IMG-LOGO
×

Giáo Trình Học

Khoá học lập trình C# (.NET Core)

Kiến Thức Căn Bản - Khai Báo Biến, Toán Tử, Mệnh Đề Điều Kiện, Lặp

[Video] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# & .NET Framework + Khai báo biến trong C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu biến + toán tử trong lập trình C# [Video] Hướng dẫn tìm hiểu mệnh đề điều kiện if - else - switch trong C# [Video] Tìm dãy số nguyên tố - Lập trình C# - Loop trong C# [Video] In dãy số chẵn & lẻ từ mảng số nguyên - Lập trình C# - Loop trong C#
Trang Chủ C Sharp Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

Giải phương trình bậc 2 - Lập Trình C# - Mệnh đề điều kiên if else trong #

by GokiSoft.com - 19:30 24/06/2020 20,812 Lượt Xem

Giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 12:15 18/05/2020using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace Bai_Tap_C__sharp
{
  class Class1
  {
    Console.Write("\nNhap a = ");
      double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    Console.Write("\nNhap b = ");
      double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
    Console.Write("Nhap c = ");
      double c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine(a+"x2 +"+b+"x +"+c +" = 0");

      if (a == 0)
      {
        if (b == 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh co 1 nghiem: "
              + "x = " + (-c / b));
        }
        return;
      }

      double delta = b * b - 4 * a * c;
double x1;
double x2;

      if (delta > 0)
      {
        x1 = (double) ((-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a));
        x2 = (double) ((-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a));
        Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem la: "
            + "x1 = " + x1 + " và x2 = " + x2);
      }
      else if (delta == 0)
      {
        x1 = (-b / (2 * a));
        Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem kep la: "
            + "x1 = x2 = " + x1);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Phương trình vô nghiệm!");
      }
      Console.ReadKey();    
    
  }
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 11:35 18/05/2020using System;

namespace Lesson2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      

      // giai pt bac2 ax2+bx+c =0

      Console.Write("\nNhap a = ");
      double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\nNhap b = ");
      double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap c = ");
      double c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine(a+"x2 +"+b+"x +"+c +" = 0");

      if (a == 0)
      {
        if (b == 0)
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Phuong trinh co 1 nghiem: "
              + "x = " + (-c / b));
        }
        return;
      }

      double delta = b * b - 4 * a * c;
      double x1;
      double x2;

      if (delta > 0)
      {
        x1 = (double)((-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a));
        x2 = (double)((-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a));
        Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem la: "
            + "x1 = " + x1 + " và x2 = " + x2);
      }
      else if (delta == 0)
      {
        x1 = (-b / (2 * a));
        Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem kep la: "
            + "x1 = x2 = " + x1);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Phương trình vô nghiệm!");
      }
      Console.ReadKey();

    }

  }
}

Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 11:20 18/05/2020using System;

namespace Lesson2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      

      #region giai pt bac2 ax2+bx+c =0

      Console.Write("\nNhap he so bac 2, a = ");
      double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("\nNhap he so bac 1, b = ");
      double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write("Nhap hang so tu do, c = ");
      double c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      giaiPT(a, b, c);
      Console.ReadKey();
      #endregion
    }

    public static void giaiPT(double a, double b, double c)
    {
      if (a == 0)
      {
        if (b == 0)
        {
          Console.WriteLine("Phương trình vô nghiệm!");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Phương trình có một nghiệm: "
              + "x = " + (-c / b));
        }
        return;
      }
      // tính delta
      double delta = b * b - 4 * a * c;
      double x1;
      double x2;
      // tính nghiệm
      if (delta > 0)
      {
        x1 = (double)((-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a));
        x2 = (double)((-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a));
        Console.WriteLine("Phương trình có 2 nghiệm là: "
            + "x1 = " + x1 + " và x2 = " + x2);
      }
      else if (delta == 0)
      {
        x1 = (-b / (2 * a));
        Console.WriteLine("Phương trình có nghiệm kép: "
            + "x1 = x2 = " + x1);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Phương trình vô nghiệm!");
      }
    }
  }

}


Trần Ngọc Hải [T1907A]

Ngày viết: 00:58 18/05/2020using System;

namespace PTB2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      float a, b, c, delta;
      Console.WriteLine("Nhap vao a : ");
      a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap vao b : ");
      b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Nhap vao c : ");
      c = float.Parse(Console.ReadLine());

      delta = b * b - a * c;
      Console.Write("Phuong trinh vua nhap la : \n {0}x2 + {1}x + {2} = 0 ", a, b, c);
      Console.WriteLine("\n Delta = {0}", delta);

      if (delta < 0)
      {
        Console.WriteLine("Chuong trinh vo nghiem");
      }
      else if (delta == 0)
      {
        float x = (-b / 2) / a;
        Console.WriteLine("phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = {0}", x);
      }
      else
      {
        double x1 = 0;
        double x2 = 0;

        x1 = ((-b / 2) - Math.Sqrt(delta)) / a;
        x2 = ((-b / 2) + Math.Sqrt(delta)) / a;

        Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet : ");
        Console.WriteLine("x1 = {0}", x1);
        Console.WriteLine("x2 = {0}", x2);
      }
    }

  }
}


Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 00:05 18/05/2020


Thanh Lam
using System;

public class Class1
{
	public Class1()
	{
		static void Main(string[] args)
    {
			Console.WriteLine("======================Phương Trình Bậc 2 =====================");
			Console.WriteLine("Ax2 + Bx + C = 0");
			Console.WriteLine("Nhập giá trị của A: ");
			int a = int.Parse(Console.ReadLine());

			Console.WriteLine("Nhap gia tri cua B");
			int b = int.Parse(Console.ReadLine());

			Console.WriteLine("Nhap gia Tri Cua C: ");
			int c = int.Parse(Console.ReadLine());

			if(a < 0)
      {
				Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
      }else if(a = 0)
      {
				Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem kep x1 = x2 = " + (-b % 2 * a));
      }
      else
      {
				Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem x1 = " + ((b * b - 4 * a * c) / 2 * a) + "x2 = " +((-b * b - 4 * a * c)/2*a));
      }    }
	}
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!