IMG-LOGO
×

Giáo Trình Môn Học

Khoá học lập trình PHP/MySQL

Kiến Thức Căn Bản

[Video] Lập trình PHP basic - Biến, hằng, toán tử và mảng trong PHP - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản với if, else if, else, switch- lập trình PHP [Video] Lập trình PHP basic - for, while, do while, foreach, function - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn lập trình PHP căn bản - Function - lập trình PHP

Tìm Hiểu Form GET/POST

[Video] Hướng dẫn học lập PHP căn bản - Tìm hiểu GET/POST - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tạo dự án calculator bang PHP + JS - Lập trình PHP [Video] Ajax: Hướng dẫn tạo máy tính bằng PHP - Sử dụng Ajax - GET/POST form trong PHP - Lập trình PHP [Video] Form đăng ký tài khoản bằng PHP (GET/POST)- Form PHP [Video] huong dan chua bai tap dang ky & login su dung GET & POST - Lập trình PHP

Cookie

[Video] Lập trình PHP căn bản - cookie - lập trình PHP [Video] Hướng dẫn tìm hiểu cookie - Quản lý xác minh tài khoản login - cookie - Lập trình PHP/MySQL

Session

[Video] Lập trình PHP căn bản - session - lập trình PHP [Video] Thành thạo API - Ajax trọng dự án - Thành thạo về Session - Lập trình PHP/MySQL

Kết Nối CSDLPHP/ MySQL

[Video] Thực hiện truy vấn dữ liệu từ PHP tới MySql - Khoá học PHP căn bản [Video] Kết nối PHP với MySQL (Thực hiện insert) - Khoá PHP căn bản [Video] Tối ưu hoá code mysql + php, tạo thư viện chung trong lập trình PHP căn bản [Video] Tạo web tin tức - PHP/MySQL [Video] Thực hiện đăng nhập tài khoản sử dụng php mysql - khoá học PHP căn bản [Video]Cookie: Xây dựng cart (giỏ hàng) + checkout (thanh toán) sử dụng Cookie & localStorage - Lập trình PHP/MySQL [Video] Session: Xây dựng web hoàn thiện gồm cart page + checkout page + complete page - Lập trình PHP/MySQL [Video] Trang quản lý sản phẩm php - Lập trình PHP [Video] Viết website quản lý sinh viên PHP & MySQL - Lập Trình PHP [Video] Hướng dẫn phân trang bằng PHP - Lập trình PHP

OOP & Nâng Cao

[Video] OOP - Lập trình php [Video] Kế thừa OOP - Lập trình php [Video] Nắm chắc token login - Hướng dẫn login login multi devices, browsers trong lập trình PHP/MySQL [Video] Trở thành chuyên gia API Server - Hướng dẫn tất tần tật về API từ Server tới Client - Lập trình PHP

Examination & Ôn Tập

[Video] Kiểm Tra 60 phút - Test nhanh - Khóa học PHP

Thực Chiến: Web Bán Hoa Quả

[Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 1 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 2 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Summernote editor - Phần 3 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 4 [Video] Xây dựng website bán hoa quả bằng PHP/MySQL - Lập trình PHP/MySQL - Phần 5

Thực Chiến: Web Bán Hàng

[Video] PHẦN 1 | Giới thiệu dự án-công nghệ sử dụng - phân tích chức năng dự án | Website bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 2 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 3 | Phân tích thiết kế CSDL (database) | Web bán hàng PHP/MySQL [Video] Phần 19 FINAL | Hướng dẫn cài đặt dự án từ source code mẫu | Web bán hàng PHP/MySQL

Hướng Dẫn Deploy Dự Án

[Video] Hướng dẫn upload website lên server -Hướng dẫn deploy project php trên heroku - Cài đặt Heroku
Trang Chủ Học PHP Hiển thị ngẫu nhiên N quyển sách bằng PHP - Quản lý sách bằng PHP

Hiển thị ngẫu nhiên N quyển sách bằng PHP - Quản lý sách bằng PHP

by GokiSoft.com - 20:19 06/05/2021 13,404 Lượt Xem

Sinh ngẫu nhiên một mảng gồm N quyển sách

- N cũng là số ngẫu nhiên đc sinh ra từ PHP

- Mỗi quyển sách gồm các thuộc tính tên sách, tác giả, giá bán, nhà xuất bản => mỗi giá trị cũng đc sinh ngẫu nhiên.

