IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL

Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL

by GokiSoft.com - 15:14 05/05/2021 13,340 Lượt Xem

Viết form đăng ký tài khoản người dùng như hình sau (input.php)

Khi người dùng click vào register => Nếu tên người dùng là @tên bạn & mật khẩu có giá trị là 123.

Hiển thị trang welcome.php hiển thị tất cả thông tin người dùng vừa đăng ký.

Ví dụ:

Tên Tài Khoảngokisoft
Email[email protected]
Mật Khẩu123456 (edit)

Khi người dùng click vào edit thì hiển thị thông tin ra trang input.php => cho phép sửa lại các thông tin đó.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyen Tuan Anh [T1907A]

Ngày viết: 15:57 10/06/2020


#input.php


<?php
$username = '';
$email = '';
$password = '';
if (isset($_POST['username'])) {
	$username = $_POST['username'];
}
if (isset($_POST['email'])) {
	$email = $_POST['email'];
}
if (isset($_POST['password'])) {
	$password = $_POST['password'];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Input</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
</head>
<style type="text/css">
	.cp-text{ color: rgba(0,0,0,.7); text-shadow: 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.1); text-align: center;}
</style>
<body>
	<div class="container">
		<div class="col-md-8">
			<form method="POST" action="welcome.php">
				<div class="form-group">
					<label for="username">User Name</label>
					<input type="type" class="form-control" id="username" name="username" placeholder="Enter Username" value="<?=$username?>">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
					<input type="email" class="form-control" id="email" name ="email"aria-describedby="emailHelp" placeholder="Enter email" value="<?=$email?>">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label for="exampleInputPassword1">Password</label>
					<input type="password" class="form-control" id="password" name ="password"placeholder="Password" value="<?=$password?>">
				</div>
				<button type="submit" class="btn btn-primary">Register</button>
			</form>
		</div>
	</div>

	<footer>
		<p class="cp-text">
			© Copyright 2020 Nguyễn Tuấn Anh. D00558.
		</p>
	</footer>
</body>
</html>


#welcome.php


<?php
$username1 = '';
$email = '';
$password = '';
if (isset($_POST['username'])) {
	$username1 = $_POST['username'];
}
if (isset($_POST['email'])) {
	$email = $_POST['email'];
}
if (isset($_POST['password'])) {
	$password = $_POST['password'];
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Welcome to learn PHP</title>
	<meta charset="utf-8">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" crossorigin="anonymous">
	<style type="text/css">
		.cp-text{ color: rgba(0,0,0,.7); text-shadow: 0 1px rgba(255, 255, 255, 0.1); text-align: center;}
	</style>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="col-md-6">
			<table class="table table-bordered ">
				<tbody>
					<tr>
						<td>Tên Tài Khoản</td>
						<td><?=$username1?></td>
					</tr>
					<tr>
						<td >Email</td>
						<td ><?=$email?></td>
					</tr>
					<tr>
						<td >Mật Khẩu</td>
						<td ><?=$password?> <span><form method="POST" action="input.php">
						<input type="hidden" name="username" value="<?=$username1?>">
						<input type="hidden" name="email" value="<?=$email?>">
						<input type="hidden" name="password" value="<?=$password?>">
						<button type="submit" class="button btn-primary">
							Edit
						</button></span>
						</form></td>
					</tr>
					
					
				</tbody>
				
			</table>
		</div>
		
	</div>
	<footer>
		<p class="cp-text">
			© Copyright 2020 Nguyễn Tuấn Anh. D00558.
		</p>
	</footer>
	
</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!