IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core căn bản (OOP)

Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường

[Video] - Hướng dẫn cài đặt môi trường [Video] - Hướng dẫn tạo dự án Hello World [Video] Hướng dẫn phát hành dự án java - Lập trình Java căn bản

Khai Báo Biến & Mệnh Đề Điều Kiện & Vòng Lặp

[Video] - Khai báo biến & Toán tử trong Java [Video] - Tìm hiểu về Scanner, mệnh đề điều kiền if, else, switch trong java [Video] Tìm hiểu Loop (for, while, do while) - Lập trình Java căn bản

Array

[Video] Tìm hiểu về mảng (array) và List, ArrayList trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Hướng dẫn Collections Java | List & ArrayList Java | Vector Java | Map & Hashmap Java | String Java [Video] Test - Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi

OOP - Tích Chất Đóng Gói & Kế Thừa

[Video] Tìm hiểu về Class và Object trong lập trình Java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tích chất bao đóng - Kế thừa trong Java - Lập trình Java căn bản [Video] Kế thừa OOP - Lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] OOP - Tính Chất Đa Hình - Tính Chất Trừu Tượng - Lập Trình Java Căn Bản [Video] Chu vi + Diện tích hình tròn và hình chữ nhật - lập trình Java căn bản [Video] Chữa bài tập kế thừa hình tròn + hình chữ nhật - lập trình Java căn bản - Đề 2 [Video] Quản Lí Cán Bộ [Video] Chũa bài tập Employee & StudentMark & Product trong lập trình OOP- lập trình Java căn bản [Video] Quản lý bể bơi bằng Java - Swimming Pool in Java [Video] Quản lý phòng tập GYM - Java basic [Video] Hướng dẫn chữa bài tập quản lý sách - lập trình java [Video] Chữa bài tập quản lý sinh viên - lập trình hướng đối tượng java [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sinh viên - giáo viên bằng java - Phần 2

OOP - Interface

[Video] Interface - OOP lập trình java - Lập trình Java căn bản [Video] Java Basic- OOP - Tổng hợp - Quản lý sở thú [Video] Java Basic- OOP - Interface - Quản lý mèo (cat) trong java [Video] TEST- Chương trình quản lý rạp chiếu film bằng java [Video] Java basic- Overview - viết chương trình điều khiển TIVI bằng java [Video] Java basic- Overview - Viết chương trình quản lý xe car bằng java [Video] Hướng dẫn cú pháp Lambda Java | Tạo anonymous class Java | Interface Java & Abstract Java [Video] Chuyển DateTime sang String Java|Chuyển String sang DateTime Java | Base64 Java|MD5 Java|Cipher Java [Video] Hướng dẫn tìm hiểu Singleton Design Pattern Java | Singleton Object Java | OOP Java cho người mới

Examination & Test

[Video] Java Basic- Overview - Tổng hợp bài tập ôn luyện java basic - Kiểm tra 60 phút [Video] Exam - Kiểm tra 60 phút lập trình OOP - Quản lý thiết bị máy tính - Lập trình OOP

Java Swing

[Video] Hướng dẫn học Java Swing | Ví du quản lý sinh viên Java | Java Swing cho người mới bắt đầu

Ôn Tập Tổng Quát Java Basic

[Video] Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Optimize (Tối ưu code) - Phần mềm quản lý trường học - giảng dạy [Video] Java Basic- Test 60 phút lập trình java căn bản - Phần mềm quản lý bệnh nhân COVID-19 (2020 - TOOANG) [Video] bài tập quản lý xe cộ + quản lý bãi đỗ xe - lập trình java [Video] Java Basic - Quản lý ATM - Quản lý tài khoản ngân hàng
Trang Chủ Java Basic Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing

Hoàn thiện dự án quản lý sinh viên - java swing

by GokiSoft.com - 13:39 15/04/2020 8,694 Lượt Xem


Yêu cầu viết chương trình như sau

Thực hiện sửa lại chức năng Save => Khi RollNo đã tồn tại thì cập nhật thông tin sinh viên đó trên Table

