IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL

Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL

by GokiSoft.com - 15:14 05/05/2021 13,327 Lượt Xem

Viết form đăng ký tài khoản người dùng như hình sau (input.php)

Khi người dùng click vào register => Nếu tên người dùng là @tên bạn & mật khẩu có giá trị là 123.

Hiển thị trang welcome.php hiển thị tất cả thông tin người dùng vừa đăng ký.

Ví dụ:

Tên Tài Khoảngokisoft
Email[email protected]
Mật Khẩu123456 (edit)

Khi người dùng click vào edit thì hiển thị thông tin ra trang input.php => cho phép sửa lại các thông tin đó.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 10:05 12/06/2020<?php 
$Name = $Email = $Password = '';
if (!empty($_GET)) {
 if (isset($_GET['fullname'])) {
  $Name = $_GET['fullname'];
 }
 if (isset($_GET['email'])) {
  $Email = $_GET['email'];
 }
 if (isset($_GET['password'])) {
  $Password = $_GET['password'];
 }
}
 ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
  <table>
  	<tr>
  		<th>Ho Va Ten</th>
  		<th>Email</th>
  		<th> Password</th>
  	</tr>
  	<tr>
  		<td><?= $Name?></td>
  		<td><?= $Email?></td>
  		<td><?= $Password?><a href= "index.php" style="color: red">(edit)</a></td>
  	</tr>
  </table>
</body>
</html><?php 
$Name = $Email = $Password = '';
if (!empty($_POST)) {
	$Name = $_POST['fullname'];
	$Email = $_POST['email'];
	$Password = $_POST['password'];
	if($Password == '123' && $Name == 'Hoang Duy Minh')
    	{

    		header('Location: welcome.php'.'?fullname='.$Name .'&email='.$Email.'&password='.$Password);

    	}
}

 ?>
	<!DOCTYPE html>
	<html>
	<head>
		<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

		<!-- jQuery library -->
		<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

		<!-- Popper JS -->
		<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
		<title></title>
	</head>
	<body>
	 <form method="POST" action="">
	 	<div class="panel-body">
	 	<div class="form-group">
			<label for="usr"> User Name:</label>
			<input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name ="fullname">
		</div>
		<div class="form-group">
			<label for="usr"> Email:</label>
			<input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name = "email">
		</div>
		<div class="form-group">
			<label for="usr"> Password:</label>
			<input required="true" type="password" class="form-control" id="usr" name ="password">
		</div>
		<button class="btn btn-success">Regitser</button>
	 </div>
	 </form>
	</body>
	</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!