IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 20,816 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 21:17 15/05/2020using System;

namespace PtBac2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b, c;
      double z, x1, x2;

      Console.Write("Enter the value of a :");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter the value of b :");
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Enter the value of c :");
      c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      z = b * b - 4 * a * c;
      if(z == 0)
      {
        Console.Write("The equation has a distinct solution .\n");
        x1 = -b / (2.0 * a);
        x2 = x1;
        Console.Write("A discriminant solution {0}\n ", x1);
      }
      else if(z > 0)
      {
        Console.WriteLine("The equation has tow distinct solution :\n");
        x1 = (-b + Math.Sqrt(z)) / (2 * a);
        x2 = (-b - Math.Sqrt(z)) / (2 * a);

        Console.WriteLine("The equation has one solutions x1 = {0}\n ", x1);
        Console.WriteLine("The equation has two solutions x2 = {0}\n ", x2);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("The equation has no solution.");
        Console.ReadKey();
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!