IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL

Form đăng ký tài khoản người dùng - Registation Form trong PHP - Lập trình PHP - Lập Trình PHP MySQL

by GokiSoft.com - 15:14 05/05/2021 13,329 Lượt Xem

Viết form đăng ký tài khoản người dùng như hình sau (input.php)

Khi người dùng click vào register => Nếu tên người dùng là @tên bạn & mật khẩu có giá trị là 123.

Hiển thị trang welcome.php hiển thị tất cả thông tin người dùng vừa đăng ký.

Ví dụ:

Tên Tài Khoảngokisoft
Email[email protected]
Mật Khẩu123456 (edit)

Khi người dùng click vào edit thì hiển thị thông tin ra trang input.php => cho phép sửa lại các thông tin đó.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Trần Mạnh Dũng [T1907A]

Ngày viết: 20:04 22/06/2020<?php
  $Username = $Email = $Password = '';

  
  	if(isset($_POST['username'])){
  		$Username = $_POST['username'];
  	}
  	if(isset($_POST['email'])){
  		$Email = $_POST['email'];
  	}
  	if(isset($_POST['password'])){
  		$Password = $_POST['password'];
  	}
  
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>To be con to niu</title>
	<style type="text/css">
		table ,td, th{
			border: 1px solid black;
			border-collapse: collapse;
			background: yellow;
		}
		td , th{
			padding: 10px;
		}
	</style>
</head>
<body>
	<table>
		<tr>
			<td>Tên Tài Khoản : </td>
      <th><?=$Username?></th>
      
		</tr>
		<tr>
			<td>Email : </td>
			<th><?=$Email?></th>
		</tr>
		<tr>
			<td>Mật khẩu : </td>
			<th><?=$Password?><a href="input.php" style="color: red">(EDIT)</a></th>
		</tr>
	</table>
  

</body>
</html><?php
  $Username = $Email = $Password = '';

  
  	if(isset($_POST['username'])){
  		$Username = $_POST['username'];
  	}
  	if(isset($_POST['email'])){
  		$Email = $_POST['email'];
  	}
  	if(isset($_POST['password'])){
  		$Password = $_POST['password'];
  	}
  
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Input Detailt Information </title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<div class="container">
		<div class="panel-heading">
			<h2 style="color: blue">Input Detailt Information</h2>
		</div>
		<div class="panle-body">
			<form method="post" action="welcome.php">
				<div class="form-group">
					<label for="usr">User Name : </label>
          <input required="true" type="text" class="form-control" id="username" name="username" value="<?=$Username?>" > 
				</div>
				<div class="form-group">
					<label for="email">Email :</label>
					<input required="true" type="email" class="form-control" id="email" name="email" value="<?=$Email?>">
				</div>
				<div class="form-group">
					<label for="password">Password :</label>
					<input required="password" type="password" class="form-control" id="password" name="password">
				</div>
				<button class="btn btn-success">Register</button>
			</form>
		</div>
	</div>

</body>
</html>


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 08:36 17/06/2020<?php
$name = $email = $pass = '';
if (isset($_GET['username'])) {
  $name = $_GET['username'];
}
if (isset($_GET['email'])) {
  $email = $_GET['email'];
}
if (isset($_GET['password'])) {
  $pass = $_GET['password'];
}
// if ($name != null && $email != null && $pass != null) {
//   header('Location: input.php?username=' . $name . '&email=' . $email . '&password=' . $pass);
// }
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>


  <div class="container">
    <table class="table table-bordered">
      <thead>
        <tr>
          <th>Username</th>
          <th>Email</th>
          <th>Password</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td> <?= $name ?> </td>
          <td><?= $email ?></td>
          <td><?= $pass ?> <a href="input.php" style="color: red;"> edit</a> </td>
        </tr>

      </tbody>
    </table>
  </div>
</body>

</html><?php
$name = $email = $pass = '';
if (!empty($_GET)) {
  if (isset($_GET['username'])) {
    $name = $_GET['username'];
  }
  if (isset($_GET['email'])) {
    $email = $_GET['email'];
  }
  if (isset($_GET['password'])) {
    $pass = $_GET['password'];
  }
  if ($name!=null&&$email!= null& $pass!= null) {
    header('Location: welcome.php?username='.$name.'&email='.$email.'&password='.$pass);
  }
}


?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">

  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

  <!-- Popper JS -->
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>

  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <title>Document</title>
  <style>
    .container {
      border: 1px solid red;
      margin-top: 30px;
      border-radius: 10px;
    }

    .btn {
      width: 100px;
      background-color: rgb(111, 214, 216);
      background: red;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="container">

    <!-- method: get => $_GET => du lieu se duoc hien len url -->
    <!-- method: post => $_POST => du lieu se duoc an -->

    <form method="$_GET">
      <div class="form-group">
        <label for="user">Username : </label>
        <input type="text" name="username" class="form-control" placeholder="Enter User name" id="user"
         value="<?=$name?>">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="email">Email:</label>
        <input type="email" name="email" class="form-control" placeholder="Enter email" id="email" 
        value="<?=$email?>">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="pwd">Password:</label>
        <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Enter password" id="pwd"
        value="<?=$pass?>">
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </form>
  </div>
</body>