Hiển thị dữ liệu ra bảng

Chú ý: Giá trị sinh ngẫu nhiên như sau :

Quyển sách 1:

    - Tên: quyển sách 1

    - Tác giả: tác giả 1

    - Giá 100

    - Nhà xuất bản: nhà xuất bản 1

(thay số 1 thành các số bất kỳ từ 1-100)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 15:06 07/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Hiển thị ngẫu nhiên N quyển sách bằng PHP - Quản lý sách bằng PHP</title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
	 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
	 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<?php
$N = rand(1,100);
$QuyenSach= [];

for ($i=0; $i <= $N ; $i++) 
{
	$QuyenSach[] =[
		'title' => 'quyển sách'.$i,
		'authorname' => 'tác giả'.$i,
		'price' => rand(1,100),
		'nsx' => 'nhà xuất bản'.$i,
		
	];
}
?>
<div class="container">
	<table class="table table-bordered">
		<thead>
			<tr>
				<th>No</th>
				<th>Title</th>
				<th>Author Name</th>
				<th>Price</th>
				<th>NSX</th>				
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
<?php
$count = 0;
foreach ($QuyenSach as $item) {
	echo '<tr>
				<td>'.(++$count).'</td>
				<td>'.$item['title'].'</td>
				<td>'.$item['authorname'].''.'</td>
				<td>'.$item['price'].'</td>
				<td>'.$item['nsx'].'</td>			
			</tr>';
}
?>
</tbody>
	</table>
</div>

</body>
</html>


hieuvm0512 [community,C2010L]

Ngày viết: 00:12 07/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Sinh so ngau nhien</title>
			 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script> 
 
  <script type="text/javascript" charset="utf8" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jstree/3.3.3/jstree.min.js"></script> 
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script> 
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM" crossorigin="anonymous"></script> 
    <script src="main.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/font/bootstrap-icons.css">
</head>
<body>


<div class="container">
	<table class="table table-bordered">
		<thead>
			<tr>
				<th>No</th>
				<th>Book</th>
				<th>Author Name</th>
				<th>Price</th>
				<th>Publisher no</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
<?php
$N = rand(1,100);
echo "So Luong Sach ", $N;
for ($i=1; $i <=$N ; $i++) { 
	$item = [
	'No'=>rand(1,100),
	'Book'=>rand(1,100),
	'Author'=>rand(1,100),
	'Price'=>rand(1,100),
	'Publisher'=>rand(1,100)

];


echo '<tr>
	<td>'.$item['No'].'</td>
	<td>'.$item['Book'].'</td>
	<td>'.$item['Author'].'</td>
	<td>'.$item['Price'].'</td>
	<td>'.$item['Publisher'].'</td>
</tr>';
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>


Đỗ Phan Hà [community,C2010L]

Ngày viết: 20:58 06/05/2021<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Thuvien</title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/font/bootstrap-icons.css">
</head>
<body>
	<?php
		$book = [];
		$lenght = rand(1,100);
		for ($i=0; $i < $lenght; $i++) { 
			$booklist[] = [
				'title' => "Quyen sach $i" ,
				'authorname' => "Tac gia $i" ,
				'price' => rand(1000,10000),
				'nsx' => "Nha Xuat Ban $i"
			];
		}
		
	?>
	<div class="container">
	<table class="table table-bordered">
		<thead>
			<tr>
				<th>No</th>
				<th>Title</th>
				<th>Author Name</th>
				<th>NSX</th>
				<th>Price</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
		<?php
		$count = 0;
		foreach ($booklist as $item) {
			echo '<tr>
						<td>'.(++$count).'</td>
						<td>'.$item['title'].'</td>
						<td>'.$item['authorname'].'</td>
						<td>'.$item['nsx'].'</td>
						<td>'.$item['price'].'</td>
					</tr>';
		}
		?>
		</tbody>
			</table>
</body>
</html>


Lã Đức Anh [community,C2010L]

Ngày viết: 20:49 06/05/2021<?php
$array = [];
$n = rand(1,100);
for ($i=0; $i < $n ; $i++) { 
	$array ['Book'.$i] ['Name'] = 'Quyển Sách'.$i;
	$array ['Book'.$i] ['Author'] = 'Tác Giả'.$i;
	$array ['Book'.$i] ['Price'] = $i.'00';
	$array ['Book'.$i] ['Publishing Company'] = 'NXB'.$i;
}
foreach ($array as $key => $value) {
	echo $key . ':' . '<br>';
	foreach ($value as $key1 => $value1) {
		echo '&nbsp -' . $key1 . ' : ' . $value1;
		echo '<br>'; 
	}
 echo '<br>';
}
?>


Le Duc Viet [community,C2010L]

Ngày viết: 20:44 06/05/2021<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<title>Document</title>
</head>
<body>
	<?php
		$book = [];
		$lenght = rand(1,1000);
		for ($i=0; $i < $lenght; $i++) { 
			$book[] = [
				'Ten' => "Quyen sach $i" ,
				'Tac Gia' => "Tac gia $i" ,
				'Gia' => 100,
				'NXB' => "Nha Xuat Ban $i"
			];
		}
		var_dump($book);
	?>
</body>
</html>


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!