Khi người dùng click vào button Search thực hiện hiển thị dialog cho phép nhận Roll No. Tìm kiếm thông tin sinh viên theo RollNo. Nếu ko thấy hiển thị dialog thông báo không tìm thấy sinh viên nào có mã rollNo vừa nhập

TH tìm thấy hiển thị thông tin sinh viên trên form nhập trên

Code theo dự án sau/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession13;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  String rollno, fullname, gender;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollno, String fullname, String gender) {
    this.rollno = rollno;
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }
  
     
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession13;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class MainFrame extends javax.swing.JFrame {
  DefaultTableModel tableModel;
  
  List<Student> studentList = new ArrayList<>();
  
  /**
   * Creates new form MainFrame
   */
  public MainFrame() {
    initComponents();
    
    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtRollNo = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtFullName = new javax.swing.JTextField();
    cbGender = new javax.swing.JComboBox<>();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    btnSave = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    btnSearch = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("C1907L Tutorial");

    jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(204, 255, 204));
    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Input Student's Detail Information"));
    jPanel1.setForeground(new java.awt.Color(0, 153, 255));

    jLabel1.setText("Roll No:");

    jLabel2.setText("Full Name:");

    cbGender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Male", "Female" }));

    jLabel3.setText("Gender:");

    btnSave.setText("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSearch.setText("Search");
    btnSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1)
            .addGap(39, 39, 39)
            .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 223, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel2)
              .addComponent(jLabel3))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtFullName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 223, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(btnSave, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(btnReset, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 110, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(btnSearch, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(9, 9, 9)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnSave))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtFullName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnReset))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(btnSearch))
        .addContainerGap(18, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Roll No", "Full Name", "Gender"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, true, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblStudent);
    if (tblStudent.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false);
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(3).setResizable(false);
    }

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 476, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 108, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    System.out.println("Click save button");
    String rollNo = txtRollNo.getText();
    String fullname = txtFullName.getText();
    String gender = cbGender.getSelectedItem().toString();
    if(rollNo.isEmpty() || fullname.isEmpty()) {
      System.out.println("Enter fullname & rollno");
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Enter fullname & rollno");
      return;
    }
    
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getRollno().equalsIgnoreCase(rollNo)) {
//        JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "RollNo existed");
        //update student theo du lieu moi
        updateTableStudent();
        return;
      }
    }
    
    Student std = new Student(rollNo, fullname, gender);
    studentList.add(std);
    
    System.out.println("rollNo : " + rollNo + ", fullname: " + fullname + ", gender : " + gender);
    
    tableModel.addRow(new Object[] {tableModel.getRowCount() + 1, rollNo, fullname, gender});
  }                    

  private void updateTableStudent() {
    //Xoa du lieu trong Table
    
    //hien thi lai thong tin sinh vien tren Table
    //Xu dung 1 vong for duyet qua tat ca cac phan tu trong mang studentList
    
  }
  
  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    System.out.println("Click reset button");
    txtRollNo.setText("");
    txtFullName.setText("");
    cbGender.setSelectedIndex(0);
  }                    

  private void btnSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    //Viet them chuc nang nay.
  }                     

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new MainFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSave;
  private javax.swing.JButton btnSearch;
  private javax.swing.JComboBox<String> cbGender;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField txtFullName;
  private javax.swing.JTextField txtRollNo;
  // End of variables declaration          
}


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 22:13 27/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Baitap;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thannh Lam
 */
public class Student extends Person {
  String rollNo;
  float mark;
  String email;

  public Student() {
  }
  
  @Override
  public void inputInfo(){
    super.inputInfo();
    
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập mã sinh viên");
    //Code đầy đủ
    while(true){
      String rollNoInput = input.nextLine();
      boolean check = setRollNo(rollNoInput);
      if(check){
        break; 
      }
    }
    
    //Code ngắn gọn
    // while(!setRollNo(input.nextLine()));
    System.out.println("Nhập điểm sinh viên: ");
    while(true){
      float markInput = Float.parseFloat(input.nextLine());
      boolean check = setMark(markInput);
      if(check){
        break; 
      }
    }
    