</html>


hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 10:05 12/06/2020<?php 
$Name = $Email = $Password = '';
if (!empty($_GET)) {
 if (isset($_GET['fullname'])) {
  $Name = $_GET['fullname'];
 }
 if (isset($_GET['email'])) {
  $Email = $_GET['email'];
 }
 if (isset($_GET['password'])) {
  $Password = $_GET['password'];
 }
}
 ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
  <table>
  	<tr>
  		<th>Ho Va Ten</th>
  		<th>Email</th>
  		<th> Password</th>
  	</tr>
  	<tr>
  		<td><?= $Name?></td>
  		<td><?= $Email?></td>
  		<td><?= $Password?><a href= "index.php" style="color: red">(edit)</a></td>
  	</tr>
  </table>
</body>
</html><?php 
$Name = $Email = $Password = '';
if (!empty($_POST)) {
	$Name = $_POST['fullname'];
	$Email = $_POST['email'];
	$Password = $_POST['password'];
	if($Password == '123' && $Name == 'Hoang Duy Minh')
    	{

    		header('Location: welcome.php'.'?fullname='.$Name .'&email='.$Email.'&password='.$Password);

    	}
}

 ?>
	<!DOCTYPE html>
	<html>
	<head>
		<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

		<!-- jQuery library -->
		<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>

		<!-- Popper JS -->
		<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
		<title></title>
	</head>
	<body>
	 <form method="POST" action="">
	 	<div class="panel-body">
	 	<div class="form-group">
			<label for="usr"> User Name:</label>
			<input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name ="fullname">
		</div>
		<div class="form-group">
			<label for="usr"> Email:</label>
			<input required="true" type="text" class="form-control" id="usr" name = "email">
		</div>
		<div class="form-group">
			<label for="usr"> Password:</label>
			<input required="true" type="password" class="form-control" id="usr" name ="password">
		</div>
		<button class="btn btn-success">Regitser</button>
	 </div>
	 </form>
	</body>
	</html>


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 10:01 12/06/2020


#formDangKi.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Register</title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
	 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
	 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

	<div class="container">
		
		<form action="wellcome.php" method="POST">
			 <div class="form-group">
  			<label for="UserName">UserName</label>
  			<input type="UserName" class="form-control" name="UserName">
 			</div>
			 <div class="form-group">
  			<label for="email">Email</label>
  			<input type="email" class="form-control" name="email">
 			</div>
 			<div class="form-group">
  			 <label for="pwd">Password:</label>
  		<input type="password" class="form-control" name="password">
		 	</div>
		 	<button type="submit" class="btn btn-primary">Register	</button>
		 	
		</form>
	</div>
</body>
</html>


#wellcome.php


<!DOCTYPE html>
<?php
$username=$email =$pass ='';
	if(!empty($_POST)){

		if(isset($_POST['UserName'])){
			$username = $_POST['UserName'];
		}
		if(isset($_POST['email'])){
			$email = $_POST['email'];
		}
		if(isset($_POST['password'])){
			$pass = $_POST['password'];
		}

	}

	
?>
<html>
<head>
	<title></title>
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
	 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
	 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
	<table class="table table-bordered">
  <thead>
   <tr>
    <th>UserName</th>
    <th><?=$username?></th>
   </tr>

    <tr>
    <th>Email</th>
    <th><?=$email?></th>
   </tr>

    <tr>
    <th>PassWord</th>
    <th><?=$pass?><a href="formDangKi.php" style="color: red" >(Edit)</a></th>
   </tr>
  </thead>
</body>
</html>


Đỗ tuấn anh [T1907A]

Ngày viết: 22:29 11/06/2020<?php
$username = $Email = $password = $isPwdMapping = true;
if (!empty($_POST)){
  if (!isset($_POST['username'])){
    $username = $_POST['username'];
  }
  if (!isset($_POST['email'])){
    $Email = $_POST['email'];
  }
  if(!isset($_POST['Password'])){
    $password = $_POST['Password'];
  }
  if($password != null && $username != null){
    header('Location: thongtin.php'.'?username='.$username.'&Password='.$password.'&Email='.$Email);
  }
}
?><!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <div class="body_form">
  <div class="body_planel">
  <h1 class="text_font">Input detail information</h1>
  <div class="planel_form">
  <form method="POST" action="">
  <div class="head_body_form">
  <label for="Username">User Name</label>
  <input type="text" name="username" id="urn" value="<?$username?>">
  </div>
  <div class="body_form">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="text" name="email" id="email" value="<?$Email?>">
  </div>
  <div class="body_form">
  <label for="Password">Password</label>
  <input type="password" name="Password" id="pwd" value="<?$password?>">
  </div>
  <div class="btn">
  <button class="btn_in">Sign In</button>
  </form>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
</body>
</html><?php
$username = $Email = $password = true;
if (isset($_GET['username'])) {
	$username = $_GET['username'];
}

if (isset($_GET['email'])) {
		$Email = $_GET['email'];
}

if (isset($_GET['Password'])) {
		$password = $_GET['Password'];
}

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
 border: 1px solid black;
 border-collapse: collapse;
 width: 50px;
 height: 40px;

}
td{
	padding-left: 30px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Edit registration form</h2>

<table style="width:600px">
 <tr>
  <th>Tên tài khoản</th>
  <td><?=$username?></td> 
 </tr>
 <tr>
  <th>Email</th>
  <td><?=$Email?></td> 
 </tr>
 <tr>
  <th>Mật khẩu</th>
  <td><?=$password?></td> 
 </tr>
</table>

</body>
</html>


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!