IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 20,831 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 11:35 18/05/2020using System;

namespace Lesson2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      

      // giai pt bac2 ax2+bx+c =0

      Console.Write("\nNhap a = ");
      double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\nNhap b = ");
      double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap c = ");
      double c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine(a+"x2 +"+b+"x +"+c +" = 0");

      if (a == 0)
      {
        if (b == 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh co 1 nghiem: "
              + "x = " + (-c / b));
        }
        return;
      }

      double delta = b * b - 4 * a * c;
      double x1;
      double x2;

      if (delta > 0)
      {
        x1 = (double)((-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a));
        x2 = (double)((-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a));
        Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem la: "
            + "x1 = " + x1 + " và x2 = " + x2);
      }
      else if (delta == 0)
      {
        x1 = (-b / (2 * a));
        Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem kep la: "
            + "x1 = x2 = " + x1);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Phương trình vô nghiệm!");
      }
      Console.ReadKey();

    }

  }
}

Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!