    System.out.println("Nhập email sinh viên: ");
    while(true){
      String markEmail = input.nextLine();
      boolean check = setEmail(markEmail);
      if(check){
        break; 
      }
    }
  }
  
  
  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public boolean setRollNo(String rollNo) {
    if(rollNo != null && rollNo.length() == 8 ){
      this.rollNo = rollNo;
      return true;
    }else{
      System.out.println("Nhập Lại Mã Sinh Viên ");
    }
    this.rollNo = rollNo;
    return false;
  }

  public float getMark() {
    return mark;
  }

  public boolean setMark(float mark) {
    if(mark >=0 && mark <=10) {
      this.mark = mark;
      return true;
    }else{
      System.err.println("Nhập lại điểm (điểm >=0 <=10) : ");
      return false;
    }
    
    
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public boolean setEmail(String email) {
    if(email != null && email.contains("@") && !email.contains(" ")){
      this.email = email;
      return true;
    } else{
      System.out.println("Nhập lại đại chỉ email");
      return false;
    }
  }
  
  public boolean checkSchoolarship() {
    if(mark >=8) {
      return true;
    }
    return false;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Baitap;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thannh Lam
 */
public class Person {
   String name;
   String gender;
   String birthday;
   String address;

  public Person() {
  }

  public Person(String name, String gender, String birthday, String address) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.birthday = birthday;
    this.address = address;
  }
  
  public void inputInfo() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập tên: ");
    name = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhập giới tính: ");
    gender = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhập ngày sinh: ");
    birthday = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhập địa chỉ: ");
    address = input.nextLine();
  }
  
  public void showInfo(){
    System.out.println("Tên: " + name + "; giới tính: " + gender+ ";ngày sinh: " +birthday+";địa chỉ: " + address);
    
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(String birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
   
   
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Baitap;

/**
 *
 * @author Thannh Lam
 */
public class StudentTest {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Student> studentList = new ArrayList<>();
    int choose;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    do{
      showMenu();
      System.out.println("Choose : ");
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose){
        case 1:
          int n;
          System.out.println("Nhập số sinh viên cần thêm: ");
          n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for(int i = 0; i< n; i++){
            Student std = new Student();
            std.inputInfo();
            
            studentList.add(std);
          }
          break;
        case 2:
          for(int i = 0; i < studentList.size();i++){
            studentList.get(i).showInfo();
          }
         
          break;
        case 3:
          int minIndex = 0, maxIndex = 0;
          float minMark, maxMark;
          minMark = studentList.get(0).getMark();
          maxMark = studentList.get(0).getMark();
          
          for(int i = 1; i<studentList.size(); i++){
            if(studentList.get(i).getMark() < minMark){
              minIndex = i;
              minMark = studentList.get(i).getMark();
            }
            
            if(studentList.get(i).getMark() > maxMark) {
              maxIndex = i;
              maxIndex = studentList.get(i).getMark();
            }
          }
          System.out.println("Sinh viên có điểm trung bình cao nhất.");
          studentList.get(maxIndex).showInfo();
          
          System.out.println("Sinh Viên có điểm trung bình thấp nhất");
          studentList.get(minIndex).showInfo();
          break;
        case 4:
          String rollNoSearch = scan.nextLine();
          int count = 0;
          System.out.println("Nhập rollNo cần tìm kiếm");
          
          for(Student student: studentList){
            if(student.getRollNo().equalsIgnoreCase(rollNoSearch)){
              student.showInfo();
            }
          }
          if(count == 0){
            System.out.println("Không tìm thấy sinh viên nào");
          }
          break;
        case 5:
          //Buoc 1: Sắp xếp thông tin sinh viên theo A-Z 
          
          System.out.println("");
          break;
        case 6:
          System.out.println("");
          break;
        case 7:
          System.out.println("GoodBye");
          break;
        default:
          System.err.println("Nhập sai:");
          break;
      
