IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 20,811 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 09:15 16/05/2020using System;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

namespace PhuongTrinh
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nhap vao a:");
      float a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap vao b:");
      float b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap vao c:");
      float c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      float denta = (b * 2) - (4* a * c);


      Console.WriteLine("Phuong Trinh nhap vao la : \n {0}x2 + {1}x + {2} = 0 ", + a, b, c);
       Console.WriteLine("Denta = {0}", +denta);
      if(a == 0)
      {
        if( b == 0 && c!= 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong Trinh Vo Nghien\n");
        }else if(b == 0 && c == 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong Trinh Co vo so nghiem\n");
        }
        else
        {
          float x = -c / b;
          Console.WriteLine("Phuong Trinh Co Nghiem x = {0}", +x);
        }
      }
      else
      {
        if (denta < 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong Trinh Vo Nghiem");
        }
        else if (denta == 0)
        {
          float x = (-b) / (2 * a);
          Console.WriteLine("Phuong Trinh Co Nghiem Kep x1 = x2 = {0}", +x);
        }
        else
        {
          double x1 = 0;
          double x2 = 0;

          x1 = ((-b / 2) - Math.Sqrt(denta) / a);
          x2 = ((-b / 2) + Math.Sqrt(denta) / a);

          Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet:");
          Console.WriteLine("x1 = {0}", +x1);
          Console.WriteLine("x2 = {0}", +x2);
        }
      }
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!