: ');

    for($i = 0; $i < 10; $i++){

        echo(Fibonacci2($i)." ");

    }

    print"<br/>";  ?>

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 12:34 01/07/2020<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Fibonacci</title>
</head>
<body>

	<?php
	    function fibonaci($n)
	    {
	    	 $f0 = 0 ;
	    	 $f1 = 1 ;
	    	 $fn = 1 ;

	    	 if ($n < 0)
	    	 {
	    	 	return -1;
	    	 }
	    	 else if ($n == 0 || $n == 1)
	    	 {
	    	 	return $n;
	    	 }
	    	 else
	    	 {
	    	 	for ($i = 2 ; $i < $n ; $i++)
	    	 	{
	    	 		$f0 = $f1;
	    	 		$f1 = $fn;
	    	 		$fn = $f0 + $f1;
	    	 	}
	    	 }
	    	 return $fn;

	    }

	    print ('10 so dau tien day fibonacci la');
	    for($i = 0 ; $i < 10 ; $i++)
	    {
	    	  echo(fibonaci($i)." ");
	    }
	    print "<br/>";


	    function Fibonacci2($n)
	    {
	    	if ($n < 0)
	    	{
	    		return -1;
	    	}
	    	else if ($n == 0 || $n == 1)
	    	{
	    		return $n;
	    	}
	    	else
	    	{
	    		return Fibonacci2($n-1) + Fibonacci2($n-2);
	    	}
	    }

	    print ("10 so dau tien :");
	    for ($i = 0 ; $i < 10 ; $i++)
	    {
	    	print (Fibonacci2($i)."");
	    }
	?>

</body>
</html>


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 22:20 16/06/2020<?php 
  //Không dùng phương pháp đệ quy
  function Fibonacci($n){
    $f0 = 0;
    $f1 = 1;
    $fn = 1;
    
    if($n < 0){
      return -1;
    }else if($n == 0 || $n == 1){
      return $n;
    }else{
      for($i = 2; $i < $n; $i++){
        $f0 = $f1;
        $f1 = $fn;
        $fn = $f0 + $f1;
      }
    }
    return $fn;
  }
  print('10 số đầu tiên của dãy fibonacci là: ');
  for($i = 0; $i < 10; $i++){
    echo(Fibonacci($i)." ");
  }
  print"<br/>";
  //Dùng phương pháp đệ quy
  function Fibonacci2($n){
    if($n < 0){
      return -1;
    }else if($n == 0 ||$n == 1 ){
      return $n;
    }else{
      return Fibonacci2($n - 1) + Fibonacci2($n - 2);
    }
  }
  print("10 số đầu tiên của dãy fibonacci là: ");
    for($i = 0; $i < 10; $i++){
      print(Fibonacci2($i)." ");
    }

 ?>
 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
 	<title>Fibonacci IN PHP</title>
 </head>
 <body>
 
 </body>
 </html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!