      
      }
    }while(choose != 7);
  }
  
  static void showMenu(){
    System.out.println("1.Nhập vào N sinh viên");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sinh viên");
    System.out.println("3.Hiển thị max và min theo điểm trung bình");
    System.out.println("4.Tìm kiếm theo mã sinh viên");
    System.out.println("5.Sort A-Z theo tên sinh viên và hiển thị");
    System.out.println("6. Hiển thị sinh viên được học bổng & sắp xếp điểm cao xuống thấp");
    
  }
  
}


hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 18:34 15/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BaiTap273;

import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {

  private ArrayList<Student1> list;
  DefaultTableModel model;

  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();
    model = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();
    list = new ArrayList<>();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtRollNo = new javax.swing.JTextField();
    txtfullname = new javax.swing.JTextField();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    cbgender = new javax.swing.JComboBox<>();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Roll No", "Full Name", "Gender"
      }
    ));
    jScrollPane1.setViewportView(tblStudent);

    jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(51, 255, 153));
    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Khiêm Đẹp Trai"));

    jLabel1.setText("RollNo : ");

    jLabel2.setText("Full Name : ");

    txtfullname.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtfullnameActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton1.setText("Save");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton2.setText("Reset");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel3.setText("Gender : ");

    cbgender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Nam", "Nữ" }));

    jButton3.setText("Search");
    jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton3ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(jLabel1))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 218, Short.MAX_VALUE)
          .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
            .addComponent(txtfullname)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
              .addComponent(cbgender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 71, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGap(0, 147, Short.MAX_VALUE))))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(26, 26, 26)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(jLabel1)
          .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(jButton1)))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jButton2)
          .addComponent(txtfullname))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(cbgender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton3))
        .addContainerGap(66, Short.MAX_VALUE))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 375, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 275, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap())
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void txtfullnameActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                      

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    System.out.println("Save");
    String rollno = txtRollNo.getText();
    String fullname = txtfullname.getText();
    String gender = cbgender.getSelectedItem().toString();

    if (rollno.isEmpty() || fullname.isEmpty()) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Mời nhập thông tin");
      return;
    }
    for (Student1 student1 : list) {
      if (student1.getRollno().equalsIgnoreCase(rollno)) {
        update();
        return;
      }
    

    }
    Student1 s = new Student1();
    s.setRollno(txtRollNo.getText());
    s.setFullname(txtfullname.getText());
    s.setGender(cbgender.getSelectedItem().toString());
    list.add(s);
    showReSult();


  }                    
  int i = 1;

  private void update() {
    for (int row = 0; row < tblStudent.getRowCount(); row++) {
      if (tblStudent.getValueAt(row, 1).toString().equalsIgnoreCase(txtRollNo.getText())) {
        tblStudent.setValueAt(txtfullname.getText(), row, 2);
        tblStudent.setValueAt(cbgender.getSelectedItem().toString(), row, 3);
        return;
      }
    }
  }

  private void showReSult() {
    Student1 s = list.get(list.size() - 1);
    model.addRow(new Object[]{
      i++, s.getRollno(), s.getFullname(), s.getGender()
    });
  }
  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    System.out.println("Reset");
    txtRollNo.setText("");
    txtfullname.setText("");
    cbgender.setSelectedIndex(0);
  }                    

  private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    System.out.println("Search");
    String seach = JOptionPane.showInputDialog("Mời nhập Rollno cần tìm");
    for (int row = 0; row < tblStudent.getRowCount(); row++) {
      if(tblStudent.getValueAt(row, 1).toString().equalsIgnoreCase(seach)){
        txtRollNo.setText(tblStudent.getValueAt(row, 1).toString());
        txtfullname.setText(tblStudent.getValueAt(row, 2).toString());
        int gend =(tblStudent.getValueAt(row, 3).toString().equals("Nam") )? 0 :1;
      cbgender.setSelectedIndex(gend);
      }
      
