IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Form đăng ký tài khoản bằng PHP - Form PHP

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 08:54 12/06/2020


#formDangKi.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
	 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
	 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

	<div class="container">
		
		<form action="FuntionRegister.php" method="POST">
			 <div class="form-group">
  			<label for="UserName">UserName</label>
  			<input type="UserName" class="form-control" name="UserName">
 			</div>
			 <div class="form-group">
  			<label for="email">Email</label>
  			<input type="email" class="form-control" name="email">
 			</div>
 			<div class="form-group">
  			 <label for="pwd">Password:</label>
  		<input type="password" class="form-control" name="password">
		 	</div>
		 	<button type="submit" class="btn btn-primary">Register	</button>
		 	
		</form>
	</div>
</body>
</html>


#FuntionRegister.php


<?php

if(!empty($_POST)){
	$username = $_POST['UserName'];
	$email = $_POST['email'];
	$pass = $_POST['password'];

	echo $username.'-'.$email.'-'.$pass;
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 15:11 10/06/2020
  <?php
  // lay du lieu qua method : Post
 //  $hoten = $email= $password = '';
  // if (!empty($_POST)) {
  //   $hoten = $_POST.['Username'];
  //   $email = $_POST.['email'];
  //   $password = $_POST.['password'];

  //   echo 'name: '.$hoten.'email: '.$email.'pass: '.$password;
  // }
    // lay du lieu qua method: Get
  if (! empty($_GET)) {
    $hoten = $_GET.['username'];
    $email = $_GET.['email'];
    $password = $_GET.['password'];

    echo 'name: '.$hoten.'email: '.$email.'pass: '.$password;

  }
  
  ?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <style media="screen">
    .container {
      border: 1px solid red;
      margin-top: 30px;
    }
    .btn {
      width: 100px;
      background-color: rgb(111, 214, 216);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
 
      <!-- method: get => $_GET => du lieu se duoc hien len url -->
      <!-- method: post => $_POST => du lieu se duoc an -->

    <form method="$_GET" >
      <div class="form-group">
        <label for="user">Username : </label>
        <input type="text" name="Username" class="form-control" placeholder="Enter User name" id="user"
        value="<?=$hoten?>">
        
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="email">Email:</label>
        <input type="email" name="email" class="form-control" placeholder="Enter email" id="email">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="pwd">Password:</label>
        <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Enter password" id="pwd">
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </form>
  </div>
</body>


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 23:46 09/06/2020<?php
    var_dump($_GET);

if(isset($GET['fullname'])){
	$fullname = $_POST['fullname'];
	$address = $_POST['address'];
	$email = $_POST['email'];

	echo ' Fullname :';
	echo $fullname;
	echo '</br>';

	echo ' Address :';
	echo $address;
	echo '</br>';

	echo ' Email :';
	echo $email;
	echo '</br>';
}
  ?><!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Registration From</title>
	<meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	
  
  <form method="$_POST" action="form.php">
    <div class="form-group">
    	<label for="UserName">User Name :</label>
    	<input type="text" class="form-control" id="UserName" placeholder="Enter User Name" name="UserName">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="text" class="form-control" id="email" placeholder="Enter Email" name="email">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="Password">Password:</label>
      <input type="text" class="form-control" id="Password" placeholder="Enter Password" name="Password">
    </div>
    <button class="btn btn-success">Register</button>
  </form>
</body>
</html>


hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 16:27 09/06/2020	<?php 
	var_dump($_POST);

	$fullname = $_POST['fullname'];
	$email = $_POST['email'];
	$address = $_POST['address'];

	echo 'Fullname :';
	echo $fullname;
	echo '</br>';

	echo 'Email :';
	echo $email;
	echo '</br>';

	echo 'Address :';
	echo $address;
	echo '</br>';
	 ?><!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
	<title>Form</title>
</head>
<body>
  <div class="container-fluid">
  	<form method="POST" action="welcome.php">
  	<div class = "form-group">
  		<label for ="fullname">Fullname:</label>
  		<input class="form-control"type="text" name="fullname" placeholder="Enter fullname">
  	</div>
  	<div class = "form-group">
  		<label for ="email">Email:</label>
  		<input type="text" class="form-control" name="email" placeholder="Enter Email">
  	</div>
  	<div class = "form-group">
  		<label for ="address">Address:</label>
  		<input type="text" class="form-control" name="address" placeholder="Enter Address">
  	</div>
  	<button class="btn btn-success">Register</button>
  </form>
  </div>
</body>
</html>


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 20:54 08/06/2020<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <title>Input detail Information</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<style media="screen">
 .container{
  border: 1px solid blue;

 }
 .top{
  width: 102.6%;
  color: #EEEEEE;
  background-color: #4267b2;
  float: left;
  font-size: 20px;
  height: 50px;
  margin-left: -1.3%;
  margin-bottom: 10px;
  line-height: 50px;
  padding-left: 1.5%;
 }
</style>
 </head>
 <body>
  <div class="container">
 <div class="top">
  Input detail Informati
 </div>
 <form action="http://localhost/php/inputInfor.php">
  <div class="form-group">
   <label for="usr">Username : </label>
   <input type="text" name="Username" class="form-control" id="usr">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="pwd">Email : </label>
   <input type="email" name="Email" class="form-control" id="email">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="pwd">Password : </label>
   <input type="password" name="Password" class="form-control" id="pwd">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default">Register</button>
 </form>
</div>

 </body>
</html><!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Input detail Information</title>
 </head>
 <body>
  <dialog open>
   Username : <?php echo $_GET["Username"]; ?><br>
   Email : <?php echo $_GET["Email"]; ?><br>
   Password : <?php echo $_GET["Password"]; ?><br>
</dialog>
 </body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!