    }
    
  }                    

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
      new StudentFrame().setVisible(true);
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JComboBox<String> cbgender;
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField txtRollNo;
  private javax.swing.JTextField txtfullname;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BaiTap273;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Student1 {
  String rollno , fullname,gender;

  public Student1() {
  }

  public Student1(String rollno, String fullname, String gender) {
    this.rollno = rollno;
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }
  
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 19:09 14/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package MyFistJavaSwing;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class FistJVSwing extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form FistJVSwing
   */
  DefaultTableModel TableModel;

  public FistJVSwing() {
    initComponents();
    TableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();
  }
  List<Student> ArrStudents = new ArrayList<>();

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();
    javax.swing.JPanel jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    boxGender = new javax.swing.JComboBox<>();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    TextRollNo = new javax.swing.JTextField();
    txtFullName = new javax.swing.JTextField();
    btnSave = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    btnSearch = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null}
      },
      new String [] {
        "Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"
      }
    ));
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Input Student's Detail Infomation"));

    boxGender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Male", "Female" }));

    jLabel1.setText("RollNo :");

    jLabel2.setText("Full Name :");

    btnSave.setText("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel4.setText("Gender :");

    btnSearch.setText("Search");
    btnSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel4))
        .addGap(32, 32, 32)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(TextRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 336, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtFullName))
            .addGap(43, 43, 43))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(boxGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 85, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)))
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(btnSearch, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(btnReset, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(btnSave, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 109, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))
        .addGap(21, 21, 21))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(TextRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(btnSave))
        .addGap(26, 26, 26)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtFullName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnReset))
        .addGap(25, 25, 25)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(boxGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnSearch))
        .addContainerGap(30, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "RollNo", "Full Name", "Gender"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, true, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane2.setViewportView(tblStudent);
    if (tblStudent.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false);
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
      tblStudent.getColumnModel().getColumn(3).setResizable(false);
    }

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane2))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 110, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap())
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    String rollNo = TextRollNo.getText();
    String fullName = txtFullName.getText();
    String gender = (String) boxGender.getSelectedItem();
    Student student = new Student(rollNo, fullName, gender);
    if(TextRollNo.getText().isEmpty()){
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "RollNo are not supposed to be empty.");
      return;
    }
    int flag = 0;
    for (int i = 0; i < ArrStudents.size(); i++) {
      if (ArrStudents.get(i).RollNo.equals(rollNo)) {
        ArrStudents.get(i).FullName = fullName;
        ArrStudents.get(i).Gender = gender;
        updateTable();
        flag++;
        break;
      }
    }
    if (flag == 0) {
      ArrStudents.add(student);
      updateTable();
    }
  }                    

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    TextRollNo.setText("");
    txtFullName.setText("");
    boxGender.setSelectedIndex(0);
  }                    

  private void btnSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    String rollNo = TextRollNo.getText();
    for (int i = 0; i < ArrStudents.size(); i++) {
      if (TableModel.getValueAt(i, 1).equals(rollNo)) {
        txtFullName.setText(TableModel.getValueAt(i, 2).toString());
        if (TableModel.getValueAt(i, 3).toString().equals("Male")) {
          boxGender.setSelectedIndex(0);
        }
        if (TableModel.getValueAt(i, 3).toString().equals("Female")) {
          boxGender.setSelectedIndex(1);
        }
      }
    }
  }                     
  private void updateTable() {
    TableModel.setRowCount(0);
    for (int i = 0; i < ArrStudents.size(); i++) {
      TableModel.addRow(new Object[]{TableModel.getRowCount() + 1, ArrStudents.get(i).RollNo, ArrStudents.get(i).FullName, ArrStudents.get(i).Gender});
    }
  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(FistJVSwing.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(FistJVSwing.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(FistJVSwing.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(FistJVSwing.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new FistJVSwing().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JTextField TextRollNo;
  private javax.swing.JComboBox<String> boxGender;
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSave;
  private javax.swing.JButton btnSearch;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
  private javax.swing.JTable jTable1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField txtFullName;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package MyFistJavaSwing;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Student {
  String RollNo,FullName,Gender;

  public Student() {
  }

  public Student(String RollNo, String FullName, String Gender) {
    this.RollNo = RollNo;
    this.FullName = FullName;
    this.Gender = Gender;
  }

  public String getRollNo() {
    return RollNo;
  }

  public String getFullName() {
    return FullName;
  }

  public String getGender() {
    return Gender;
  }

  public void setRollNo(String RollNo) {
    this.RollNo = RollNo;
  }

  public void setFullName(String FullName) {
    this.FullName = FullName;
  }

  public void setGender(String Gender) {
    this.Gender = Gender;
  }
  
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 21:24 13/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April13JavaSwing;

import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class MainFrame extends javax.swing.JFrame {
  DefaultTableModel tableModel;

  /**
   * Creates new form MainFrame
   */
  public MainFrame() {
    initComponents();
    
    tableModel = (DefaultTableModel) Table.getModel();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jMenu1 = new javax.swing.JMenu();
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    Roll = new javax.swing.JTextField();
    FullName = new javax.swing.JTextField();
    Drop = new javax.swing.JComboBox<>();
    Save = new javax.swing.JButton();
    Reset = new javax.swing.JButton();
    Search = new javax.swing.JButton();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    Table = new javax.swing.JTable();

    jMenu1.setText("jMenu1");

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(204, 255, 204));
    jPanel1.setToolTipText("");
    jPanel1.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.TEXT_CURSOR));
    jPanel1.setName(""); // NOI18N

    jLabel1.setText("Roll No:");

    jLabel2.setText("Full Name:");

    jLabel3.setText("Gender:");

    Drop.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Male", "Female" }));

    Save.setText("Save");
    Save.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        SaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    Reset.setText("Reset");
    Reset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        ResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    Search.setText("Search");
    Search.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        SearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel4.setText("Input Student's Detail Information");
    jLabel4.setToolTipText("");

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 239, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
              .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(FullName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 192, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(Roll, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 192, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(Drop, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 84, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(19, 19, 19)
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(28, 28, 28)
                    .addComponent(Reset, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 102, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                  .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                    .addComponent(Search, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 102, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
              .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(Save, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 102, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel4)
        .addGap(52, 52, 52)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(Roll, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(Save))
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 27, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(FullName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(Reset))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(Drop, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(Search))
        .addContainerGap(29, Short.MAX_VALUE))
    );

    Table.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Roll No", "Full Name", "Gender"
      }
    ));
    jScrollPane1.setViewportView(Table);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addGap(0, 4, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 127, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  
  private void ResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    // TODO add your handling code here:
    Roll.setText("");
    FullName.setText("");
    Drop.setSelectedIndex(0);
  }                   

  private void SaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    // TODO add your handling code here:
//    System.out.println("Ok");
    String rollNumber = Roll.getText();
    String fullname = FullName.getText();
    
    if(rollNumber.isEmpty() || fullname.isEmpty()){
      System.out.println("Enter fullname & rollno");
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Enter fullname & rollno");
      return;
    }
    
    String gender = Drop.getSelectedItem().toString();
    tableModel.addRow(new Object[] {tableModel.getRowCount() + 1, rollNumber, fullname, gender});
  }                  

  private void SearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    String searchStr = JOptionPane.showInputDialog("Please input roll number");
    
    for (int row = 0; row < Table.getRowCount();row++) {
      if (Table.getValueAt(row, 1).toString().equalsIgnoreCase(searchStr)) {
        Roll.setText(Table.getValueAt(row, 1).toString());
        FullName.setText(Table.getValueAt(row, 2).toString());
        int gend = (Table.getValueAt(row, 3).toString().equals("Male")) ? 0 : 1;
        Drop.setSelectedIndex(gend);
        return;
      }
    }
    JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Not found");
  }                   

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new MainFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JComboBox<String> Drop;
  private javax.swing.JTextField FullName;
  private javax.swing.JButton Reset;
  private javax.swing.JTextField Roll;
  private javax.swing.JButton Save;
  private javax.swing.JButton Search;
  private javax.swing.JTable Table;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JMenu jMenu1;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  // End of variables declaration          
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 21:15 13/04/2020
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class lession13 extends javax.swing.JFrame {
  DefaultTableModel tableModel;
  List<Student> studentList = new ArrayList<>();
  
  /**
   * Creates new form lession13
   */
  public lession13() {
    initComponents();
    
    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtRollNo = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    txtFullName = new javax.swing.JTextPane();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    cbGender = new javax.swing.JComboBox<>();
    btnSave = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    btnSearch = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(204, 255, 204));
    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Input Student's Detail Information"));
    jPanel1.setForeground(new java.awt.Color(204, 204, 204));

    jLabel2.setText("Roll No:");

    jLabel3.setText("Full Name");

    jScrollPane1.setViewportView(txtFullName);

    jLabel4.setText("Gender");

    cbGender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Male", "Female" }));

    btnSave.setText("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSearch.setText("Search");
    btnSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(25, 25, 25)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(jLabel4))
        .addGap(100, 100, 100)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
            .addComponent(txtRollNo)
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 275, Short.MAX_VALUE))
          .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 108, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(btnSave, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(btnReset, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(btnSearch, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 80, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(btnSearch)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
              .addComponent(jLabel2)
              .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(btnSave))
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel3)
              .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(btnReset))
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel4)
              .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Roll No", "Full Name", "Gender"
      }
    ));
    jScrollPane2.setViewportView(tblStudent);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 586, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 245, Short.MAX_VALUE)
        .addContainerGap())
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    System.out.println("Click save button");
    String rollNo = txtRollNo.getText();
    String fullName = txtFullName.getText();
    String gender = cbGender.getSelectedItem().toString();
    if (rollNo.isEmpty() || fullName.isEmpty()) {
      System.out.println("Please enter fullname and roll number");
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Please enter fullname and roll number");
      return;
    }
    
    for (Student student : studentList) {
      if (student.getRollno().equalsIgnoreCase(rollNo)) {
        updateTableStudent();
        return;
      }
    }

    Student std = new Student(rollNo,fullName,gender);
    studentList.add(std);
    System.out.println("rollNo : " + rollNo + ", fullname: " + fullName + ", gender : " + gender);
    tableModel.addRow(new Object[] {tableModel.getRowCount() + 1, rollNo, fullName, gender});
  }                    

  private void updateTableStudent() {
    for (int row = 0; row < tblStudent.getRowCount(); row++) {
      if (tblStudent.getValueAt(row,1).toString().equalsIgnoreCase(txtRollNo.getText())) {
        tblStudent.setValueAt(txtFullName.getText(),row,2);
        tblStudent.setValueAt(cbGender.getSelectedItem().toString(), row, 3);
        return;
      }
    }
  }
  
  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    System.out.println("Click reset button");
    txtRollNo.setText("");
    txtFullName.setText("");
    cbGender.setSelectedIndex(0);
  }                    

  private void btnSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    String searchStr = JOptionPane.showInputDialog("Please input roll number");
    for (int row = 0; row < tblStudent.getRowCount();row++) {
      if (tblStudent.getValueAt(row, 1).toString().equalsIgnoreCase(searchStr)) {
        txtRollNo.setText(tblStudent.getValueAt(row, 1).toString());
        txtFullName.setText(tblStudent.getValueAt(row, 2).toString());
        int genIdx = (tblStudent.getValueAt(row, 3).toString().equals("Male")) ? 0 : 1;
        cbGender.setSelectedIndex(genIdx);
        return;
      }
    }
    JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Not found");
  }                     

  
  
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(lession13.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(lession13.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(lession13.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(lession13.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new lession13().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSave;
  private javax.swing.JButton btnSearch;
  private javax.swing.JComboBox<String> cbGender;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextPane txtFullName;
  private javax.swing.JTextField txtRollNo;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Student {
  String rollno, fullname, gender;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollno, String fullname, String gender) {
    this.rollno = rollno;
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!